Џа ко тексто

Џа ки содрежина

 СТАТИЈА ПРОУЧИБАСКЕ 15

Постапин сар о Исус хем понадари да ка овел тут андруно мир

Постапин сар о Исус хем понадари да ка овел тут андруно мир

О мир таро Девел, кова сој упредер секоја мисла, ка аракхел тумаре виле (ФИЛ. 4:7)

ГИЛИ 13 О Исус, амаро пример

БАШО СО КА КЕРА ЛАФИ *

1-2. Соске е Исусе сине ле баро стрес?

КО ПОСЛЕДНО диве таро пло живото ки Пхув, е Исусе сине ле баро стрес. Џанља кај панда хари ка овел мучимо хем мудардо таро лошна мануша. Ама, ов на сине секиримо само башо адава. О Исус бут мангља пле Даде хем мангља те керел ле бахтало. Ов џанља кај ако ачхола верно ко акава баро испит, ка докажинел кај е Јехова иси ле право те владинел. О Исус мангела сине е манушен да хем џанела сине кај шај те овел амен надеж башо вечно живото само ако ачховела верно е Јеховаске џи ко мерибе.

2 Иако сине ле баро стрес, е Исусе сине ле андруно мир. Пле апостоленге вакерѓа: „Дава тумен мло мир“ (Јован 14:27). О Исус ачхило смиримо ко акала моментија соске сине ле „о мир таро Девел“. Асавко мир иси некас кеда тано паше амал е Јеховаја (Фил. 4:6, 7).

3. Со ка дикха ки акаја статија?

3 Нијекхе амендар нане те овел исто притисок сар со сине е Исусе. Ама, са лескере следбеникон ка овен лен проблемија хем испитија (Мат. 16:24, 25; Јован 15:20). Хем исто сар о Исус, понекогаш ка ова вознемириме. Со ка поможинел аменге те на ова претерано секириме хем аѓаар те нашава амаро андруно мир? Те дикха кола трин буќа керѓа о Исус џикоте трајнела сине лескири служба ки Пхув хем сар шај те џа пало лескоро пример кеда иси амен баре проблемија.

 О ИСУС ЧЕСТО МОЛИНЕЛА ПЕ СИНЕ

Шај понадари да те овел амен андруно мир ако секогаш молинаја амен (Дикх о пасусија 4-7)

4. а) Кола примерија сикавена кај о Исус често молинѓа пе ко последно диве таро пло живото ки Пхув? б) Спрема 1. Солуњаните 5:17, со сине охрабриме те керен о христијања?

4 Читин 1. Солуњаните 5:17. Ко последно диве таро пло живото ки Пхув, о Исус молинѓа пе често. И рат кеда сикавѓа пле учениконге сар те сетинен пе ко лескоро мерибе, ов молинѓа пе башо маро хем и мол (1. Кор. 11:23-25). Англедер те икљовен таро тхан коте со икерѓе и Пасха, о Исус молинѓа пе пле учениконцар (Јован 17:1-26). И исто рат, кеда сине пле учениконцар ки Маслинско Гора, ов молинѓа пе некобор пути (Мат. 26:36-39, 42, 44). Чак о последна лафија со вакерѓа лен англедер те мерел сине јекх молитва (Лука 23:46). О Исус молинела пе сине е Јеховаске башо са со случинела пе леске сине ко последно диве таро лескоро живото.

5. Соске е Исусескере апостолен на сине лен доволно храброст?

5 Јекх причина соске о Исус шај сине те издржинел о искушенија сине адалеске со ов често молинѓа пе пле Дадеске хем сине ле доверба кај ов ка поможинел леске те истрајнел. Тари јавер страна, о апостолија наместо те ачховен џангавде хем те молинен пе, ола засуќе. Адалеске, на сине лен доволно храброст кеда пало адава сине испитими ленгири вера (Мат. 26:40, 41, 43, 45, 56). Кеда амари да вера ка овел испитими, шај те ачхова верна е Јеховаске само ако секогаш молинаја амен леске, исто сар о Исус. Башо со молинѓа пе о Исус?

6. Сар шај и вера те поможинел аменге понадари да те овел амен андруно мир?

6 Шај те молина амен е Јеховаске те дел аменге повише вера (Лука 17:5; Јован 14:1). Ваљани аменге вера адалеске со о Сатана искушинела са е Исусескере следбеникон  (Лука 22:31). Сар ка поможинел аменге и вера понадари да те овел амен андруно мир чак кеда иси амен бут проблемија? Ако денѓем са амендар те шај те решина несаво проблеми, и вера ко Јехова ка поможинел аменге те на секирина амен претерано. Соске? Адалеске со иси амен доверба кај ов ка поможинел аменге те ана о најшукар решение ко право време. А адава ка керел те овел амен андруно мир (1. Пет. 5:6, 7).

7. Со сиклиљан таро е Робертескере лафија?

7 И молитва поможинела аменге понадари да те овел амен андруно мир бизи разлика саве испитија ка овен амен. Размислин башо е Робертескоро пример, јекх искусно старешина коле со иси ле повише таро 80 берш. Ов вакерела: „О совет таро Филипјаните 4:6, 7 поможинѓа манге те боринав ман буте проблеменцар. Јекх периоди ко живото сине ман финансиска проблемија. Исто аѓаар, несаво време сине мандар ленди и одговорност те служинав сар старешина“. Со поможинѓа е Робертеске понадари да те овел ле андруно мир? Ов вакерела: „Само со ка почминав те секиринав ман, одма молинава ман. Халиљум кај кобор почесто молинава ман хем кобор похор таро вило керава адава добором побаро мир осетинава“.

О ИСУС РЕВНО ПРОПОВЕДИНЕЛА СИНЕ

Шај понадари да те овел амен андруно мир ако проповединаја (Дикх о пасусија 8-10)

8. Спрема Јован 8:29, која тани панда јекх причина соске е Исусе сине ле андруно мир?

8 Читин Јован 8:29. Е Исусе сине ле андруно мир чак кеда сине ле прогонствија. Соске? Адалеске со џанела сине кај адалеа со ка овел послушно ка керел бахтало пле Даде. О Исус ачхило послушно кеда сине леске пхаро те керел адава. Ов мангела сине пле Даде хем најважно ко живото сине леске те служинел  е Јеховаске. На пример, англедер те авел ки Пхув, о Исус поможинѓа пле Дадеске џикоте створинела сине (Изр. 8:30). Исто аѓаар, кеда сине ки Пхув, ов ревносно сикавела сине е јаверен башо Девел (Мат. 6:9; Јован 5:17). Адава керела ле сине бут бахтало (Јован 4:34-36).

9. Соске иси амен андруно мир кеда сием зафатиме ки служба?

9 Амен шај те џа пало е Исусескоро пример аѓаар со ка ова послушна е Јеховаске хем ка ова секогаш зафатиме ки служба (1. Кор. 15:58). Кеда сием концентририме ко проповедибе, адава поможинела аменге те овел амен исправно стави башо амаре проблемија (Дела 18:5). На пример, е манушен со аракхаја лен ки служба бут пути иси лен побаре проблемија таро амаре. Ама, кеда почминена те манген е Јехова хем сикљовена те применинен лескере советија, ленгоро живото овела пошукар хем ола овена побахтале. Секогаш кеда дикхаја акава ки служба, сетинаја амен кај о Јехова грижинела пе е манушенге, а адава уверинела амен кај грижинела пе аменге да. Адаја увереност поможинела аменге понадари да те овел амен андруно мир. Акава потврдинела о искуство јекхе пхењакоро која со цело живото боринела пе депресијаја хем чувствонцар кај на врединела ништо. Ој вакерела: „Кеда сиум зафатими ки служба, осетинава кај сиум емоционално постабилно хем сиум побахтали. Мислинава кај адава тано аѓаар соске кеда сиум ки служба осетинава ман најпаше е Јеховаја“.

10. Со сиклиљан таро адава со вакерѓа и Бренда?

10 Те дикха исто аѓаар о пример јекхе пхењакоро со викинела пе Бренда. Ла хем лакере чхаја иси лен мултиплекс склероза. И Бренда тани ки инвалидско количка хем секогаш осетинела пе уморно. Понекогаш проповединела таро кхер ко кхер, ама највише сведочинела преку писмија. Ој вакерела: „Откеда халиљум хем прифатинѓум кај са џикоте трајнела акава свето ка мора те боринав ман акале насвалипаја, полокхе сине манге те концентриринав ман ки служба. Уствари, кеда проповединава, на мислинава ко мле проблемија. Наместо адава, концентриринава ман сар те поможинав адаленге каске со проповединѓум. Исто аѓаар, кеда проповединава, секогаш сетинава ман ки надеж со иси ман баши иднина“.

О ИСУС ПРИФАТИНЃА ПОМОШ ТАРО ПЛЕ АМАЛА

Шај понадари да те овел амен андруно мир ако дружинаја амен шукар амаленцар (Дикх о пасусија 11-15)

11-13. а) Сар о апостолија хем о јавера сикавѓе кај тане е Исусескере чачутне амала? б) Сар влијајнѓе упро Исус лескере амала?

11 Џикоте трајнела сине е Исусескири служба ки Пхув, о верна апостолија сикавѓе кај тане лескере чачутне амала. Ко Изреки 18:24 пишинела кај „иси амала кола сој попаше таро пхрал“, а о апостолија чаче сине асавке. О Исус бут ценинела сине асавке амален. Џикоте сине ки Пхув, нијекх таро лескере телесна пхраља на верујнѓе ки лесте (Јован 7:3-5). Ки јекх прилика, лескири фамилија чак мислинѓа кај делиндило (Мар. 3:21). Е Исусескере верна апостолен сине лен бут појавер стави лендар. Адалеске, и рат англедер те мерел ов вакерѓа ленге: „Тумен ачхилен манцар ко мле искушенија“ (Лука 22:28).

12 О апостолија понекогаш разочаринена сине е Исусе, ама ов на концентриринѓа пе ко ленгере грешке, наместо адава дикхља кај иси лен вера ки лесте (Мат. 26:40; Мар. 10:13, 14; Јован 6:66-69). И рат англедер те мударен ле, о Исус вакерѓа акале верна манушенге: „Тумен сиен мле амала, соске вакерѓум туменге са со шунѓум таро мо Дад“ (Јован 15:15). Е Исусескере амала бут охрабринѓе ле. Адава со поможинѓе ле џикоте керела сине пли служба, керѓа ле бут бахтало (Лука 10:17, 21).

 13 Освен о апостолија, е Исусе сине ле јавера да амала — мурша хем џувља кола со поможинена леске сине ки служба хем ко јавера практична начинија. Несаве викинена ле сине ко пумаре кхера хем спреминена сине леске хајбаске (Лука 10:38-42; Јован 12:1, 2). Јавера патујнена сине е Исусеа хем делинена сине леа са со сине лен (Лука 8:3). Сине ле шукар амала соске ов да сине шукар амал ленцар. О Исус керела сине шукар буќа баши ленде хем на аџикерела сине превише лендар. Иако сине совршено, ценинела сине и помош со дена ле сине лескере несовршена амала. Шај те ова сигурна кај ола поможинѓе леске понадари да те овел ле андруно мир.

14-15. Сар шај те овен амен шукар амала, хем сар шај те поможинен аменге?

14 О шукар амала ка поможинен аменге те ачхова верна е Јеховаске. А најшукар начин те овен амен шукар амала тано аѓаар со прво амен ка ова шукар амала (Мат. 7:12). На пример, и Библија поттикнинела амен те користина амаро време хем сила башо јавера, посебно кеда ваљани ленге помош (Еф. 4:28). Размислин каске шај те поможине ко тло собрание. Шај ли те џа те кине несаве буќа некаске со нашти те икљол кхералдан адалеске сој пхуро или насвало? Шај ли те викине ко ручко несаве фамилија кола со иси ла финансиска проблемија? Ако џанеа сар те користине амари интернет-страница jw.org® хем и апликација JW Library®, шај ли те поможине е јаверенге ко собрание те сикљовен сар те користинен лен? Ако кераја са со шај те поможина е јаверенге, ка ова побахтале (Дела 20:35).

15 Кеда иси амен проблемија, амаре амала ка поддржинен амен хем ка поможинен аменге понадари да те овел амен андруно мир. Исто сар со о Елиу шукар шунела сине  џикоте о Јов вакерела сине пле муке, амаре амала поможинена аменге аѓаар со стрпливо шунена амен кеда вакераја ленге сар осетинаја амен (Јов 32:4). На ваљани те аџикера амаре амала те анен одлуке аменге ко тхан, ама мудро ка овел ако шунаја кеда дена амен советија со темелинена пе ки Библија (Изр. 15:22). О цари о Давид понизно прифатинѓа и помош таро пле амала. Амен да ваљани те ова понизна аѓаар со ка прифатина помош таро амала кеда адава ка овел потребно (2. Сам. 17:27-29). Асавке шукар амала тане поклон таро Јехова (Јак. 1:17).

САР ПОНАДАРИ ДА ТЕ ОВЕЛ АМЕН АНДРУНО МИР

16. Спрема Филипјаните 4:6, 7, кова тано о единствено начин сар шај те добина о мир со дела ле о Девел? Објаснин.

16 Читин Филипјаните 4:6, 7. Соске о Јехова вакерела аменге кај о мир со дела ле ов шај те добина ле „преку о Исус Христос“? Адалеске со шај те овел амен трајно мир ки годи хем ко вило само ако хаљоваја е Исусескири улога хем ако иси амен вера ки лесте. На пример, преку и откупно жртва е Исусескири, шај те овен простиме са амаре гревија (1. Јов. 2:12). Кобор бари утеха дела амен акава! Сар Цари ко е Девлескоро Царство, о Исус ка цидел са о муке со анѓе аменге о Сатана хем лескоро свето (Иса. 65:17; 1. Јов. 3:8; Отк. 21:3, 4). Кобор шужи надеж баши иднина дела аменге адава! Иако и задача со денѓа аменге о Исус нане локхи, ов тано аменцар хем ка поможинел аменге са џикоте на авела о крајо акале светоскоро (Мат. 28:19, 20). Кобор бари храброст дела амен адава! Чаче, и утеха, и надеж хем и храброст тане бут важна те шај те овел амен андруно мир.

17. а) Сар шај јекхе Девлескере слуга понадари да те овел ле андруно мир? б) Ко со уверинена амен о лафија сој пишиме ко Јован 16:33?

17 Тегани, сар шај понадари да те овел тут андруно мир кеда иси тут баре проблемија хем испитија? Аѓаар со ка кере о иста буќа со керѓа лен о Исус. Сар прво, понадари да секогаш молин тут бизи разлика со ка случинел пе. Дујто, ов послушно е Јеховаске хем ревно проповедин чак кеда адава нане локхо. Хем трито, прифатин и помош таро тле амала. Тегани о мир таро Девел ка аракхел тли годи хем тло вило. Аѓаар, ту да исто сар о Исус ка шај те ачхове верно е Јеховаске бизи разлика саве проблемија хем искушенија ка овен тут! (Читин Јован 16:33.)

ГИЛИ 43 Благодарно молитва

^ пас. 5 Сарине амен мора те борина амен проблеменцар кола со шај те лен амаро андруно мир. Ки акаја статија ка дикха трин буќа со керѓа о Исус кола со шај те поможинен аменге понадари да те овел амен андруно мир, чак кеда накхаја таро баре неволје.