Najčešća pučiba ando e Jehovase svedokija

Sose e Jehovase svedokija na slavinena disave praznikija?

Dikh trin važna pućiba ando Jehovase svedokija hem ando praznikija.

Sose e Jehovase svedokija na slavinena disave praznikija?

Dikh trin važna pućiba ando Jehovase svedokija hem ando praznikija.

Sar izgledini jekh biblijako kurs ando Jehovase svedokija?

O proučibe tano besplatno, šaj te koristinen o prevod andi Biblija kova tumen mangena hem ko kurs šaj te vićinen celo tumare porodica ja nekas ando tumare amala.

Sose e Jehovase svedokija na slavinena o rođendanija?

Akana ka dikha štar razlogija kola mothovena sose o Devel na prihvatini o rođendanija.

Ko so verujinena e Jehovase svedokija?

Akate tane kratko objasnime 15 buća ko kola amen verujinaja.

Sose e Jehovase svedokija na koristinena o krst?

Iako amen sar e Jehovase svedokija hijam hrišćanija, amen na koristinaja krst. Sose?

Sar finansirini pe odova so ćerena e Jehovase svedokija?

Odova so ćerena razna crkve, amen na ćeraja.

Soj tano o Vodeće telo ando Jehovase svedokija?

Da li tane o članija ando Vodeće telo vođe ki amari organizacija?

Sar izgledini jekh biblijako kurs ando Jehovase svedokija?

O proučibe tano besplatno, šaj te koristinen o prevod andi Biblija kova tumen mangena hem ko kurs šaj te vićinen celo tumare porodica ja nekas ando tumare amala.

Sose e Jehovase svedokija na koristinena o krst?

Iako amen sar e Jehovase svedokija hijam hrišćanija, amen na koristinaja krst. Sose?

Sose e Jehovase svedokija slavinena e Gospodesi večera averćhane ando avera religije?

Isto vićini pe hem Tajno večera ja i Spomen-svečanost. Odova dive tano but važno e Jehovase svedokonenđe. O detaljija ando odova događaja pisinena ki Biblija.

Da li e Jehovase svedokija isi len pi Biblija?

Ako koristineja različita prevodija andi Biblija odova ka pomožini tut pana pošukar te haljove la. Isi najhari trin razlogija sose valjani te koristine o Sveto pismo – prevod Novi svet ked proučineja.

Da li e Jehovase svedokija rasturinena o porodice ja pomožinena len te oven ko jekhipe?

E Jehovase svedoja tane podijekh puti optužime so rasturinena o porodice. Ama, da li tano odova ćaće ađahar?

Da li e Jehovase svedokija ćaće zabraninena disave filmija, knjige hem đilja?

Ando kola načelija valjani te razmislina ked birinaja amari zabava?

Sose e Jehovase svedokija na slavinena disave praznikija?

Dikh trin važna pućiba ando Jehovase svedokija hem ando praznikija.

Sose e Jehovase svedokija na slavinena o rođendanija?

Akana ka dikha štar razlogija kola mothovena sose o Devel na prihvatini o rođendanija.

Sose e Jehovase svedokija slavinena e Gospodesi večera averćhane ando avera religije?

Isto vićini pe hem Tajno večera ja i Spomen-svečanost. Odova dive tano but važno e Jehovase svedokonenđe. O detaljija ando odova događaja pisinena ki Biblija.

Da li e Jehovase svedokija irinena po dumo pe phralenđe hem phenjenđe?

Podijekh puti neko valjani te ovel isključimo sose odova šaj te pomožini olese palem te irini pe ki skupština.