Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 7 ТЕМА

Сар те воспитинен тумаре чхаве

Сар те воспитинен тумаре чхаве

„Акала лафија со заповединѓум туке авдиве, чхив лен те вилесте, хем бут пути вакер лен те чхавенге“ (5. Мојсеева 6:6, 7).

Кеда о Јехова керѓа и прво фамилија, е родителенге денѓа задача те грижинен пе е чхавенге (Колошаните 3:20). Адалеске, ту ваљани те сикаве те чхаве те мангел е Јехова хем те овел одговорно кеда ка бајрол (2. Тимотеј 1:5; 3:15). Исто аѓаар, ваљани те дикхе со чаче иси те чхавесте ко вило. То пример тано бут важно. Кеда е Јеховаскоро Лафи туке тано ко вило, тегани најшукар ка шај те сикаве те чхаве баши лесте (Псалм 40:8).

 1 КЕР ТЕ ОВЕЛ ЛОКХО ТЕ ЧХАВЕНГЕ ТЕ КЕРЕН ТУЈА ЛАФИ

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Секова мануш ваљани побутер те шунел, а похари те керел лафи“ (Јаков 1:19). Сигурно мангеа те чхаве слободно те вакерен туке со мислинена. Ола ваљани те џанен кај сиан спремно те шуне лен кеда мангена те вакерен туке нешто. Кер те овел ленге локхо те керен туја лафи (Јаков 3:18). Ако ола мислинена кај сиан ленцар строго или критикујнеа лен, тегани нане те вакерен туке са о буќа. Ов стрпливо те чхавенцар, хем бут пути вакер ленге кај мангеа лен (Матеј 3:17; 1. Коринќаните 8:1).

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Ов спремно те кере лафи те чхавенцар кеда ваљани ленге.

  • Редовно кер лафи те чхавенцар, а на само кеда ка икљон проблемија.

2 ТРУДИН ТУ ТЕ ХАЉОВЕ СО ЧАЧЕ МИСЛИНЕНА

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Окова со хор дикхела о буќа хем хаљовела лен иси ле успех“ (Изреки 16:20). Те шај те џане сар чаче осетинена пе те чхаве, некогаш ка валјани те хаљове соске пхенена туке нешто. Обично о терне џанена хари те бајрарен о буќа или те вакерен адава со на мислинена ле чаче. „Кој одговоринела англедер те шунел са, адава и леске лаџ хем глупост“ (Изреки 18:13). Исто аѓаар, ма хољан сигате (Изреки 19:11).

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Кеда ка вакерен туке нешто те чхаве, ма чхинав лен или ма реагирин претерано.

  • Сетин ту сар сине туке ко ленгере берша хем кола буќа сине туке важна.

 3 СИКАВЕН КАЈ СИЕН СЛОЖНА

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Шун, мо чхаво, со сикавела ту то дад хем ма мукх о советија те дајакере“ (Изреки 1:8). О Јехова мукхља о дад хем и дај те воспитинен пумаре чхавен. Адалеске мора те сикавен тумаре чхавен те шунен хем те поштујнен тумен (Ефешаните 6:1-3). О чхаве шај те осетинен кеда о родителија на сложинена пе ко нешто (1. Коринќаните 1:10). Ако на сложинена тумен баши дисави бути, ма сикавен адава англо чхаве, соске тегани ола похари шај те поштујнен тумен.

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Керен лафи хем одлучинен сар ка воспитинен тумаре чхавен.

  • Ако иси тумен различно мислење башо адава сар те воспитинен тумаре чхавен, трудин ту те дикхе о буќа сар со дикхела лен ти ромни или то ром.

 4 КЕРЕН ПЛАНИ

СО ВАКЕРЕЛА И БИБЛИЈА: „Сикав е чхаве о друмо колесте со ваљани те џал“ (Изреки 22:6). Шукар те воспитинен пе о чхаве на авела коркори пестар. Ваљани те планирине сар ка воспитине е чхавен хем несаво пути ка ваљани те сикаве стега (Псалм 127:4; Изреки 29:17). И стега на значинела само те казнине е чхавен, него те поможине лен те хаљон соске јекх бути ваљани или на ваљани те керен ла (Изреки 28:7). Исто аѓаар, сикав лен те манген е Јеховаскоро Лафи хем те хаљовен лескере советија (Псалм 1:2). Адава ка поможинел лен те џанен со и шукар а со на (Евреите 5:14).

СО ШАЈ ТЕ КЕРЕ:

  • Поможин те чхавенге те дикхен е Јехова сар чачутни личност хем те овел лен доверба ки лесте.

  • Поможинен лен те циден пе таро буќа со шај те руминен лен, сар со шај те аракхен пе ко интернет хем ко социјална мреже. Сикав лен те аракхен пе таро мануша со мангена сексуално те искористинен лен.

„Сикав те чхаве о друмо ко кова со ваљани те џал“