Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 9 ЛЕКЦИЈА

Сар шај те овел бахтали тли фамилија?

Сар шај те овел бахтали тли фамилија?

1. Соске о ром хем и ромни ваљани те овен венчиме те шај и фамилија те овел бахтали?

О шукар хабери авела таро Јехова, о бахтало Девел, кова со мангела о фамилие те овен бахтале (1. Тимотеј 1:11). Ов керѓа о брако. О законско венчимо брако керела о родителија хем о чхаве те овен сигурна, мангле хем бахтале. О христијанија ваљани те почитујнен о законија ки ленгири пхув башо венчибе. Читин Лука 2:1, 4, 5.

Сар о Девел дикхела ко брако? Ов мангела о брако машкар о ром хем и ромни те овел трајно. О Јехова мангела ола те овен верна јекх јекхеске (Евреите 13:4). Ов мрзинела о развод (Малахија 2:16). Ама мукхела јекх христијани те развединел пе хем палем те венчинел пе само ако лескоро брачно партнери керѓа прељуба. Читин Матеј 19:3-6, 9.

2. Сар ваљани о ром хем и ромни те постапинен јекх јекхеа?

О Јехова керѓа е мурше хем е џувља те поможинен пе јекх јекхеа (1. Мојсеева 2:18). О ром тано поглавари, адалеске ов ваљани те грижинел пе башо пле фамилијакере материјална потребе хем те сикавел ла башо Девел. Ов ваљани несебично те мангел пле ромња. О ром хем и ромни ваљани те манген пе хем те почитујнен пе. Те шај те овел лен бахтало брако ваљани те сикљон те простинен јекх јекхеске, адалеске со солдуј тане несовршена. Читин Ефешаните 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1. Петрово 3:7.

3. Ваљани ли те одвојнен тумен ако нане тумен шукар брако?

Ако иси тумен проблемија ко брако, солдуј џене ваљани те трудинен тумен те сикавен мангипе јекх јекхеске  (1. Коринќаните 13:4, 5). И Библија на вакерела кај о одвојбе тано решение башо обична проблемија ко брако. Читин 1. Коринќаните 7:10-13.

4. Чхавален, со мангела туменге о Девел?

О Јехова мангела те овен бахтале. Ов дела тумен најшукар советија адалеске со мангела те уживинен ко тумаро тернипе. О Девел мангела те шунен тумаре родителен адалеске со ола тане мудра хем искусна (Колошаните 3:20). Исто аѓаар, о Јехова мангела те осетинен и бари радост со авела таро адава со сиен послушна Леске хем лескере чхавеске. Читин Проповедник 11:9–12:1; Матеј 19:13-15; 21:15, 16.

5. Со шај тумен сар родителија те керен те шај тумаре чхаве те овен бахтале?

Тумен сар родителија ваљани те керен бут бути те шај тумаре чхавен те овел лен са со ваљани (1. Тимотеј 5:8). Ама, те шај тумаре чхаве те овен бахтале, исто аѓаар, ваљани те сикавен лен те манген е Девле хем те сикљовен лестар (Ефешаните 6:4). Кеда о чхаве ка дикхен кај тумен мангена е Девле, адава шај бут те влијајнел ко ленгере виле. Кеда сикавена лен тари Библија, поможинена тумаре чхавен исправно те размислинен. Читин 5. Мојсеева 6:4-7; Изреки 22:6.

Е чхавенге ваљани пофалба хем охрабрување. Исто аѓаар, ваљани ленге воспитување хем советија. Кеда тумен керена акава, заштитинена лен те на керен нешто со ка анел ленге лошна последице (Изреки 22:15). Ама, никогаш на ваљани те овен престрога хем те претеринен. Читин Колошаните 3:21.

Е Јеховаскере сведокија икалге некобор лила баши о родителија хем о чхаве. Акала лила темелинена пе ки Библија. Читин Псалм 19:7, 11.