Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 82 ЛЕКЦИЈА

О Исус сикавела сар те молинен пе

О Исус сикавела сар те молинен пе

О фарисеија керена сине са те шај те воодушевинен е јаверен. Ола керена сине шукар буќа те шај о јавера те дикхен лен. Исто аѓаар, молинена пе сине ко тхана коте со о мануша шај те дикхен лен. О фарисеија сикљовена сине баре молитве ки годи, хем повторинена лен сине ко синагоге хем ко раскрснице те шај о јавера те шунен лен. Адалеске, о мануша чудинѓе пе кеда о Исус вакерѓа ленге: „Ма молинен тумен сар о фарисеија. Ола мислинена кај ка воодушевинен е Девле адалеа со ка вакерен бут лафија, ама нане аѓаар. И молитва тани машкар туте хем о Јехова. Ма вакерен са иста лафија. О Јехова мангела те вакерен леске сар осетинена тумен.

Аке сар те молинен тумен: ’Амаро дад, со сиан ко небо, нека славинел пе тло свето анав. Те авел тло царство. Те овел тли  волја, сар ко небо аѓаар ки пхув‘“. Исто аѓаар, о Исус вакерѓа ленге те молинен пе те овел лен маро башо адава диве хем те овен ленге простиме о гревија, хем башо јавера буќа со ваљанена ленге.

О Исус вакерѓа: „Никогаш ма чхинавен те молинен тумен. Понадари да роден таро тумаро Дад, о Јехова, шукар буќа. Секова родители мангела те дел шукар буќа пле чхавеске. Ако родела тутар то чхаво маро, ка де ле ли бар? Или ако родела тутар мачхо, ка де ле ли сап?“

Пало адава, о Исус објаснинѓа сави сине и поука: „Ако тумен џанена те ден шукар буќа тумаре чхавенге, кобор повише тумаро Дад, о Јехова, ка дел тумен свети дух! Само ваљани те роден лестар адава“. Дали кереа адава? Башо кола буќа молинеа тут е Јеховаске?

„Молинен, хем ка дел пе туменге. Роден, хем ка аракхен. Кхувен, хем ка пхравел пе туменге“ (Матеј 7:7)