Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 7 ПУЧИБЕ

Со ако некој теринела ман те овел ман секс?

Со ако некој теринела ман те овел ман секс?

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО

Тли одлука дали ка овел тут секс англедер те кхуве ко брако, ка влијајнел ки тли иднина.

СО БИ КЕРЕА ТУ?

Замислин туке и ситуација: И Сунита џала е Денисеја само дуј масек, а те пхене џанела пе леа цело живото. Нон-стоп бичхалена песке пораке, саатенцар керена лафи ко телефони хем ка пхене јекх јекхескере мисле читинена! Ама акана о Дениси мангела нешто побутер него само те керел лафи.

Ко акала дуј масек ола на керѓе ништо побутер, освен те астарен пе таро вас хем понекогаш кратко те чуминен пе. И Сунита мангела те ачховен ко адава. Ама, на мангела те нашавел ни е Денисе. Само ов керела ој те осетинел пе шужи хем посебно. И Сунита размислинела песке: „Ама, амен бут мангаја амен...“

Ако сиан доволно баро баши врска, со би кереа сине ту те ове ко е Сунитакоро тхан?

АЧХОВ ХЕМ РАЗМИСЛИН!

О сексуална односија тане поклон таро Девел само околенге сој тане ко брако. Ако некас иси ле односија англедер те овел ко брако, ов злоупотребинела акава поклон. Адава и тано исто сар те ле јекх блуза сој туке поклон, а те користинела сар крпа чистибаске

Ако на леа ко обѕир несаво физичко закон, на пример о закон баши гравитација, ка овел тут последице. Исто и тано ако на шунеа несаво морално закон, пример о закон те пазине тут таро блуд (1. Солуњаните 4:3).

Саве ка овен о последице ако на шунела пе акаја заповед? Ки Библија пишинела: „Кој керела блуд, грешинела против пло тело“ (1. Коринќаните 6:18). Ки која смисла?

 Бут истражувачија пхенена кај о терне со сине лен секс англедер о брако, акана иси лен несаве таро акала последице:

  • ПЕРЕНА ПИШМАНИ. Бут терне пеле пишмани со сине лен секс англедер о брако.

  • НАНЕ ЛЕН ДОВЕРБА. Пало секс, о солдуј џене почминена те пучен пе: „Касаја јавереа/јавераја суќа?“

  • РАЗОЧАРИНЕНА ПЕ. Бут чхаја повише мангена те овен заштитиме а на искористиме. Обично, бут мурша, пало секс несаве чхајаја, ој ленге веќе нане интересно.

  • Заклучок: Ако иси тут секс англедер о брако, тегани газинеа тут коркори хем откажинеа тут таро нешто сој бут вредно (Римјаните 1:24). Тло тело тано бут вредно хем ма мукх о јавера те искористинен ле!

Сикав кај сиан одлучно те шуне е Девлескири заповед те циде тут таро блуд (1. Солуњаните 4:3). Ако јекх диве кхувеа ко брако, тегани ка шај те овел тут секс. Ка шај те уживине ки лесте, бизо те осетине о последице таро секс англедер о брако — те пере пишмани, те грижине тут хем те осетине тут несигурно (Изреки 7:22, 23; 1. Коринќаните 7:3).

 СО МИСЛИНЕА?

  • Ако некој чаче мангела тут, дали ка мангел те анел ки опасност тло физичко хем емоционално састипе?

  • Ако некој чаче мангела тут, дали ка чхивел тут те румине тло шукар однос е Девлеа? (Евреите 13:4).