Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЛЕКЦИЈА 19

Кој тано о ‚верно хем разборито робо‘?

Кој тано о ‚верно хем разборито робо‘?

И духовно храна користинела сариненге

Некобор диве англедер те мерел, о Исус сине коркори ко јекх тхан пле штаре учениконцар — е Петареа, е Јаковеа, е Јованеа хем е Андрејеа. Кеда вакерѓа кова ка овел о знако баши лескири присутност ко последна диве, ов пучља јекх бут важно пучибе: ‚Кој тано о верно хем разборито робо касте со лескоро господари чхивѓа ле упро пле слуге те дел лен храна ко право време?‘ (Матеј 24:3, 45; Марко 13:3, 4). О Исус уверинѓа пле ученикон кај ов сар ленгоро ‚господари‘ ка биринел околен со редовно ка ден духовно храна лескере учениконге ко последна диве. Кој тано о ‚верно хем разборито робо‘?

Ов тано јекх тикни група керди таро е Исусескере помазиме ученикија. О Водечко тело е Јеховаскере сведоконгоро тано о ‚робо‘. Ов дела духовно храна ко право време околенге со служинена е Јеховаске. Амен зависинаја таро адава верно робо со поодориг да дела амен ‚храна ко право време‘ (Лука 12:42).

Ов грижинела пе е Делвескере кхереске (1. Тимотеј 3:15). О Исус денѓа е ‚верно хем разборито робоске‘ бари задача те грижинел пе са е буќенге поврзиме е Јеховаскере организацијаја ки Пхув — те грижинел пе башо материјална буќа со иси ла, те организиринел о проповедиба хем те сикавел амен преку амаре собранија. Те шај те дел амен баш адава со ваљани аменге ко право време ‚о верно хем разборито робо‘ делинела духовно храна преку о публикацие со користинена аменге ки амари служба хем преку о говорија со икерена пе ко амаре состанокија хем конгресија.

О робо тано верно ко адава со сикавела и Библија хем ки заповед те сведочинел о шукар хабери. Ов тано разборито адалеске со мудро грижинела пе са е буќенге ки Пхув со о Исус мукхља леске те грижинел пе (Дела 10:42). Адава со са побутер мануша прифатинена о чачипе хем со добинаја бут духовно храна сикавела кај о Јехова благословинела адава со о робо керела (Исаија 60:22; 65:13).

  • Касте чхивѓа о Исус те дел духовно храна пе учениконге?

  • Сар сикавела о робо кај тано верно хем разборито?