1. Koj šaj te vakerel amenge kova tano o ispravno način sar te obožavina e Devle?

BUT religie vakerena kaj sikavena e manušen o čačipe bašo Devel. Ama, adava nane agjaar soske but religie isi len različno sikljojbe bašo adava koj tano o Devel hem sar valjani te obožavina le. Sar šaj te džana kova tano o ispravno način sar te obožavina e Devle? Samo o Jehova šaj te vakerel amenge sar valjani te obožavina le.

2. Sar šaj te sikljova kova tano o ispravno način te služina e Devleske?

2 O Jehova dengja amen i Biblija te šaj te sikljova sar te služina leske ko ispravno način. Adaleske proučin i Biblija hem o Jehova ka pomožinel tuke te ovel tut korist taro adava so sikljovea, soske ov but grižinela pe tuke (Isaija 48:17).

3. So mangela o Devel te kera?

3 Nesave manuša vakerena kaj o Devel prifatinela sa o religie, ama o Isus na vakergja agjaar. Ov vakergja: „Na sekova jekh so vakerela mange: ,Gospodare, Gospodare‘, ka khuvel ko nebesno carstvo, nego samo okova so kerela mle Dadeskiri volja kova soj ko nebo“. Adaleske valjani te sikljova so mangela o Devel hem adava te kera. Adava tano but seriozno soske o Isus sporedingja e manušen so na šunena e Devle sar kriminalcija „so kerena lošna bukja“ (Matej 7:21-23).

4. So vakergja o Isus bašo okola so mangena te keren e Devleskiri volja?

4 O Isus vakergja kaj nane sekogaš te ovel amenge lokho  te kera adava so mangela o Devel. Ov vakergja: „Khuven taro tesno udar, soske buvlo tano o drumo so ingarela ko uništuvanje, hem but džene džana ki leste. A tesno tano o udar hem tesno tano o drumo so ingarela ko životo, hem hari džene arakhena le“ (Matej 7:13, 14). O tesno drumo tano o ispravno način sar valjani te obožavina e Devle hem ov ingarela amen ko večno životo. A o buvlo drumo tano o pogrešno način kova so ingarela amen ko meribe. O Jehova na mangela nijekh manuš te merel. Ov dela sekaske prilika te sikljol baši leste (2. Petrovo 3:9).

ISPRAVNO NAČIN SAR TE OBOŽAVINA E DEVLE

5. Sar šaj te pendžara okolen so obožavinena e Devle ko ispravno način?

5 O Isus vakergja kaj šaj te pendžara okolen so obožavinena e Devle ko ispravno način. Adava šaj te kera agjaar so ka ispitina lengere veruvanja hem o bukja so kerena len. Ov vakergja: „Taro lengere plodija ka pendžaren len“. Isto agjaar phengja: „Sekova šukar kaš dela šukar plodi“ (Matej 7:16, 17). Akava na značinela kaj okola so služinena e Devleske tane bizo greške. Ama, e Devleskere sluge sekogaš trudinena pe te keren adava soj ispravno. Akana ka dikha so ka pomožinel amenge te pendžara adalen so služinena e Devleske ko ispravno način.

6, 7. Soske i čačutni religija ikerela pe ko adava so pišinela ki Biblija? So sikljovaja taro e Isuseskoro primer?

6 Valjani te obožavina e Devle sar so vakerela i Biblija. Oj vakerela: „Celo Lil avela taro Devel hem korisno tano te del pouke, te sikavel amenge soj tano pogrešno, te isprajnel sa o bukja hem te sikavel sar te živinel pe pravedno sar so mangela o Devel, te šaj e Devleskoro manuš te ovel sposobno  hem spremno baši sekoja šukar buti“ (2. Timotej 3:16, 17). O apostol Pavle vakergja e hristijanenge: „Keda šungjen e Devleskoro lafi amendar, tumen prifatingjen le sar soj tano čače, sar lafi taro Devel, a na sar lafi taro manuš“ (1. Solunjanite 2:13). I čačutni religija ikerela pe samo ko adava so pišinela ki Biblija, a na ko adava so vakerena o manuša, i tradicija ili javer nešto.

7 Sa so sikavgja o Isus sine taro e Devleskoro Lafi. (Čitin Jovan 17:17.) Ov često citirinela sine tari Biblija (Matej 4:4, 7, 10). O čačutne sluge e Devleskere džana palo e Isuseskoro primer, sa so sikavena tano tari Biblija.

8. So sikljovaja taro Isus bašo adava sar valjani te obožavina e Jehova?

8 Valjani te obožavina samo e Jehova. Ko Psalm 83:18 pišinela: „Te džanen o manuša kaj samo tu, kova to anav tano Jehova, sian Najbaro upri celo phuv“. O Isus manglja o manuša točno te džanen koj tano o čačutno Devel, hem adaleske sikavgja e manušen bašo e Devleskoro anav. (Čitin Jovan 17:6.) Ov vakergja: „E Jehova, te Devle, obožavin le hem samo leske služin“ (Matej 4:10). Sar Devleskere sluge, amen džaja palo e Isuseskoro primer. Obožavinaja samo e Jehova, koristinaja leskoro anav, sikavaja e javeren bašo leskoro anav hem bašo adava so ka kerel amenge.

9, 10. Sar sikavaja mangipe jekh jekheske?

9 Valjani iskreno te manga amen jekh jekhea. O Isus sikavgja ple učenikon te mangen pe jekh jekhea. (Čitin Jovan 13:35.) Nane važno kotar siem, savi tani amari kultura, ili dali siem barvale ili čorole. O mangipe so sikavaja jekh jekheske kerela amen te ova sar jekh složno familija (Kološanite 3:14). Adaleske,  na džaja ki vojna hem na mudaraja manušen. Ki Biblija pišinela: „O Čhave e Devleskere hem o Čhave e Bengeskere pendžargjovena palo akava: Sekoj so na ikerela pe ki pravednost na avela taro Devel, a ni okova da so na mangela pe phrale“. Isto agjaar pišinela: „Te manga amen jekh jekhea. Ma te ova sar o Kain kova so alo taro Lošno hem mudargja ple phrale“ (1. Jovanovo 3:10-12; 4:20, 21).

10 Amen koristinaja amaro vreme, sila hem o materijalna sredstvija te šaj te pomožina jekh jekheske hem te ohrabrina amen (Evreite 10:24, 25). Amen „keraja šukaripe sarinenge“ (Galatite 6:10).

11. Soske valjani te verujna kaj samo preku o Isus šaj te spasina amen?

11 Valjani te verujna kaj šaj te spasina amen samo preku o Isus. I Biblija vakerela: „Nane javer spasiteli osven leste, soske nane javer anav ki phuv so o Devel biringja le maškar o manuša te šaj te spasinel amen“ (Dela 4:12). Ko pandžto poglavje taro akava lil siklilem kaj o Jehova bičhalgja e Isuse te del plo životo sar otkupnina sa e poslušno manušenge (Matej 20:28). O Jehova biringja e Isuse te vladinel sar Cari upri celo Phuv. Adaleske i Biblija vakerela amenge kaj mora te šuna e Isuse ako mangaja te živina večno. (Čitin Jovan 3:36.)

12. Soske na mešinaja amen ki politika?

12 Na valjani te mešina amen ki politika. O Isus na mešinela pe sine ki politika. Keda sudinena le sine, ov vakergja e Pilateske: „Mlo Carstvo nane delo taro akava sveto“ (Jovan 18:36). Isto sar o Isus, amen da siem verna e Devleskere Carstvoske, adaleske bilo kote te živina, na mešinaja amen ki politika. I Biblija dela amen zapoved te ova poslušna okolenge soj tane ki vlast (Rimjanite 13:1). Amen šunaja  o zakonja tari država kote so živinaja. Ama, keda nesavo zakoni phagela e Jehovaskere merilija, tegani amen džaja palo primer e apostolengoro, kola so vakergje: „Mora poviše te šuna e Devle, nego e manušen“ (Dela 5:29; Marko 12:17).

13. So verujnaja kaj ka kerel e Devleskoro Carstvo?

13 Verujnaja kaj samo e Devleskoro Carstvo ka rešinel sa o problemija ko sveto. O Isus vakergja kaj „o šukar haberi bašo Carstvo“ ka propovedinel pe ko celo sveto. (Čitin Matej 24:14.) Nijekh manušikani vlada našti te kerel adava so ka kerel e Devleskoro Carstvo baši amende (Psalm 146:3). O Isus sikavgja amen kaj valjani te molina amen bašo e Devleskoro Carstvo keda vakergja: „Te avel tlo Carstvo. Te ovel tli volja, sar ko nebo agjaar ki phuv“ (Matej 6:10). I Biblija vakerela amenge kaj e Devleskoro Carstvo ka uništinel sa o manušikane vlade „a korkori ov ka ačhovel zasekogaš“ (Daniel 2:44).

14. So mislinea tu, koj obožavinela e Devle ko ispravno način?

14 Keda ka razgledine akala bukja, puč tut: „Koja religija ikerela pe ko adava so sikavela i Biblija? Koj vakerela e javerenge bašo e Devleskoro anav? Koj sikavela iskreno mangipe jekh jekheske hem koj verujnela kaj o Devel bičhalgja e Isuse te spasinel amen? Koj na mešinela pe ki politika? Koj propovedinela kaj e Devleskoro Carstvo ka rešinel sa o problemija?“ Adava kerena samo e Jehovaskere svedokija (Isaija 43:10-12).

SO KA KERE TU?

15. So mora te kera ako mangaja o Devel te prifatinel amaro obožavanje?

15 Nane dovolno samo te verujna kaj isi Devel. O demonija da verujnena kaj isi Devel, ama ola na šunena le (Jakov 2:19). Ako mangaja o Devel te prifatinel  amaro obožavanje, nane dovolno samo te verujna kaj postojnela, nego mora te kera adava so ov mangela.

16. Soske valjani te cida amen tari hovavni religija?

16 Te šaj o Devel te prifatinel amaro obožavanje, mora te cida amen tari hovavni religija. O proroko Isaija phengja: „Ikljoven latar, oven čista“ (Isaija 52:11; 2. Korinkjanite 6:17). Adaleske valjani te cida amen taro sa soj povrzimo e hovavne religijaja.

17, 18. Soj tano „o Baro Vavilon“, hem soske valjani so posigate te cide tut lestar?

17 Soj tani i hovavni religija? Adaja tani sekoja religija so sikavela amen te obožavina e Devle ko način so na pišinela ko leskoro Lafi. Ki Biblija baši hovavni religija vakerela kaj tano „o Baro Vavilon“ (Otkrovenie 17:5). Soske? Palo o Potop so sine ko vreme e Noeskoro, but hovavne sikljojba počmingje ki diz Vavilon. Akala hovavne sikljojba širingje pe ki celo Phuv. Na primer, o manuša so živinena sine ko Vavilon obožavinena sine grupe taro trin devela. Avdive da, but religie sikavena kaj o Devel tano trojstvo, ama i Biblija jasno sikavela kaj isi samo jekh Devel, o Jehova, hem kaj o Isus tano leskoro Čhavo (Jovan 17:3). O manuša so živinena sine ko Vavilon isto agjaar verujnena sine kaj keda nekoj ka merel, jekh delo lestar ponadari da živinela hem adava delo šaj te džal ko pekol. Akava nane čače. (Dikh i 14, 17 hem 18 fusnota.)

18 O Devel angleder vakergja kaj panda hari sa o hovavne religie ka oven uništime (Otkrovenie 18:8). Dali haljovea soske valjani so posigate te cide tut tari hovavni religija? O Jehova mangela te kere adava angleder te ovel but kasno (Otkrovenie 18:4).

Adalea so ka služine e Jehovaske zaedno leskere narodoja, ka ove delo tari leskiri familija soj tane ko celo sveto

19. Sar ka grižinel pe o Jehova tuke keda ka odlučine te služine leske?

19 Keda ka odlučine te cide tut tari hovavni religija  hem te služine e Jehovaske, nekoj taro tle amala ili tari tli familija šaj nane te haljoven tli odluka hem čak šaj te protivinen pe tuke. Ama, o Jehova nane te mukhel tut. Tu ka ove delo tari jekh bari familija taro milionja manuša ko celo sveto kola so čače mangena pe, hem ka ovel tut nadež te živine zasekogaš ko e Devleskoro nevo sveto (Marko 10:28-30). Nekoj taro tle amala hem tari tli familija kola so protivinena pe tuke, palo nesavo vreme šaj ka mangen te sikljoven tari Biblija.

20. Soske tano važno te obožavine e Devle ko ispravno način?

20 Panda hari, o Jehova ka uništinel sa e lošna manušen hem leskoro Cartsvo ka vladinel upri celo Phuv (2. Petrovo 3:9, 13). Zamislin tuke, kobor šukar ka ovel adava nevo sveto! Sarine ka obožavinen e Jehova ko način sar so mangela ov. Adaleske valjani panda akana te počmine te obožavine e Devle ko ispravno način.