Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 9 ПУЧИБЕ

Ваљани ли те верујнав ки еволуција?

Ваљани ли те верујнав ки еволуција?

СОСКЕ ТАНО ВАЖНО

Ако и еволуција тани точно, тегани о живото нане ле смисла. А ако иси Девел тегани шај те аракха о одговор башо амаро живото хем иднина.

СО БИ КЕРЕА ТУ?

Замислин туке акаја ситуација: О Алберти тано бунимо. Ов таро тикнипе верујнела кај иси Девел хем кај ов керѓа са. Ама авдиве, ко часи по биологија, о професори пхенѓа кај иси бут доказија со вакерена кај и еволуција тани точно. О Алберти на мангела те икљол глупаво англо јавера. Мислинела песке: „Ако о научникија докажинѓе кај и еволуција тани точно, тегани кој сиум ме те керав ман попаметно лендар?“

Те ове сине ко е Албертескоро тхан, дали ка верујне сине ки еволуција адалеске со бут лила сикавена ла сар точно?

АЧХОВ ХЕМ РАЗМИСЛИН!

О мануша со верујнена ко Девел хем окола со верујнена ки еволуција шај локхесте те вакерен ко со верујнена, бизо те џанен соске верујнена ко адава.

  • Несаве мануша верујнена ко Девел, адалеске со аѓаар сикавѓа лен ленгири религија.

  • Несаве мануша верујнена ки еволуција, адалеске со аѓаар сиклиле ки школа.

 РАЗМИСЛИН БАШО ШОВ ПУЧИБА

Ки Библија пишинела: „Секова кхер некој керѓа ле, а окова со керѓа са тано о Девел“ (Евреите 3:4). Дали шај те верујне ко акава?

Те пхене кај нане Девел тано добором нелогично, исто сар те пхене кај акава кхер уло коркори

НЕСАВЕ ВАКЕРЕНА: Са со иси ки вселена уло тари јекх бари експлозија.

1. Кој керѓа ла или состар ули адаја бари експлозија?

2. Сој тано пологично — те мислине кај са уло таро ништо, или кај некој керѓа адава?

НЕСАВЕ ВАКЕРЕНА: О мануша уле таро животнија.

3. Ако о мануша уле таро животнија — на пример, таро мајмунија — соске тегани иси бари разлика машкар ленгири интелегенција хем е манушескири?

4. Соске чак о „наједноставна“ буќа сој тане џивде тане добором сложено керде?

НЕСАВЕ ВАКЕРЕНА: И еволуција тани докажимо факти.

5. Дали о мануш со тврдинела акава испитинѓа коркори о доказија?

6. Кобор мануша верујнена ки еволуција само адалеске со сине ленге пхендо кај са о гоѓавера мануша верујнена ки лате?

„Ако пхиреа ки шума хем дикхеја јекх бут шужо кхер, дали ка мислине туке: ,Со шужо кхер! Сигурно уло коркори пестар‘. На! Адава нане логично. Тегани соске те верујна кај и вселена да ули коркори пестар?“ (Џулија).

„Замислин некој пхенела туке кај ки јекх печатница сине експлозија хем кај о мастило прскинѓа са о зидија хем о тавани, а адалестар уло јекх бут баро речнико. Ка верујне ли ко адава?“ (Гвен).

 СОСКЕ ТЕ ВЕРУЈНАВ КО ДЕВЕЛ?

И Библија охрабринела тут „те користине тло разум“ (Римјаните 12:1). Тли вера ко Девел на ваљани те овел темелими само ко:

  • ЧУВСТВИЈА (едноставно осетинава кај мора те овел несави побари сила)

  • СО МИСЛИНЕНА О ЈАВЕРА МАНУША (живинава ко тхан коте со о јавера тане верникија)

  • ПРИТИСОК ТАРО ЈАВЕРА (ме родителија сикавѓе ман те верујнав ко Девел, на сине ман јавер избор)

Наместо акава, ваљани те овел тут логична доказија баши тло верување.

„Кеда о професори објаснинела сар функциониринела е манушескоро тело, тегани ни најхари на сомнинава ман кај иси Девел. Секова дело таро амаро тело иси ле пли улога, па чак о најтикно. Амаро тело функциониринела бизо амен те ова свесна баши адава. Е манушескоро тело тано чаче кердо бут сложено!“ (Тереза).

„Кеда дикхава несави учи зграда или несаво броди или врда пучава ман: ,Кој керѓа акава?‘ На пример, те керел пе јекх врда, башо адава ваљани несаве погоѓавер мануша со џанена сар те керен адава. Те шај те керел бути о врда, лескере најтикне да делија ваљани шукар те овен составиме. Ако јекх врда тано кердо некастар, тегани о мануша да мора те овен керде некастар“ (Ричард).

„Кобор повише испитинава сине и наука баши еволуција, добором повише хаљовава сине кај нане ла нисави смисла... Според манде, е манушеске ваљани побари вера те верујнел ки еволуција, него ко Девел“ (Ентони).

РАЗМИСЛИН

Иако бут берша истражинена баши еволуција, о научникија панда на але џи ко јекх исто објаснување колеа со ка согласинен пе. Ако о научникија на дикхена исто ки еволуција — а нели ола тане експертија — тегани соске ту те верујне ки еволуција?