Основна информацие — Македонија

  • Жителија: 2.088.091
  • Јеховаскере сведокија: 1.281
  • Собранија: 23
  • Однос машкар е Јеховаскере сведокија хем жителија: 1 ко 1.630