Проповединена ки Камбоџа

АМАРО ЖИВОТО ХЕМ СЛУЖБА САР ХРИСТИЈАЊА – ЛИСТИЈА СПРЕМИБАСКЕ февруари 2018

Предлогија башо разговор

Разговор темелимо ко пучиба: Дали и Библија тани корисно или пурани башо амаро време? Дали и Библија тани ко склад е наукаја? Дали о советија тари Библија тане башо амаро време?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

И споредба башо гив хем и диво чар

Со опишинѓа о Исус ки споредба башо гив хем и диво чар? Кој претставинела о сеачи, о душмани хем о жетварија?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Со сикљоваја таро споредбе башо Царство

О Исус користинела сине едноставна споредбе те шај те дел хор поуке. Саве поуке шај те сикљова таро Матеј 13?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Преку некобор џене, о Исус парварѓа бутен

О Исус вакерѓа пе учениконге те парварен буте манушен иако сине ле само панџ маре хем дуј мачхе. Со уло, хем со значинела адава аменге?

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

„Поштујн те даде хем те даја“

О Исус вакерѓа кај ваљани те поштујна амаре родителен. Дали акаја заповед важинела авдиве да?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Каскере мисле водинена тут?

Со ваљани те кера те шај те кера адава со мангела о Девел а на о Сатана? О Исус вакерѓа трин буќа со ка поможинен амен исправно те размислина.

ТЕ ЖИВИНА САР ХРИСТИЈАЊА

Кер пошукар и служба — користин делотворна пучиба

О Исус бут пути користинела сине пучиба те шај те поучинел е јаверен. Сар шај амен да те користина делотворна пучиба?

БАРВАЛИПА ТАРО Е ДЕВЛЕСКОРО ЛАФИ

Пазин ма те ове бар сопкибаске

О Исус преку о споредбе сикавѓа кобор ваљани те пазина те на ова бар сопкибаске аменге хем е јаверенге. Со шај те овел туке бар сопкибаске ко живото?