Dža ko sadržaj

Sose e Isusese phenela pe soj tano e Devleso Ćhavo?

Sose e Isusese phenela pe soj tano e Devleso Ćhavo?

So phenela i Biblija?

 Ki Biblija but putija o Isus tano vićimo „e Devleso Ćhavo“ (Jovan 1:49). O lafija „e Devleso Ćhavo“ mothovena so o Devel sa ćerđa, pa čak hem e Isuse (Psalam 36:9; Otkrivenje 4:11). I Biblija na phenela so o Devel dobinđa e Isuse ko isto način sar so o manuša dobinena e ćhaven.

 Isto ađahar, i Biblija phenela so o anđelija tane „o ćhave kotar pravo Devel“ (Jov 1:6). Aso prvo manuš, o Adam, ki Biblija phenela pe so hine e Devleso ćhavo (Luka 3:38). Ama, sebepi so o Isus hine prvo kas o Devel direktno stvorinđa, i Biblija phenela so ov hine le jekh važno than.

 Da li o Isus živinđa ko nebo angleder so bijandilo ki phuv?

 Ja. Angleder so o Isus bijandilo sar manuš ki phuv, ov živinđa ko nebo sar duhovno stvorenje. Kokri o Isus phenđa: „Huljiljum kotar nebo“ (Jovan 6:38; 8:23).

 Angleder so o Devel stvorinđa sa avera buća, najangleder stvorinđa e Isuse. Ando Isus, ki Biblija pisini:

 O Isus ispuninđa o proročanstvo ando okova kaso „poreklo avela ando purano vreme, ando purane dive“ (Mihej 5:2; Matej 2:4-6).

 So o Isus ćerđa angleder te avel ki phuv?

 O Isus hine le važno than ko nebo. Ov mislinđa ko odova than ked phenđa ki molitva: „Mo Dad, proslavin man: de man. . . slava koja hine man ked hijum le tuvaja, angleder so ulo o sveto“ (Jovan 17:5).

 Ov pomožinđa pe Dade te stvorini sa avera buća. O Isus ćerđa buti pe Dadeja „sar vešto graditelji“ (Poslovice 8:30). Olestar ki Biblija pisini: „Prekalo leste sa avera buća hine stvorime, sa soj tano ko nebo hem sa soj tano ki phuv“ (Kološanima 1:16).

 Prekalo Isus o Devel sa stvorinđa. Maškaro buća kola hine stvorime tane o anđelija hem o svemir (Otkrivenje 5:11). I saradnja koja hine maškaro Devel hem o Isus, šaj te phena so hine sar i saradnja koja isi maškaro arhitekta hem graditelji. O arhitekta ćerela plan, a o graditelji gradini premalo odova plan.

 Služinđa sar Lafi. Ked vaćeri pe ando Isus angleder so alo ki phuv, i Biblija vićini le „Lafi“ (Jovan 1:1). Odova značini so o Devel prekalo po Ćhavo phenđa sa o informacije avere anđelenđe.

 Isto ađahar, o Isus šaj phenđa e Devlese lafija e manušenđe ki phuv. Ked valjanđa te del disave uputstvija e Adamese hem e Evaće, o Devel odova ćerđa prekalo Isus (Postanak 2:16, 17). O Isus šaj hine o anđeo kova vodinđa e Izraelcen ki pustinja hem on valjanđe te šunen le (Izlazak 23:20-23). *

^ O Lafi na hine jedino prekalo kaste o Devel vaćerđa. I Biblija mothovi so ov koristinđa hem avere anđelen te del Zakon e Izraelcenđe (Dela apostolska 7:53; Galatima 3:19; Jevrejima 2:2, 3).