Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 90 ЛЕКЦИЈА

О Исус муло ки Голгота

О Исус муло ки Голгота

О главна свештеникија ингарѓе е Исусе ки е управителескири палата ко Пилат. Ов пучља ле: „Башо со керена криво акале мануше?“ Ола вакерѓе: „Ов вакерела кај тано цари!“ О Пилат пучља е Исусе: „Дали сиан ту о цари е Евреенгоро?“ О Исус одговоринѓа: „Мло Царство нане дело таро акава свето“.

Тегани о Пилат бичхалѓа е Исусе ко Ирод, о владетели ки Галилеја, те дикхел дали ов ка аракхел нешто против лесте. Адалеске со на аракхља ништо против о Исус, ов бичхалѓа ле палем ко Пилат. Пало адава, о Пилат вакерѓа е народоске: „Ни ме ни о Ирод на аракхлем ништо против акава мануш. Ка ослободинав ле“. Ама о мануша почминѓе те викинен: „Мудар ле! Мудар ле!“ Тегани, о војникија почминѓе те камшикујнен е Исусе, те чхунгарен ле хем те кхувен ле. Ко шеро чхивѓе леске круна таро каре хем асандор вакерена леске сине: „Здраво, царе е Евреенгоро“. О Пилат палем пхенѓа е манушенге: „На аракхљум ништо лошно ко акава мануш“. Ама, ола силно викинѓе: „Ковин ле ко стубо!“ Тегани, о Пилат нарединѓа о Исус те овел мудардо.

О војникија ингарѓе е Исусе ко тхан со викинела пе сине Голгота, ковинѓе ле ко стубо хем исправинѓе о стубо те терѓол. О Исус молинѓа пе: „Мо дад, простин ленге. На џанена со керена“. О мануша асана сине е Исусеске хем вакерена сине: „Ако сиан е Девлескоро Чхаво, хули таро стубо! Ајде, спасин тут“.

Јекх таро злосторникија со сине ковимо узи лесте вакерѓа леске: „Сетин тут ки манде кеда ка аве ко тло Царство“. О Исус ветинѓа леске: „Ка ове манцар ко рај“. Палоручко, ки цели пхув сине трин саатија темница. Паше узо стубо терѓона сине некој таро ученикија, машкар кола сине и Марија, и дај е Исусескири. О Исус вакерѓа е Јованеске те аракхел лескере даја е Марија сар пли дај.

Ко крајо, о Исус вакерѓа: „Керѓум са со родинѓан мандар!“ Тељарѓа по шеро хем муло. Ко адава моменти уло баро земјотрес. Ко храми, и пхари завеса со одвојнела сине о Свето таро Најсвето  дело, пхаравдили ко екваш. Јекх војнико вакерѓа: „Ов чаче сине е Девлескоро Чхаво“.

„Бизи разлика кобор ветувања иси таро Девел, ола уле ’оја‘ преку лесте“ (2. Коринќаните 1:20)