Dža ko teksto

Dali o proroštvija bašo Mesija dokažinena kaj o Isus sine o Mesija?

Dali o proroštvija bašo Mesija dokažinena kaj o Isus sine o Mesija?

So vakerela i Biblija:

 Oja. Džikote sine ki Phuv, o Isus ispolningja but proroštvija bašo „Mesijansko vodači“, okova so ka spasinel o sveto (Daniel 9:25; 1. Jovanovo 4:14). Čak palo plo meribe, o Isus ponadari da ispolninela sine o proroštvija bašo Mesija (Psalm 110:1; Dela 2:34-36).

 So značinela o lafi „Mesija“?

 O hebrejsko lafi so prevedinela pe sar Mesija hem o grčko lafi so prevedinela pe sar Hristos, značinena „pomazaniko“. Sprema adava, „Isus Hristos“ značinela „o Isus, o pomazaniko“ ili „o Isus, o Mesija“.

 Ko purano vreme, okola so dobinena sine posebno položba, but puti sine pomazime agjaar so ko šero čhorela pe sine lenge maslo (3. Mojseeva 8:12; 1. Samoilova 16:13). O Isus sine pomazimo taro Devel te ovel o Mesija hem adalea sine leske dendo baro avtoriteti (Dela 2:36). Ama, o Devel na pomazingja le masloja, nego sveti duhoja (Matej 3:16).

 Dali šaj poviše manuša te ispolninen o proroštvija bašo Mesija?

 Na. O bibliska proroštvija sikavena kaj isi samo jekh Mesija ili Hristos. Sepak, i Biblija predupredinela amen kaj ka pojavinen pe but manuša so ka hovaven kaj tane o Hristos ili ka vakeren kaj tane prorokija hem ka keren bare čudija kolencar so ka mangen te hovaven bute manušen, pa čak e birimen (Matej 24:24).

 Dali o Mesija ka pojavinel pe ki idnina?

 Na. I Biblija prorokujngja kaj o Mesija ka avel taro e Davideskoro potomstvo (Psalm 89:3, 4). Ama, o evrejska izveštaija baši e Davideskiri familijarno loza našavdile, verojatno keda o Rimjanja osvojngje o Erusalim ko 70 berš a.e. * Taro adava vreme, nikoj našti sine te dokažinel kaj tano tari e Davideskiri carsko loza. Ama, ko e Isuseskoro vreme postojnena sine adala izveštaija hem čak leskere dušmanja džanena sine kaj ov tano e Davideskoro potomco (Matej 22:41-46).

 Kobor proroštvija bašo Mesija isi ki Biblija?

 Našti točno te vakerel pe kobor proroštvija isi bašo Mesija. Na primer, o način sar gejnena pe o proroštvija šaj te ovel različno, čak keda tano jasno kaj nesave stihija tane bašo Mesija. Ko izveštaj taro Isaija 53:2-7 tane spomnime nekobor detalija bašo Mesija. Nekoj šaj dikhela celo izveštaj sar jekh proroštvo, a javera sekova detali sar posebno proroštvo.

 Nesave proroštvija bašo Mesija so ispolningje pe upro Isus

Proroštvo

Arakhljola ko

Ispolnibe

E Avraameskoro potomstvo

1. Mojseeva 22:17, 18

Matej 1:1

Potomco taro e Avraameskoro čhavo o Isak

1. Mojseeva 17:19

Matej 1:2

Bijamo ko Izraelsko pleme Juda

1. Mojseeva 49:10

Matej 1:1, 3

Avela tari e Davideskiri carsko loza

Isaija 9:7

Matej 1:1

Bijangja le čhaj

Isaija 7:14

Matej 1:18, 22, 23

Bijamo ko Vitleem

Mihej 5:2

Matej 2:1, 5, 6

Dobingja o anav Emanuel *

Isaija 7:14

Matej 1:21-23

Skromno početok

Isaija 53:2

Luka 2:7

Tikne čhave sine mudarde otkeda bijandilo

Eremija 31:15

Matej 2:16-18

Vikimo taro Egipet

Osija 11:1

Matej 2:13-15

Vikimo Nazarekjanco *

Isaija 11:1

Matej 2:23

Angleder leste alo glasniko

Malahija 3:1

Matej 11:7-10

Pomazimo sar Mesija ko 29 berš a.e. *

Daniel 9:25

Matej 3:13-17

O Devel priznajngja le sar plo Čhavo

Psalm 2:7

Dela 13:33, 34

Revno bašo e Devleskoro kher

Psalm 69:9

Jovan 2:13-17

Objavingja o šukar haberi

Isaija 61:1

Luka 4:16-21

Leskiri služba angja bari svetlina ki Galileja

Isaija 9:1, 2

Matej 4:13-16

Kergja čudija isto sar o Mojsej

5. Mojseeva 18:15

Dela 2:22

Isto sar o Mojsej, ov vakerela sine e Devleskere misle

5. Mojseeva 18:18, 19

Jovan 12:49

Sasljargja bute manušen

Isaija 53:4

Matej 8:16, 17

Na privlečinela sine o vnimanie ki peste

Isaija 42:2

Matej 12:17, 19

Sikavela sine sočuvstvo okolenge so sine mučime

Isaija 42:3

Matej 12:9-20; Marko 6:34

Sikavela sine e Devleskiri pravda

Isaija 42:1, 4

Matej 12:17-20

Dela sine but šukar sovetija

Isaija 9:6, 7

Jovan 6:68

Objavingja e Jehovaskoro anav

Psalm 22:22

Jovan 17:6

Kerela sine lafi sporedbencar

Psalm 78:2

Matej 13:34, 35

Vodači

Daniel 9:25

Matej 23:10

But džene na verujngje ki leste

Isaija 53:1

Jovan 12:37, 38

Agolno bar

Isaija 8:14, 15

Matej 21:42-44

Otfrlimo taro manuša

Psalm 118:22, 23

Dela 4:10, 11

Mrzimo bizi pričina

Psalm 69:4

Jovan 15:24, 25

Khuvgja ko Erusalim bešindor upro her

Zaharija 9:9

Matej 21:4-9

Falinena le sine o čhave

Psalm 8:2

Matej 21:15, 16

Alo ko e Jehovaskoro anav

Psalm 118:26

Jovan 12:12, 13

Izdajngja le leskoro paše amal

Psalm 41:9

Jovan 13:18

Izdajmo bašo 30 srebrenikija *

Zaharija 11:12, 13

Matej 26:14-16; 27:3-10

Mukhle le o amala

Zaharija 13:7

Matej 26:31, 56

Hovavne svedokija svedočingje protiv leste

Psalm 35:11

Matej 26:59-61

Čutingja anglo adala so krivinena le sine

Isaija 53:7

Matej 27:12-14

Čhungargje le

Isaija 50:6

Matej 26:67; 27:27, 30

Khuvgje le ko šero

Mihej 5:1

Marko 15:19

Sine kamšikujmo

Isaija 50:6

Jovan 19:1

Na sprotivstavingja pe okolenge so margje le

Isaija 50:6

Jovan 18:22, 23

O vladetelija khedingje pe protiv leste

Psalm 2:2

Luka 23:10-12

Leskere vasta hem pre sine kovime ko stubo

Psalm 22:16

Matej 27:35; Jovan 20:25

Frdingje ždrepka leskere šeengje

Psalm 22:18

Jovan 19:23, 24

Dikhle le sar grešniko

Isaija 53:12

Matej 27:38

Ponižimo hem vredžimo

Psalm 22:7, 8

Matej 27:39-43

Cidingja muke bašo e javerengere grevija

Isaija 53:5, 6

1. Petrovo 2:23-25

Dikhjola sine sar te phene mukhlja le o Devel

Psalm 22:1

Marko 15:34

Dengje le te piel mol mešimi žolčkaja

Psalm 69:21

Matej 27:34

Sine žedno angleder te merel

Psalm 22:15

Jovan 19:28, 29

Predajngja plo duho e Devleske

Psalm 31:5

Luka 23:46

Dengja plo životo

Isaija 53:12

Marko 15:37

Dengja otkupnina koja so ka cidel o grevo

Isaija 53:12

Matej 20:28

Nijekh kokalo na sine lestar phago

Psalm 34:20

Jovan 19:31-33, 36

Sine posavdo

Zaharija 12:10

Jovan 19:33-35, 37

Sine parumo maškar o barvale

Isaija 53:9

Matej 27:57-60

Sine voskresnimo

Psalm 16:10

Dela 2:29-31

Adava so izdajngja le sine zamenimo

Psalm 109:8

Dela 1:15-20

Bešlja tari e Devleskiri desno strana

Psalm 110:1

Dela 2:34-36

^ pas. 5 Ki jekh enciklopedija pišinela: „Najverojatno o izveštaija bašo evrejska plemija hem familie sine uništime keda sine uništimo o Erusalim, a na angleder“ (McClintock and Strong’s Cyclopedia).

^ pas. 40 O hebrejsko anav Emanuel značinela „o Devel tano amencar“ hem akava šukar opišinela e Isuseskiri uloga sar Mesija. Adava so ov sine ki Phuv hem o bukja so kergja len sikavena kaj o Devel tano ple slugencar (Luka 2:27-32; 7:12-16).

^ pas. 52 O izraz „Nazarekjanco“ avela najverojatno taro hebrejsko lafi necer, kova so značinela „fidanka“ ili „potomco“.

^ pas. 58 Ako mangea te džane sar i biblisko hronologija sikavela kaj o Mesija pojavingja pe ko 29 berš a.e., dikh ki fusnota 13, taro lil So sikavela amen i Biblija?

^ pas. 127 Akava proroštvo arakhljola ko lil Zaharija, ama o biblisko pisateli o Matej vakerela kaj sine vakerdo taro o proroko o Eremija (Matej 27:9). Ko leskoro vreme, o lil Eremija ponekogaš čhivela pe sine ko početok taro delo „O prorokija“ ko Sveta spisija (Luka 24:44). Keda o Matej vakergja „Eremija“, verojatno mislingja ko poviše lila kote soj vklučimo hem o lil Zaharija.