Основна информацие — Азорска Островија

  • Жителија: 243.862
  • Јеховаскере сведокија: 767
  • Собранија: 15
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 318