Dža ko teksto

Ki koja smisla e Isuseskiri žrtva tani „otkupnina bute dženenge“?

Ki koja smisla e Isuseskiri žrtva tani „otkupnina bute dženenge“?

So vakerela i Biblija:

 Preku e Isuseskiri žrtva, o Devel ka oslobodinel, ili ka spasinel, e manušen taro grevo hem o meribe. Sprema i Biblija, o Isus platingja i otkupnina ple ratea (Efešanite 1:7; 1. Petrovo 1:18, 19). Adaleske, ov vakergja kaj alo „te del plo životo sar otkupnina bute dženenge“ (Matej 20:28).

Soske valjani sine i „otkupnina bute dženenge“?

 O Devel stvoringja e prvo manuše e Adame sovršeno, javere lafencar bizo grevo. Ov šaj sine te živinel večno, ama našavgja adaja prilika soske na sine poslušno e Devleske (1. Mojseeva 3:17-19). O Adam prenesingja o grevo ple čhavenge da (Rimjanite 5:12). Adaleske, i Biblija vakerela kaj ov „bikingja“ pes hem ple čhaven te oven robija e grevoske hem e meribaske (Rimjanite 7:14). Adaleske so o manuša tane nesovršena, nikoj našti te platinel te šaj te iranel adava so našavgja o Adam (Psalm 49:7, 8).

 E Devleske sine žal bašo e Adameskere potomcija soske ola sine ki jekh situacija bizi nadež (Jovan 3:16). Ama, adaleske so e Devle isi le pravedna merilija, ov našti sine samo te phandel ple jakhja bašo lengere grevija, ili palem te brišinel len bizo te ovel le nesavi osnova bašo adava (Psalm 89:14; Rimjanite 3:23-26). O Devel mangela e manušen hem adaleske obezbedingja lenge pravno osnova te šaj lengere grevija te oven na samo prostime, nego isto agjaar te oven brišime (Rimjanite 5:6-8). Adaja pravno osnova sine i i otkupnina.

So značinela o lafi otkupnina hem sar tano povrzimo e Isuseskere žrtvaja?

 Ki Biblija ko izraz „otkupnina“ tane vklučime akala trin bukja:

  1.   I cena, javere lafencar i suma so platinela pe (4. Mojseeva 3:46, 47).

  2.   Anela osloboduvanje (2. Mojseeva 21:30).

  3.   Celosno odgovorinela ki vrednost bašo adava so valjani te otkupinel pe. *

 Razmislin sar e Isuseskiri otkupno žrtva ispolninela akala trin bukja.

  1.   Cena. I Biblija vakerela kaj o hristijanja tane „skupo kinde“ (1. Korinkjanite 6:20; 7:23). Ola tane platime e Isuseskere ratea, kolea so ov kingja e Devleske manuša taro sekova pleme, čhib hem narodo (Otkrovenie 5:8, 9).

  2.   Osloboduvanje. E Isuseskere žrtvaja šaj te ova oslobodime taro grevo „preku i otkupnina“ (1. Korinkjanite 1:30; Kološanite 1:14; Evreite 9:15).

  3.   Isto vrednost. E Isuseskere žrtva isi la isto vrednost adalea so našavgja o Adam — o sovršeno manušikano životo (1. Korinkjanite 15:21, 22, 45, 46). I Biblija vakerela: „Sar so preku jekhe manušeskiri neposlušnost [e Adameskiri] but džene ule grešna, agjaar preku jekheskiri poslušnost [e Isuseskiri] but džene ka oven pravedna“ (Rimjanite 5:19). Akava stiho sikavela sar šaj jekhe manušeskere meribaja te platinel pe otkupnina bute grešnikonge. Ustvari e Isuseskiri žrtva tani soodvetno otkupnina sa okolenge so ka keren o potrebna čekorija te šaj te oven len korist latar (1. Timotej 2:5, 6).

^ pas. 7 Ki Biblija o izvorna lafija soj tane prevedime sar „otkupnina“ prenesinena i misla baši cena, javere lafencar i suma so platinela pe te šaj te kinel pe nešto. Na primer, o hebrejsko lafi kafar značinela „učharela“ (1. Mojseeva 6:14). Hem najčesto koristinela pe bašo učharibe o grevija (Psalm 65:3). A, i imenka kofer značinela cena koja so platinela pe te šaj nekoj te ovel oslobodimo (2. Mojseeva 21:30). Slično, o grčko lafi litron kova so prevedinela pe sar otkupnina, isto agjaar šaj te prevedinel pe sar cena bašo osloboduvanje. O grčka pisatelija koristinena sine akava izraz keda kerena sine lafi baši suma so platinela pe sine te šaj te oslobodinel pe nesavo voeno zarobeniko ili robo.