Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 9 ЛЕКЦИЈА

Со сикљоваја таро Месија

Со сикљоваја таро Месија

О ДЕВЕЛ англедер вакерѓа кај ка чхивел е Месија сар Водачи са е народонге. О Девел џанела саво водачи чаче ваљани е манушенге хем биринѓа е најшукар Водаче. Сар саво Водачи сикавѓа пе о Месија? Силно генерали? Способно политичари? Гоѓавер филозофи? Е Девлескоро Лафи вакерела кај о Месија сине о Иса, пекамбери кова со сине бут појавер таро са о јавера (Матеј 23:10).

О Девел керѓа о Иса те бијанѓовел совршено, бизо грево. О Иса ачхило верно секова пути кеда о Бенг искушинѓа ле. Пе лафенцар хем адалеа со керѓа, о Иса најшукар сикавѓа сар о Девел совршено користинела пи сила хем сикавѓа е Девлескири правда, мудрост хем мангипе. Те дикха со шај те сикљова таро лескоро пример.

О Иса спремно поможинѓа е јаверенге

О Иса користинѓа и сила со денѓа ле о Девел те поможинел е јаверенге. Ов чаче грижинела пе сине е манушенге хем бут мангела сине те користинел пи сила те дел лен адава со ваљани ленге. Ов вакерѓа: ,Жал манге е манушенге, соске нане лен со те хан‘ (Марко 8:2). Тегани о Иса керѓа чудо хем парварѓа е манушен со але те шунен ле.

О Иса исто аѓаар гело ко бут тхана те сикавел е манушен хем ‚те сасљарел лен таро секова насвалипа‘ (Матеј 4:23). Адалеске шај те хаљова соске бут џене џана сине пали лесте хем „родена сине те пипинен ле, соске лестар икљола сине сила хем сасљарела сине саринен“ (Лука 6:19). Оја, о Иса „на ало те служинен леске, него те служинел хем те дел по џивдипе сар откупнина буте џененге“ (Матеј 20:28). * Кобор манушикане водачија тане спремна те керен са акава е јаверенге?

О Иса мангља е чхавен

Ов сикавѓа е Девлескири правда. О Иса икерела сине е Девлескоро пишимо закон. Ов џанља соске о Девел денѓа о закон хем секогаш керела сине адава со ов родела, чак кеда на сине пишимо закон баши несави ситуација. Сар со сине англедер вакердо ко е Девлескоро Лафи, ов џивдинела сине спрема о лафија: „Бут мангава те керав ти волја, Девла, хем то закон тано хор ки манде“ (Псалм 40:8). Исто сар о Девел, о Иса поштуњела сине е манушен хем на керела сине разлика машкар ленде — било те овен чороле или барвале, мурша или џувља, тикне или баре. Јекх пути, е Исаскере ученикија вакерѓе е манушенге те на анен пумаре чхавен ко Иса. Ама о Иса вакерѓа: „Мукхен е чхавен те авен ки манде, ма чхинавен лен, соске асавкенге тано дендо е Девлескоро Царство“ (Марко 10:14).

Ов сикавѓа и мудрост со авела таро Девел. О Иса бут шукар хаљовела сине е манушен. „Ов коркори џанела сине со иси е мануше ко вило“ (Јован 2:25). Кеда е Исаскере душмања бичхалѓе дисаве манушен те пханден ле, чак ола да вакерѓе: „Нијекх мануш на керѓа лафи аѓаар“. Котар е Исаске асавки мудрост? О Иса вакерѓа: „Адава со сикавава е манушен нане  мандар, него авела околестар со бичхалѓа ма“ (Јован 7:16, 46).

О Иса тари жал сасљарѓа е насвален

Ов сикавѓа е Девлескоро мангипе. Е Исаске перела сине жал е манушенге. Јекх мануш со сине насвало тари лепра молинѓа ле: „Господаре, ако мангеа, шај те чистине ма“. О Иса жалинѓа ле хем „пружинѓа по вас, пипинѓа ле хем вакерѓа леске: ‚Мангава, ов чисто!‘ Хем и лепра сигате нашавдили лестар“ (Лука 5:12, 13; Марко 1:41, 42). О Иса чаче мангља те локхјарел адале манушескере дукха.

Дали о Иса грижинела пе туке да? Ов вакерела: „Авен ки манде, сарине со сиен уморна хем со иси тумен пхарипе, ме ка дав тумен сила. Лен мо јарем упри туменде хем сикљовен мандар, соске ме сиум кротко хем понизно ко вило, хем ка овел тумен неви сила“ (Матеј 11:28, 29).

О Иса тано најшукар Водачи со шај те овел амен. Адалеске ов охрабринела амен: „Сикљовен мандар“. Ка прифатине ли акаја покана денди таро вило? Ако прифатинѓан акаја покана, ка ове бахтало.

^ пас. 6 Ако мангеа побутер те џане баши откупнина, дикх ко 5 поглавје таро лил Што навистина учи Библијата?