Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Мукх е Девлескере законија хем начелија те школујнен тли совест

Мукх е Девлескере законија хем начелија те школујнен тли совест

Размислинава башо тле опомене (ПС. 119:99)

ГИЉА: 127, 51

1. Која тани јекх бути со керела амен те ова различна таро животне?

О ЈЕХОВА денѓа е манушенге нешто посебно — и совест. Акаја тани јекх бути која со керела амен те ова различна таро животне. Котар џанаја кај е Адаме хем е Ева сине лен совест? Откеда грешинѓе е Девлеске, ола гаравѓе пе лестар. Акатар дикхјола кај ленгири совест реагиринѓа.

2. Соске и совест шај те споредина ла компасеа? (Дикх и слика ко почеток тари статија.)

2 Амари совест тани чувство со иси амен андре ки аменде башо адава сој тано исправно а сој погрешно хем акава чувство шај те водинел амен ко живото. Јекхе манушескири совест која со нане шукар школујми шај те спорединел пе јекхе бродеа со иси ле румимо компас. О бавлала хем о морска струе шај те ингарен о броди ко погрешно правцо. Ама, ако о компас исправно функциониринела, ка поможинел е капетанеске те ингарел о броди ко исправно правцо. Слично аѓаар, ако амари совест тани исправно школујми, ка дел амен шукар водство.

3. Со шај те случинел пе ако амари совест нане исправно школујми?

 3 Ако амари совест нане шукар школујми, нане те чхинавел амен те кера адава сој погрешно (1. Тим. 4:1, 2). Шај чак те убединел амен кај о лошно тано шукар (Иса. 5:20). О Исус вакерѓа пле следбениконге: „Авела о саати кеда секој со ка мударел тумен ка мислинел кај служинела е Девлеске“ (Јован 16:2). Аѓаар мислинѓе окола со мударѓе е ученико е Стефане (Дела 6:8, 12; 7:54-60). Ки цело историја, бут религиозна фанатикија керѓе лошна буќа, на пример мударена сине хем вакерена сине кај адава керена ле башо Девел. Ама, адава со керѓе сине против е Девлескере законија (2. Мој. 20:13). Јасно тано кај ленгири совест на водинѓа лен исправно!

4. Со шај те поможинел аменге амари совест исправно те функциониринел?

4 Со шај те поможинел аменге амари совест исправно те функциониринел? О законија хем о начелија таро е Девлескоро Лафи тане корисна те ден поуке, те сикавен аменге сој тано погрешно, те испрајнен са о буќа хем те сикавен сар те живинел пе праведно (2. Тим. 3:16). Адалеске ваљани редовно те проучина и Библија, хор те размислина башо адава со вакерела хем те применина адава ко живото. Аѓаар, ка сикљова те размислина са повише сар о Јехова хем тегани амари совест ка дел амен исправно водство. Те дикха сар шај е Јеховаскере законија хем о начелија те школујнен амари совест.

МУКХ Е ДЕВЛЕСКЕРЕ ЗАКОНИЈА ТЕ ШКОЛУЈНЕН ТЛИ СОВЕСТ

5, 6. Сар поможинена аменге е Девлескере законија?

5 Ако мангаја те поможинен аменге е Девлескере законија, нане доволно само те читина лен хем те џана лен. Ваљани те манга лен хем те поштујна лен. И Библија вакерела: „Мрзинен о лошно, а манген о шукар“ (Амос 5:15). Ама сар шај те кера адава? Ваљани те сикљова те дикха ко буќа сар со дикхела о Јехова. Размислин башо акава пример: Замислин кај иси тут проблеми сојбаја хем о доктори вакерела туке те ха састи храна, повише те вежбине хем те кере јавера промене ко тло живото. Ту шунеа акала советија хем хаљовеа кај чаче поможинена туке. Сигурно сиан бут благодарно е доктореске со поможинѓа туке те овел тут пошукар живото.

6 Слично аѓаар, амаро Створители денѓа аменге законија те шај те заштитинел амен таро последице е гревоскере хем те поможинел аменге те овел амен пошукар живото. На пример, и Библија сикавела амен кај на ваљани те ховава, те чора, те кера неморал, те ова насилна хем ваљани те цида амен таро спиритизам. (Читин Изреки 6:16-19; Отк. 21:8.) Кеда дикхаја кобор баре берекетија иси амен адалеске со шунаја е Јехова, амаро мангипе баши лесте хем башо лескере законија бајровела.

7. Сар поможинена аменге о извештаија тари Библија?

7 На ваљани те пхага е Девлескере законија хем те трпина о последице те шај те сикљова сој исправно, а сој погрешно. Шај те сикљова таро грешке со керѓе лен о јавера ко пурано време. Акала примерија тане пишиме ки Библија. Ко Изреки 1:5 пишинела: „О гоѓавер ка шунел хем повише ка сикљовел“. О советија сој пишиме ки Библија тане денде таро Девел, а ов дела амен о најшукар советија. На пример, размислин башо последице со сине е Давиде адалеске со на шунѓа е Јехова хем керѓа  прељуба е Витсавеаја (2. Сам. 12:7-14). Џикоте читинаја акава извештај хем размислинаја баши лесте, шај те пуча амен: „Сар шај сине о Давид те избегинел акала проблемија? Со би керава сине ме ки слично ситуација? Те овав сине ко искушение те керав неморал, ка овав ли сине сар о Давид или сар о Јосиф?“ (1. Мој. 39:11-15). Ако размислинаја башо лошна последице таро грево, са повише ка мрзина о лошнипе.

8, 9. а) Сар поможинела аменге амари совест? б) Сар тани поврзими амари совест е начелонцар?

8 Секова јекх амендар тано одлучно те на керел о буќа со мрзинела лен о Јехова. Ама, со ваљани те кера ако аракхљоваја ки ситуација колаке со нане конкретно закони ки Библија? Сар шај те џана со мангела о Девел те кера? Ако мукхлем и Библија те школујнел амари совест, ка ана мудро одлука.

9 О Јехова мангела амен, адалеске денѓа амен начелија кола со шај те водинен амари совест. Ов вакерела аменге: „Ме, о Јехова, сиум тло Девел, кова со сикавела тут башо тло шукарипе, окова со водинела тут ко друмо колесте со ваљани те џа“ (Иса. 48:17, 18). Кеда хор размислинаја башо библиска начелија хем мукхаја те влијајнен ко амаро вило, тегани испрајнаја хем школујнаја амари совест. А адава поможинела аменге те ана мудра одлуке.

 МУКХ О БИБЛИСКА НАЧЕЛИЈА ТЕ ВОДИНЕН ТУТ

10. Сој тано начело хем сар о Исус користинѓа начелија џикоте сикавела сине е јаверен?

10 Начело тано основно чачипе тари Библија кова со водинела амаро размислување хем поможинела аменге те ана шукар одлуке. Адава со пенџараја е Јеховаскере начелија поможинела аменге те хаљова сар размислинела ов хем соске дела амен несаве законија. О Исус користинѓа начелија те шај те сикавел пле ученикон кај о ставија хем о постапке анена последице. На пример, сикавѓа лен кај и холи шај те анел џи ко насилство, а кај о неморална мисле шај те анен џи ки прељуба (Мат. 5:21, 22, 27, 28). Кеда мукхаја е Јеховаскере начелија те водинен амен, амари совест ка овел шукар школујми хем ка ана одлуке коленцар со ка фалина е Девле (1. Кор. 10:31).

Јекх зрело христијани поштујнела е јаверенгири совест (Дикх о пасусија 11, 12)

11. Сар шај и совест дује христијаненгири те разликујнел пе?

11 Чак кеда о христијања школујнена пли совест аѓаар со користинена и Библија, ола шај те анен различна одлуке баши јекх исто бути. Јекх пример башо акава тано дали те пиел пе алкохол. И Библија на вакерела кај тано погрешно те пиел пе алкохол, ама предупрединела амен кај на ваљани те пија превише или те маќова (Изр. 20:1; 1. Тим. 3:8). Дали акава значинела кај ако јекх христијани на претеринела пијбаја, на ваљани те размислинел башо јавера да буќа кеда ка анел одлука башо пијбе алкохол? На. Чак кеда лескири совест дозволинела леске те пиел алкохол, ов исто аѓаар ваљани те размислинел баши е јаверенгири совест.

12. Сар шај о лафија таро Римјаните 14:21 те поможинен аменге те поштујна и совест е јаверенгири?

12 О Павле вакерѓа кај ваљани те поштујна е јаверенгири совест. Ов пишинѓа: „Најшукар тано те на хал пе мас хем те на пиел пе мол или те керел пе било со јавер со ка перавел тле пхрале“ (Рим. 14:21). Значи, иако иси амен право те пија алкохол, ка ова спремна те жртвујна адава право ако џанаја кај адава ка сметинел е пхралеске. Шај сине зависно таро алкохол англедер те џанел о чачипе хем адалеске одлучинѓа ни хари те на пиел. На мангаја те кера нешто со ка теринел ле те иранел пе ко пле пуране лошна навике (1. Кор. 6:9, 10). Ако адава пхрал авела аменде ко гости, дали ка терина ле те пиел чак ако ов одбинела? Сигурно кај на!

Дали сиан спремно те кере жртве те шај те поможине е јаверенге?

13. Сар о Тимотеј поштујнѓа е јаверенгири совест те шај те поможинел ленге те прифатинен о шукар хабери?

13 Кеда е Тимотеје сине ле отприлика 20 берш, ов согласинѓа пе те овел обрежимо иако адава бут дукхала сине. Ов џанља кај о обрежување сине важно е Евреенге коленге со ваљани сине те проповединел. Исто сар о Павле, о Тимотеј да мангља те поштујнел е јаверенгири совест (Дела 16:3; 1. Кор. 9:19-23). Дали ту да сиан спремно те кере жртве те шај те поможине е јаверенге?

 „ТЕ НАПРЕДУЈНА ЏИ КИ ЗРЕЛОСТ“

14, 15. а) Сар шај те ова зрела? б) Сар понашинена пе о зрела христијања е јаверенцар?

14 Са е Девлескере слуге ваљани те манген те мукхен „о основно сикљојбе башо Христос“ хем те напредујнен џи ки зрелост (Евр. 6:1). На оваја зрела христијања само адалеске со сием ко чачипе бут берша. Мора те трудина амен те ова зрела. Ваљани са повише те пенџара хем те хаљова е Девлескоро Лафи. Адалеске ваљани секова диве те читина и Библија (Пс. 1:1-3). Кеда кераја адава секова диве, пошукар ка хаљова е Јеховаскере законија хем начелија.

15 Кова тано о најважно закони е чачутне христијаненге? Адава тано о закони е мангипаскоро. О Исус вакерѓа пле учениконге: „Таро адава сарине ка џанен кај сиен мле ученикија, ако иси тумен мангипе машкар туменде“ (Јован 13:35). Ки Библија пишинела кај о мангипе тано „царско закони“ хем кај ов „исполнинела о закони“ (Јак. 2:8; Рим. 13:10). На сием изненадиме со о мангипе тано добором важно, адалеске со ки Библија пишинела кај „о Девел тано мангипе“ (1. Јов. 4:8). Е Девлеске о мангипе нане само чувство. Ов сикавела пло мангипе е буќенцар со керела лен. О Јован пишинѓа: „Е Девлескоро мангипе баши аменде сикавѓа пе аѓаар со о Девел бичхалѓа пле единствено бијаме Чхаве ко свето, те шај преку лесте те добина живото“ (1. Јов. 4:9). Кеда сикаваја мангипе спрема о Јехова, о Исус, амаре пхраља хем о јавера мануша, сикаваја кај сием зрела христијања (Мат. 22:37-39).

Кобор повише користинаја о библиска начелија, добором повише шај те овел амен доверба ки амари совест (Дикх о пасус 16)

16. Џикоте оваја духовно зрела, соске са повише ценинаја о библиска начелија?

16 Кобор оваја духовно позрела, добором повише ценинаја о библиска начелија. О законија обично важинена баши конкретно ситуација, ама о  начелија шај те важинен ко бут различна ситуацие. На пример, јекх чхаво на хаљовела кобор тано опасно о лошно друштво, хем адалеске лескере родителија чхивена леске правилија те шај те заштитинен ле (1. Кор. 15:33). Ама, сар со овела о чхаво позрело, ов сикљовела сар те анел одлуке аѓаар со ка користинел о библиска начелија. Адала начелија ка поможинен леске те биринел песке шукар амала. (Читин 1. Коринќаните 13:11; 14:20.) Кобор повише користинаја о библиска начелија кеда анаја одлуке, добором повише шај те овел амен доверба ки амари совест. Пошукар хаљоваја со мангела о Девел те кера ки несави ситуација.

17. Соске шај те вакера кај иси амен са со ваљани аменге те шај те ана мудра одлуке?

17 Иси амен са со ваљани аменге те шај те ана одлуке коленцар со ка кера бахтало е Јехова. Ки Библија иси законија хем начелија кола со поможинена јекхе Девлескере слугаске те овел „способно хем спремно баши секоја шукар бути“ (2. Тим. 3:16, 17). О библиска начелија поможинена аменге те хаљова сар размислинела о Јехова. Ама, ваљани те трудина амен те аракха лен (Еф. 5:17). Ко адава шај те поможинел аменге и публикација Прирачникот за истражување на публикациите на Јеховините сведоци, и компјутерско програма Watchtower Library, и ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА Watchtower хем и апликација JW Library. Акала буќа ка поможинен аменге те овел амен целосно корист кеда проучинаја и Библија коркори или сар фамилија.

И СОВЕСТ СОЈ ШКОЛУЈМИ СПРЕМА И БИБЛИЈА АНЕЛА БЕРЕКЕТИЈА

18. Кола берекетија ка овен амен ако постапинаја спрема е Јеховаскере законија хем начелија?

18 Кеда постапинаја спрема е Јеховаскере законија хем начелија, амаро живото овела пошукар. Ко Псалм 119:97-100 пишинела: „Кобор мангава тло закони! Цело диве размислинава леске. Тли заповед керела ман погоѓавер таро мле душмања, соске манцар тани вечно. Пошукар хаљовава о буќа таро мле учителија, соске размислинава башо тле опомене. Погоѓавер постапинава таро пхуре да, соске икерава ман ко тле наредбе“. Кеда одвојнаја аменге време хор те размислина башо е Девлескере законија хем начелија, ка постапина мудро хем пошукар ка хаљова о буќа. А кеда користинаја адала законија хем начелија те школујна амари совест, „ка ова целосно зрела сар о Христос“ (Еф. 4:13).