Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 13 ЛЕКЦИЈА

И чачутни вера анела вечно бахталипе

И чачутни вера анела вечно бахталипе

„О ПРАВЕДНИКО ка џивдинел адалеске со иси ле вера“, вакерела е Девлескоро Лафи (Римјаните 1:17). Акала лафија дена бут шужо ветување кова со важинела туке да. Сар адава?

Кеда завршинѓа пи задача ки Пхув, о пекамбери о Иса, о Месија, гело упре ко небо те овел е Девлеа. Е Девлескоро Лафи вакерела кај о ученикија дикхле кеда „ов сине ваздимо ко небо хем јекх облако гаравѓа ле таро ленгере јакхја“ (Дела 1:9). Ко небо, о Девел керѓа ле силно Цари. Панда хари, кеда о Иса „ка ресел ки пли слава хем са о ангелија леа, тегани ка бешел ко пло славно престол. Хем са о народо ка кхедел пе англи лесте хем ов ка одвојнел е манушен ко дуј групе, сар јекх пастири со одвојнела е бакхрен таро бузња“ (Матеј 25:31, 32). Кеда ка овел адава?

Е Девлескоро Лафи англедер вакерѓа кај ка авел пхаро време ки цели Пхув, а адава ка овел знако кај тано паше о време кеда о Месија ка авел те судинел е манушенге. О Иса вакерѓа кај ко адава знако ка овен акала да буќа: „Ка уштел народо против народо, хем царство против царство. Хем ка овен баре земјотресија, а ко разна тхана ка овен заразна насвалипа хем бокхалипе. О мануша ка дикхен буќа со ка даравен лен.“ (Лука 21:7, 10, 11).

О авдисутне проблемија сикавена кај панда хари о Месија ка судинел е манушенге

Авдиве, амен дикхаја кај е Исаскере лафија пхерѓона. Панда хари, о Иса ка авел те уништинел е лошна манушен. Ко крајо, о Бенг да ка овел уништимо! Цели Пхув ка овел џенети. Са о мануша ка џивдинен ко мир јекх јекхеа, чак ка овен ко мир е животненцар. „О рув несаво време ка џивдинел е бакхреа, о леопарди ка пашљол узи тикни бузни, о телцо хем о терно лави хем о шукар парвардо животно ка овен јекх узо јекх, хем тикно чхаво ка пхиравел лен. Побутер нане те керел пе лошнипе“ (Исаија 11:6, 9). Исто аѓаар, е Девлескоро Лафи вакерела: „Нијекх таро мануша нане те вакерел: ‚Насвало сиум‘ ... Тегани о јакхја е короленгере ка пхравѓон хем о кана е кашукенгере ка шунен“ (Исаија 33:24; 35:5). Чак о муле палем ка џивдинен. „О Јехова ка косел о асва таро секова муј“ хем „мерибе нане те овел, ни жалибе, ни ројбе, ни дукха“ (Исаија 25:8; Откровение 21:4). Тегани ка пхерѓол адава со о Девел мангља те керел панда таро почеток. Аџикерела амен бут шужо џивдипе!

Понадари да те бајрара амари вера ко Девел

Каске о Девел ка дел вечно џивдипе ко џенети? Е манушенге со иси лен вера — чачутни вера ки лесте!

Те на бистра кај и чачутни вера авела таро адава кеда точно пенџараја е Девлескоро Лафи. Адалеске, понадари да те сикљова башо Девел хем башо Иса!

О мануша со иси лен чачутни вера ко Девел вечно ка џивдинен ко џенети!

Сикаваја кај чаче веруњаја ко Девел ако кераја праведна буќа. Е Девлескоро Лафи вакерела кај и вера на сикавела пе само лафенцар него адалеа да со кераја (Јаков 2:26). Ако кераја асавке шукар буќа тегани сикаваја шукар особине сар е Девлескере — сила, правда, мудрост хем мангипе.  Те трудина амен понадари да кобор со шај побутер те сикава акала шукар особине!

И чачутни вера ко Девел ка анел аменге баре берекетија. Оја, ој ка анел аменге бахтало џивдипе — акана хем засекогаш!