Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 ЕЊАТО ПОГЛАВЈЕ

Дали о крајо е светоскоро тано паше?

Дали о крајо е светоскоро тано паше?

1. Котар шај те џана со ка овел ки иднина?

ДАЛИ некогаш кеда дикхљан хаберија мислинѓан туке: „Со ка овел акале светоја?“ Адалеске со иси добором бут лошна буќа, несаве мануша мислинена кај тано паше о крајо акале светоскоро. Дали тано адава чаче? Иси ли начин те џана со ка овел ки иднина? Оја, иси. Иако о мануша нашти те вакерен со ка овел, о Јехова шај. Ки Библија ов вакерела аменге со ка овел аменцар хем со ка овел е Пхувјаја (Исаија 46:10; Јаков 4:14).

2, 3. Со мангле е Исусескере ученикија те џанен, хем сар одговоринѓа ленге ов?

2 Кеда ки Библија читинаја башо крајо е светоскоро, адава значинела кај ка авел крајо е лошнипаске, а на е Пхувјаке. О Исус сикавела сине е манушен кај е Девлескоро Царство ка владинел упри цело Пхув (Лука 4:43). Лескере ученикија мангле те џанен кеда ка авел е Девлескоро Царство, хем адалеске пучле ле: „Кеда ка овен акала буќа хем кова ка овел о знако баши тли присутност хем башо крајо акале светоскоро?“ (Матеј 24:3). О Исус на вакерѓа кеда точно ка овел адава, ама вакерѓа ленге кола буќа ка овен англедер те авел о крајо. Адава со вакерѓа о Исус, овела баш акана.

3 Ко акава поглавје ка кера лафи башо буќа со сикавена кај живинаја ко време англедер те авел о крајо акале светоскоро. Прво, те кера лафи баши јекх војна со ули ко небо. Аѓаар ка хаљова соске иси бут лошнипе ки Пхув.

 ВОЈНА КО НЕБО

4, 5. а) Со уло ко небо кеда о Исус уло Цари? б) Спрема Откровение 12:12, со почминѓа те керел о Бенг кеда сине фрдимо ки Пхув?

4 Ко офтото поглавје сиклилем кај ко 1914 берш о Исус уло Цари ко небо (Даниел 7:13, 14). О лил Откровение вакерела аменге со уло: „Ули војна ко небо: О Михаел [о Исус] хем лескере ангелија марѓе пе е аждереа [о Сатана], хем о аждери да марѓа пе заедно пле ангеленцар“. * О Сатана хем лескере демонија нашавѓе ки војна хем сине фрдиме теле ки Пхув. Замислин туке кобор сине бахтале о ангелија ко небо! Ама, со ка овел е манушенцар ки Пхув? И Библија вакерела кај ка овел пхаро е манушенге. Соске? Адалеске со о Бенг тано бут хољамо хем „џанела кај иси ле хари време“ (Откровение 12:7, 9, 12).

5 О Бенг керела кобор со шај повише лошна буќа ки Пхув. Ов тано бут хољамо соске иси ле „хари време“ џикоте о Девел на цидела ле тари Пхув. Те дикха со вакерѓа о Исус со ка овел ко последна диве. (Дикх и 24 фуснота.)

О ПОСЛЕДНА ДИВЕ

6, 7. Сар адава со пхенѓа о Исус башо војне хем бокхалипе исполнинела пе авдиве?

6 Војне. О Исус вакерѓа: „Ка уштел народо против народо, хем царство против царство“ (Матеј 24:7). Ко амаро време ко војне сине мударде повише мануша него било кеда англедер. Јекх истражување таро јекх институти сикавела кај таро 1914 берш, ко војне сине мударде повише таро 100 милионија мануша. На пример, само башо шел берш, ко периоди  таро 1900 џи ко 2000 берш, ко војне сине мударде трин пути повише мануша, него со сине мударде ко периоди таро прво веко па са џи ко 1899 берш. Замислин туке о муке хем о дукха со осетинѓе са адала мануша адалеске со сине марибе!

7 Бокхалипе. О Исус вакерѓа: „Ка овел бокхалипе“ (Матеј 24:7). Авдиве, произвединела пе добором бут храна сар никогаш англедер. Ама, палем бут мануша нане лен со те хан. Соске? Адалеске со нане лен доволно паре те кинен хајбаске или нане лен пхув коте со шај те садинен нешто. Повише тари јекх милијарда мануша иси лен похари таро јекх евро те накхен о диве. И Светско организација башо састипе вакерела кај секова берш мерена милионија чхаве, хем повише лендар мерена адалеске со нане лен со те хан.

8, 9. Со сикавела аменге кај тане чаче о лафија е Исусескере башо земјотресија хем башо насвалипе?

8 Земјотресија. О Исус вакерѓа: „Ка овен баре земјотресија“ (Лука 21:11). Секова  берш аџикерена пе те овен бут баре земјотресија. Таро 1900 берш, повише таро дуј милионија мануша муле ко земјотресија. Иако и технологија поможинела англедер те џанел пе коте ка овел земјотрес, палем бут мануша мерена.

9 Насвалипе. О Исус англедер вакерѓа кај ка овен „заразна насвалипа“, кола со сигате ширинена пе хем мударена буте манушен (Лука 21:11). Иако о докторија сиклиле сар те сасљарен бут насвалипа, иси панда насвалипа коленге со нане иљачи. Јекх извештај вакерела кај секова берш милионија мануша мерена тари туберколоза, маларија или колера. Исто аѓаар, о докторија аракхле панда 30 неве насвалипа хем башо несаве таро адала нане иљачи.

САВЕ КА ОВЕН О МАНУША КО ПОСЛЕДНА ДИВЕ

10. Сар о лафија таро 2. Тимотеј 3:1-5 овена чаче авдиве?

10 Ко 2. Тимотеј 3:1-5, и Библија вакерела: „Ко последна диве ка овел бут пхаро време“.  О апостол Павле вакерѓа саве ка овен бут мануша ко последна диве. Ов вакерѓа кај ола ка овен:

  • себична

  • ка манген о паре

  • нане те шунен пле родителен

  • нане те овен верна

  • нане те манген пле фамилија

  • нане те контролиринен пе

  • насилна хем агресивна

  • повише ка манген те уживинен него е Девле

  • ка сикавен пе сар асавке кај дарана таро Девел, ама нане те живинен аѓаар

11. Спрема Псалм 92:7, со ка овел е лошна манушенцар?

11 Дали иси асавке мануша ко тхан коте со живинеа ту? Асавке мануша иси ко цело свето. Ама о Девел панда хари ка менинел о буќа. Ов денѓа лафи: „Кеда о лошна никнонена сар чар хем цветинена сарине со керена лошнипа, адава тано те шај те овен уништиме засекогаш“ (Псалм 92:7).

 О ШУКАР ХАБЕРИ КО ПОСЛЕДНА ДИВЕ

12, 13. Башо со сикавѓа амен о Јехова ко последна диве?

12 И Библија англедер вакерѓа кај ко последна диве ко свето ка овен бут дукха хем муке. Ама, и Библија исто аѓаар вакерела кај ка овен шукар буќа.

„Акава шукар хабери башо Царство ка проповединел пе ко цело свето“ (Матеј 24:14)

13 Ка хаљовел пе и Библија. О пророко о Даниел башо последна диве вакерѓа: „О чачутно пенџарибе ка бајрол“ (Даниел 12:4). О Девел ка керел лескоро народо те хаљовел и Библија пошукар таро било кеда англедер. О Јехова акава керѓа ле посебно таро 1914 берш наакари. На пример, ов сикавѓа амен кобор тано важно лескоро анав хем лескири намера е Пхувјаја, исто аѓаар о чачипе баши откупнина, со овела аменцар кеда мераја хем башо воскресение. Амен сиклилем кај само е Девлескоро Царство ка решинел са о проблемија. Исто аѓаар, сиклилем сар те ова бахтале хем сар те живина аѓаар сар со мангела о Девел. Со керена е Девлескере слуге адалеа со сиклиле? Јекх јавер пророштво дела амен о одговор. (Дикх и 21 фуснота хем и 25 фуснота.)

14. Кобор проповединела пе о шукар хабери башо Царство, хем кој проповединела ле?

14 Ка проповединел пе ко цело свето. Кеда о Исус керѓа лафи башо последна диве, ов вакерѓа: „Акава шукар хабери башо Царство ка проповединел пе ко цело свето“ (Матеј 24:3, 14). О шукар хабери башо Царство тано проповедимо ко повише таро 230 пхувја хем ко повише таро 700 чхибја. Оја, ки цело Пхув, е Јеховаскере сведокија таро „са о нацие хем племија“ поможинена е манушенге те хаљовен сој тано е Девлескоро Царство хем со ка керел ов са е манушенге (Откровение 7:9). Ола адава  керена ле бизо паре. Иако бут џене мрзинена лен хем керена ленге лошнипа, никој нашти те чхинавел лен те проповединен, баш сар со вакерѓа о Исус (Лука 21:17).

СО КА КЕРЕ ТУ?

15. а) Дали верујнеа кај живинаја ко последна диве хем соске? б) Со ка овел адаленцар со шунена е Јехова, а со околенцар со на шунена ле?

15 Дали верујнеа кај живинаја ко последна диве? Бут пророштвија тари Библија башо последна диве овена чаче. Панда хари, о Јехова ка одлучинел повише те на проповединел пе о шукар хабери, хем тегани ка авел „о крајо“ (Матеј 24:14). Сој тано о крајо? Адава тано о Армагедон, кеда о Девел ка цидел са о лошнипе. О Јехова преку о Исус хем лескере силна ангелија ка уништинел саринен со на мангена те шунен ле хем лескере чхаве (2. Солуњаните 1:6-9). Пало адава, о Сатана хем лескере демонија нане те ховавен е манушен. Са адала со мангена те шунен е Девле хем мангена лескоро Царство те владинел, ка дикхен кај са со вакерѓа о Девел ка овел чаче (Откровение 20:1-3; 21:3-5).

16. Адалеске со о крајо тано паше, со ваљани те кера?

16 Акава свето со водинела ле о Бенг ка овел уништимо. Адалеске бут тано важно те пуча амен: „Со ваљани те керав?“ О Јехова мангела те сикљове кобор со шај повише тари Библија. Адалеске, ко проучибе е Библијакоро ваљани те дикхе сар нешто бут важно (Јован 17:3). Е Јеховаскере сведокија иси лен состанокија секова курко те шај те поможинен е манушенге те хаљовен и Библија. Трудин ту редовно те џа ко акала состанокија. (Читин Евреите 10:24, 25.) Ако дикхеа кај ваљани те кере промене ко тло  живото, тегани ма дара те кере адава. Кеда кереа промене овеа попаше е Јеховаја (Јаков 4:8).

17. Соске бут мануша ка овен изненадиме кеда ка авел о крајо?

17 О апостол Павле вакерѓа кај о уништибе е лошна манушенгоро ка авел „сар чор со авела ки рат“, кеда о мануша на аџикерена ле (1. Солуњаните 5:2). О Исус англедер вакерѓа кај бут џене нане те верујнен кај живинаја ко последна диве. Ов вакерѓа: „Сар со сине ко диве е Ноескере, асавки ка овел и присутност е манушикане Чхавескири [или, о последна диве]. Соске, сар со керена сине ко адала диве англедер о потоп, хана хем пиена сине, о мурша хем о џувља прандинена пе сине, са џи ко диве кеда о Ное кхувѓа ки арка, хем на пазинена сине ко буќа со овена са џикоте на ало о потоп хем ингарѓа саринен, асавки ка овел и присутност е манушикане Чхавескири“ (Матеј 24:37-39).

18. Сар со вакерѓа о Исус, ко со ваљани те пазина?

18 О Исус пхенѓа аменге кај ваљани те пазина те на лен амаро внимание о претерано хајбе, пијбе хем о секирацие со иси амен ко живото. Ов вакерѓа кај о крајо ка авел изненадено, „сар јекх стапица со астарела е животнен“. Ов исто аѓаар пхенѓа кај о крајо „ка авел упри сариненде со живинена ки цело пхув“. Тегани, ко крајо вакерѓа: „Адалеске, ачховен џангавде, цело време молинен тумен таро вило, те шај те нашен таро са акала буќа со ваљани те овен хем те терѓовен англо манушикано Чхаво“ (Лука 21:34-36). Соске тано важно те шуна е Исусескере лафија? Адалеске со панда хари е Сатанаскоро лошно свето ка овел уништимо. Само о мануша сој тане праведна англо Јехова хем о Исус нане те овен уништиме, ола ка живинен ко нево свето засекогаш (Јован 3:16; 2. Петрово 3:13).

^ пас. 4 Михаел тано јавер анав е Исусескоро. Башо повише информацие, молинаја тут дикх и 23 фуснота.