Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ТЕ ЏИВДИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — пхрав друмо баши повторна посета

Кер пошукар и служба — пхрав друмо баши повторна посета

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО АКАВА:

Кеда проповединаја е манушенге, амен сејнаја о семе е чачипаскоро. Ама, мора те ирана амен хем те чхива пани ко адава семе (1Ко 3:6). Кеда аракхаја некас со сикавела интерес, шукар ка овел те мукха пучибе башо кова ка кера лафи кеда ка џа палем те посетина ле. Тегани, о станари ка аџикерел амен, а аменге ка овел полокхо те спремина амен баши повторно посета. Кеда ка џа палем ки лесте, шај те вакера кај алем те кера лафи башо пучибе со пучлем о последно пути.

САР ТЕ КЕРА АДАВА:

  • Кеда спреминеа презентација баши служба таро кхер ко кхер, спремин туке пучибе баши повторно посета. Адава шај те овел пучибе со и одговоримо ки литература со деа ла или ки публикација проучибаске со планиринеа те ингаре ла леске јавер пути.

  • Англедер те завршине о разговор е станареа, вакер леске кај мангеа палем те кере леа лафи хем тегани пуч о пучиба со спреминѓан ле. Ако шај ден туменге тумаре контакт-информацие.

  • Ако вакерѓан леске кеда точно ка аве, тегани ачхов ко то лафи (Мт 5:37).