Џа ко тексто

Џа ки содрежина

Пучиба таро читателија

Пучиба таро читателија

Соске о извештај таро Матеј башо е Исусескоро живото сар чхаво разликујнела пе таро е Лукаскоро извештај?

О извештај таро Матеј башо е Исусескоро бијанибе хем живото сар чхаво тано поразлично таро е Лукаскоро извештај соске о Матеј пишинела башо ситуацие коленде со сине вклучимо о Јосиф а о Лука башо ситуацие коленде со сине вклучими и Марија.

О Матеј вакерела со керѓа о Јосиф кеда шунѓа кај и Марија тани кхамни, башо лескоро суно кеда о ангели објаснинѓа леске и ситуација, хем сар ов шунѓа адава со пхенѓа леске о ангели (Мат. 1:19-25). Исто аѓаар пишинела сар о Јосиф шунѓа е ангеле хем нашља ко Египет пле фамилијаја. Пало адава, о Матеј вакерела кај е Јосифеске ко суно палем ало о ангели хем вакерѓа леске те иранел пе ко Израел. О Јосиф шунѓа е ангеле хем иранѓа пе пле фамилијаја ко Назарет (Мат. 2:13, 14, 19-23). Ко прва дуј поглавја таро пло лил, о Матеј пишинѓа е Јосифескоро анав ефта пути, а е Маријакоро само штар пути.

Е Лукаскоро извештај вакерела сар о Гавриел ало ки Марија, сар пало адава ој гели ки Елисавета, хем сар и Марија фалинѓа е Јехова (Лука 1:26-56). Исто аѓаар пишинела сар о Симеон вакерѓа е Маријаке кај о Исус ка цидел муке. Пало адава, о Лука вакерела кај о Исус пле фамилијаја гело ко храми кеда сине ле 12 берш. Ки акаја да ситуација, о Лука пишинела е Маријакере лафија, а на е Јосифескере, хем вакерела аменге кај адала ситуацие бут влијајнѓе упри Марија (Лука 2:19, 34, 35, 48, 51). Ко прва дуј поглавја таро пло лил, о Лука пишинѓа е Маријакоро анав дешудуј пути, а е Јосифескоро само трин пути. Значи, о Матеј вакерела аменге повише башо Јосиф. А о Лука вакерела аменге повише баши Марија.

Исто аѓаар, ко јекх лил пишинела е Исусескири фамилијарно лоза тари е Маријакири страна, а ко јавер лил тари е Јосифескири страна. О Матеј пишинела е Јосифескири фамилијарно лоза хем сикавела кај о Исус, сар посвојмо чхаво е Јосифескоро, сине ле законско право те владинел ко е Давидескоро престол. Соске? Адалеске со о Јосиф авела таро Давид преку лескоро чхаво о Соломон (Мат. 1:6, 16). О Лука пишинела е Маријакири фамилијарно лоза те шај те сикавел кај о Исус сар биолошко наследнико иси ле право те владинел ко е Давидескоро престол (Рим. 1:3). Соске? Адалеске со и Марија авела таро Давид преку лескоро чхаво о Натан (Лука 3:31). Ама, соске о Лука баши Марија на пхенела кај тани чхај е Илискири, кова со сине лакоро дад? Соске ко извештаија обично пишинела пе сине само о мурш ки фамилија. Адалеске, кеда о Лука башо Јосиф пишинѓа кај тано чхаво е Илискоро, о мануша џанена сине кај о Јосиф тано лескоро џамутро (Лука 3:23).

И фамилијарно лоза сој пишими ко Матеј хем ко Лука сикавела кај о Исус сине о ветимо Месија таро Девел. Сарине џанле кај о Исус авела сине таро Давид, адалеске чак ни о фарисеија ни о садукеија нашти сине те пхенен кај адава нане аѓаар. О извештај баши е Исусескири фамилијарно лоза со пишинѓе ле о Матеј хем о Лука, бајрарела амари вера хем уверинела амен кај ка исполнинен пе са о јавера буќа со ветинѓа лен о Девел.