Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 3

“E Tapu, e Tapu, e Tapu, to Iehova”

“E Tapu, e Tapu, e Tapu, to Iehova”

1, 2. Eaa te orama tei rauka i te peroveta ko Isaia, e eaa ta te reira e apii maira kia tatou no runga ia Iehova?

 KUA va ua a Isaia i te tutu i mua iaia—e orama no ko mai i te Atua. Kua akaraanga tika tikai te reira! I muri mai kua tata a Isaia e kua “akara atura [aia] i te Atu” ko Iehova ki runga i Tona terono teitei. Kua akaki to Iehova ra aveave i te iero maatamaata i Ierusalema.—Isaia 6:1, 2.

2 Kua va ua katoa a Isaia i tana i rongo atu—te imeneanga ririnui kua akangaueue te reira i te tango o te iero. Te aere maira te imene anga mei te au terapi, e au mea vaerua teitei tikai te turanga. Kua rotai tikai ta ratou imene anga ma te au tuatua mekameka: “E tapu, e tapu, e tapu, to Iehova Sabaota; kua ki te ao katoa nei i tona kakā.” (Isaia 6:3, 4) Te imeneanga i te tuatua “tapu” e toru taime te akamaata takake ra i te reira e te tika ra oki, e tapu meitaki oki a Iehova. (Apokalupo 4:8) Te akakite maataia ra to Iehova tu tapu tikai i roto i te Pipiria. E au anere ua atu au irava te kapiti ra i tona ingoa ma te au tuatua “tapu” me kare “tapu tikai.”

3. Akapeea te au manako tarevake no te tu tapu tikai o Iehova i te taki anga i te manganui kia uri ke mei te Atua kare i akavaitata atu kiaia?

3 Te taka meitaki ra, i reira, e ko tetai o te au apinga maata ta Iehova e inangaro maira ia tatou kia marama no runga iaia koia oki e tapu aia. Inara, e manganui i teia tuatau te kopae ra i taua manako. Te taokotai tarevake ra etai i te tu tapu tikai ma te tuatua tika uaorai me kare te manako ngateitei pikikaa. Ko te au tangata e putoto ra ma te manako papu kore ia ratou uaorai penei ka manako i te tu tapu tikai o te Atua ei mea matakuia kare e rekaia atu. Penei ka mataku ratou e kare rava ratou e tau no te akavaitata atu ki teia Atua tapu. No reira, kua uri ke te manganui mei te Atua no tona tu tapu tikai. E mea maromaroa te reira, no te mea e tumu akakeu anga te tu tapu tikai o te Atua no te akavaitataanga atu kiaia. No teaa ra? I mua ake ka pau ei tatou i taua ui anga, ka uriuri ana tatou e eaa oki te tu tapu tikai.

Eaa Oki te Tu Tapu Tikai?

4, 5. (a) Eaa te aiteanga o te tu “tapu tikai,” e eaa tei kore i aite atu i te reira? (e) Na roto i teea nga tu puapinga i “takake” ei a Iehova?

4 I te mea e tapu te Atua kare te aiteanga e e tu akamerengo uaorai tona, e tu nengonengo, me kare te akavaavaa ra i tetai atu. Ei tuke anga, te rikarika ra aia i taua au tu. (Maseli 16:5; Iakobo 4:6) No reira, eaa tikai te aiteanga o te tuatua “tapu”? I roto i te Pipiria Epera, kua raveia mai taua tuatua mei tetai tuatua te aiteanga kia “takake.” I roto i te akamori anga, te tau ra te tu “tapu” ki tei akatakakeia mei tei taangaanga matau uaia, me kare tei akatapuia. Te akakite pakari katoa ra te tu tapu tikai i te manako ma e te viivii kore. Akapeea teia tuatua i te piri anga kia Iehova? Te aiteanga ainei o teia e kua “takake” aia i te tu tikai e kare i vaitata mei ia tatou te au tangata apa kore?

5 Kare. E ko “Tei Tapu i Iseraela,” kua akapapu a Iehova ki tona iti tangata e te noo ra aia i rotopu ia ratou, noatu to ratou tu ara ua. (Isaia 12:6; Hosea 11:9) No reira kare tona tu tapu tikai i akamamao atu iaia. Akapeea i reira aia i te “takake” anga? Na roto i nga tu puapinga e rua. Te mea mua, kua takake aia mei te au mea angaia i roto i te tu e koia anake Tei Teitei. Tona tu viivii kore, tona tu ma tikai, e papu ua e te mutu kore ua atu. (Salamo 40:5; 83:18) Te rua, kua takake a Iehova mei te au tu ara, e manako pumaana te reira. No teaa ra?

6. Eaa ka kiteai e tatou te pumaana i roto i to Iehova tu takake tikai mei te tu ara ua?

6 Te noo nei tatou i roto i tetai ao kare e matauia ana te tu tapu tikai. Pouroa te au mea no te taiate tangata tei akatakakeia mei te Atua kua akataeroia i etai tu, kua takinoia e te ara e te tu apa ua. Ka tamaki atu tatou pouroa i te ara i roto ia tatou. E tei roto pouroa tatou i te tumatetenga no te autu angaia e te ara me tuku tatou i te au. (Roma 7:15-25; 1 Korinetia 10:12) Kare a Iehova i roto i taua turanga kino. Kua akatakakeia mei te au tu ara, kare rava aia e takinoia e te ara. Te akapapu mai nei teia i to tatou manako ia Iehova ei Metua tau, te aiteanga o teia e ka tau aia kia irinakiia. Kare mei te au metua tangata ara ua e manganui, kare rava a Iehova e riro mai e kia kino, ma te kore te tapupu anga, me kare te akakino ua. Kua akariro tona tu tapu tikai i etai o taua apinga kia kore e rauka. Kua tia ana a Iehova i tetai atianga ma tona tu tapu tikai, e ka riro te reira kia irinakiia. (Amosa 4:2) Kare ainei te reira i te akapapuanga?

7. Eaa ka tuatuaiai e tuanga puapinga te tu tapu tikai ki to Iehova tu?

7 E puapinga te tu tapu tikai ki to Iehova tu. Eaa te aiteanga o te reira? Kia akatutu: Ka akamanako ana i nga tuatua “tangata” e te “apa kore.” Kare e rauka ia koe te akataka i te mea mua ma te kore e taiku i te mea openga. Kua kiia tatou e te tu apa ua e te akamana ra i ta tatou e rave ra. I na ka akamanako ana i nga tuatua tuke—“Iehova” e te “tapu.” Kua kiia a Iehova e te tu tapu tikai. Pouroa te au apinga no runga iaia e mea ma, viivii kore, e te tuatua tika. Kare e rauka ia tatou i te kite meitaki ia Iehova tikai ma te kore e manako maata i teia tuatua oonu—“tapu.”

“Kia Tapu to Iehova”

8, 9. Eaa te akaari maira e te tauturu ra a Iehova i te au tangata apa ua kia tapu i roto i te tu kotinga uaia?

8 I te mea kua akatutu mai a Iehova i te tu tapu tikai, penei ka tika ua i te tuatuaia e koia te tumu o te tu tapu tikai. Kare aia i uuna noinoi ua i teia tu akaperepere; te oronga ra aia i te reira ki tetai ke, e te rave ra aia ma te oronga ua. Eaa ra, i te tuatua anga te Atua kia Mose na roto i tetai angera i te pu ngangaere ka ua, kua akatapuia te one takapini i te reira tei tupu mai no Iehova oki i reira!—Exodo 3:5.

9 Ka rauka ainei e kia akatapuia te au tangata apa ua ma ta Iehova tauturu? Ae, na roto i tetai tu kotinga uaia. Kua oronga te Atua ki tona iti tangata ko Iseraela i te manakonakoanga kia riro mai “ei iti-tangata tapu.” (Exodo 19:6) Kua akameitaki aia i taua iti tangata ma tetai akapapa anga akamori anga tei tapu, ma, e te viivii kore. No reira e tumu tuatua tupu akaou ua te tu tapu tikai o te Ture a Mose. Ko te tika, kua aao te taunga maata i tetai tarae auro tei tamouia ki mua i tona pare, te ngai ka kite atu te katoatoa i te reira i te kanapa anga mai ki roto i te marama. I runga i te reira kua taraiia te au tuatua: “Kia tapu to Iehova.” (Exodo 28:36) No reira kia akatakake te turanga teitei o te tu ma e te viivii kore i ta ratou akamori anga e tikai to ratou tu oraanga. Kua akakite a Iehova kia ratou: “Kia tapu kotou, no te mea te tapu nei oki au, ko to kotou Atua ra ko Iehova.” (Levitiku 19:2) Koi akono uai to Iseraela i te ako anga a te Atua i tei rauka i te au tangata apa ua i te rave, te tapu ra ratou i roto i tetai tu kotinga uaia.

10. No te tu tapu tikai, eaa te tuke anga tei tupu i rotopu ia Iseraela taito e te au pa enua i te pae mai?

10 Teia manako maata anga i te tu tapu tikai te tuke ra mei te akamori anga a te pa enua takapini ia Iseraela. Kua akamori taua pa enua peikani i te au atua pikikaa kare to ratou vai anga i te mea tika e te puapinga kore, e au atua tei akatutuia mai ma te tu ta ua, noinoi, e te tau kore. Kare ratou i tapu tikai i roto i te au tu ravarai. Te akamori anga i taua au atua kua akariro i te tangata kia kore e tapu tikai. No reira, kua akamatakite a Iehova i tona au tavini kia akatakake mei te aronga akamori peikani e ta ratou au raveanga akonoanga akataeroia.—Levitiku 18:24-28; 1 Ariki 11:1, 2.

11. Akapeea te kite angaia te tu tapu tikai o te akaaerenga a Iehova i te rangi ra i roto (a) i te au angera? (e) te au terapi? (nga) e Iesu?

11 I roto i to reira tu meitaki, kua rauka i to Iehova iti tangata ikiia a Iseraela taito i te oronga mai i tetai akaata anga iti ua o te tu tapu tikai o tana akaaerenga i te rangi ra. Te taikuia ra te au mirioni ua atu au mea vaerua te tavini tiratiratu ra i te Atua e ko tana “au urupu tapu ra.” (Deuteronomi 33:2; Iuda 14) Kua akaata apa kore ratou i te tu manea, kaka e te viivii kore o te tu tapu tikai o te Atua. E akamaara ana i te au terapi ta Isaia i kite atu i roto i tana orama. Te akakite maira to roto i ta ratou imene e te rave ra teia au mea vaerua maroiroi i tetai tuanga puapinga i te akariroanga i to Iehova tu tapu tikai kia kiteia i te ao katoa e pini ua ake. Inara, okotai vaerua ora, tei teitei atu i teia—ko te Tamaiti anau tai a te Atua. Ko Iesu tei akaata teitei roa atu i to Iehova tu tapu tikai. Ma te tau ra, kua kiteia aia e ko “Tei Tapu a te Atua ra.”—Ioane 6:68, 69NW.

Ingoa Tapu, Vaerua Tapu

12, 13. (a) Eaa ra i akataka tau uaiai to te Atua ingoa ei mea tapu? (e) Eaa ra kia akakoreia te kino i runga i to te Atua ingoa?

12 Akapeea to te Atua ingoa? Mei ta tatou i kite i te Pene 1, kare taua ingoa i te taoonga me kare e akataka ua. Te komono ra te reira i te Atua ko Iehova, te akono pouroa ra i tona au tu. No reira, te akakite maira te Pipiria kia tatou e e “Tapu tona ingoa.” (Isaia 57:15) Kua akariro te Ture a Mose ei aati anga maata i te ture te akakino i to te Atua ingoa. (Levitiku 24:16) E ka akara ana i ta Iesu i tuku e ko te mea mua i roto i te pure: “E to matou Metua i te ao ra, Kia tapu toou ingoa.” (Mataio 6:9) Kia akangateitei i tetai apinga te aiteanga koia oki kia akatakake i te reira ei mea tapu e kia manako maata i te reira, kia akono i te reira ma te tapu tikai. Inara eaa tetai apinga viivii kore tei anoanoia mei te ingoa rai o te Atua ka umuumuiai kia akatapuia?

13 Kua akakinoia to te Atua ingoa, kare i akangateiteiia e kua akaviiviiia e te au tuatua pikikaa. I Edene, kua pikikaa a Satani no runga ia Iehova e kua tuatua e e Ngateitei tika kore Aia. (Genese 3:1-5) Mei reira mai, kua akapapu a Satani—te tutara o teia ao tapu kore—e kia totoa maata te au pikikaa no runga i te Atua. (Ioane 8:44; 12:31; Apokalupo 12:9) Kua peni te au akonoanga i te Atua ei peretana papaki tai, tu anuanu, me kare e kino. Kua tuatua ratou e te turu ra aia i ta ratou au tamaki anga kaki toto. Te meitaki oki o te au angaanga umere a te Atua no te anga anga e putuputu te taime kua manakoia ei mea tupu ua mai. Ae, kua akakino viiviiia to te Atua ingoa. Kia akatapuia te reira; kia akanooia to te reira tu kaka tikai. Te tapapa nei tatou i te tuatau me akakore a Iehova i te tuatua kino ki runga i tona ingoa. Ka rave Aia i teia na roto i te Patireia tei tutaraia e tana Tamaiti. Rekareka nei tatou i te rave i tetai tuanga i roto i taua akakoroanga mekameka.

14. Eaa ra i tapaiai e kua tapu to te Atua vaerua, e eaa ra te akakinoanga i te vaerua tapu i kino ei?

14 Te vaira tetai apinga te piri vaitata ra kia Iehova tei tapaia ei mea tapu—tona vaerua tapu, me kare mana ririnui. (Genese 1:2) Te taangaanga ra a Iehova i teia mana kare e rauka i te patoiia kia akatupu i tona au akakoroanga. Ko ta te Atua ka rave ra, ka akono aia na roto i te tu tapu, viivii kore, e te ma, no reira oki tona mana ririnui i tapaiai e ko te vaerua tapu me kare vaerua tapu tikai. (Luka 11:13; Roma 1:4) Te akakinoanga i te vaerua tapu, te o ra i te rave akakoro no te patoi atu i ta Iehova au akakoroanga, te akatupu ra i te ara kare e rauka i te akakoreia.—Mareko 3:29.

Te Tumu i Akavaitata ei to Iehova Tu Tapu Tikai ia Tatou Kiaia

15. Eaa i tau ei te mataku i te Atua, ki te tu tapu tikai o Iehova, e eaa te kapiti maira ki teia mataku?

15 Kare i te mea ngata i te kite atu, i reira, te tumu i kapiti ei te Pipiria i rotopu i te tu tapu tikai o te Atua e kia mataku i te Atua i te tuanga o te tangata. Ei akaraanga, te na ko ra Salamo 99:3: “Kia akameitaki ratou i to ingoa maata e te mataku; e te tapu oki te reira, e te mana.” Te o maira ki teia tu mataku, te tu mataku ngateitei oonu, e tu ngateitei i roto roa i to te reira tu meitaki tikai. E mea tau kia manako akapera, i te mea e teitei oki to te Atua tu tapu tikai mei ia tatou. E ma e te kaka tikai te reira. Noatu rai, auraka te reira kia uri ke ia tatou. Ei tuke anga, te akara tau anga i to te Atua tu tapu tikai ka akavaitata ia tatou kiaia. No teaa ra?

16. (a) Akapeea te tu tapu tikai i te pirianga ki te kakā, e te manea? Oronga mai i tetai akaraanga. (e) Akapeea te au akataka anga orama o Iehova i te akakite maata anga i te tu ma, viivii kore, e te marama?

16 No tetai tumu, te kapiti ra te Pipiria i te tu tapu tikai ki te manea. Ia Isaia 63:15, kua akatakaia te rangi e ko to te Atua ia “nooanga tapu e te kakā.” Te akakeu ra te kakā e te manea ia tatou. Ei akatauanga, ka akara ana i te tutu i te kapi 33. Kare ainei e te akakeuia ra koe e taua tutu? Eaa tei akariro i te reira kia rekaia? Ka akara ana mei teaa te viivii kore i te au vai. Kua ma rai te reva, e auika oki te rangi e i te akaraanga te kanapa ra te marama. I na, me ka tauiia taua tutu—kua ki te kauvai i te teita, kua takinoia te au tumu rakau e te au mato e te tataanga tau kore, kua kiia te reva e te auai kino—kare tatou e akakeuia e te reira; ka patoi tatou i te reira. Ma te matau ua ka kapiti atu tatou i te kakā, e te manea, ma te ma, te viivii kore, e te marama. Ka rauka teia au tuatua i te taangaangaia no te akataka i to Iehova tu tapu tikai. No reira oki taua akataka anga orama o Iehova i akaumere ei ia tatou! Te kakaanga ma te marama, te kanapa ra mei te au toka apinganui, te pura anga mei te ai me kare te au apinganui viivii kore e te kaka roa atu—mei te reira oki te kakā, e te manea, o to tatou Atua tapu.—Ezekiela 1:25-28; Apokalupo 4:2, 3.

Mei te manea e akakeu ra ia tatou, pera katoa rai te tu tapu tikai

17, 18. (a) Eaa oki to Isaia manako i te orama i te akamataanga? (e) Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tetai terapi kia akapumaana ia Isaia, e eaa oki te puapinga o taua angaanga a te terapi?

17 Inara, kia akameangiti ainei to te Atua tu tapu tikai ia tatou me akaaiteia? Te pau anga, ae. I te mea ra, e meangiti atu tatou ia Iehova—e tika oki taua tuatua. Te kiteanga i te reira ka tau ainei kia akatakake ia tatou mei iaia? Ka akamanako ana i to Isaia ariu anga i te akarongoanga i te au terapi i te akakite anga i to Iehova tu tapu tikai. “Kua tuatua akera oki au, E ae oki au nei! kua mate au e, e tangata vaa viivii oki au, e te noo nei au i rotopu i te tangata vaa viivii; kua akara oki oku mata nei i te ariki, ia Iehova Sabaota ra.” (Isaia 6:5) Ae, kua akamaara to Iehova tu tapu tikai e te ope kore kia Isaia i tona tu ara ua e te apa ua. I te akamataanga, kua akakinoia taua tangata pikikaa kore. Inara kare a Iehova i akaruke ana iaia i roto i taua turanga.

18 Kua akapumaana atu tetai terapi i taua peroveta. Akapeea ra? Kua rere atu te vaerua ririnui ki te atarau, kua rave atu i tetai ngarau ka mei reira, e kua akau atu i taua ngarau ka ki to Isaia ngutu. Penei kua tangi anga mamae te reira i te akapumaana anga. Inara, e akamaara, e e orama oki teia, tei ki i te au aiteanga akatutu ua. A Isaia, e tangata Iuda pikikaa kore, kua kite meitaki oki e e orongaia ana te au atinga i te au ra i te atarau i te iero no te tapokianga i te au ara. E kua akamaara aroa ua te terapi ki te peroveta e noatu e tu apa ua tona, e “vaa viivii,” ka rauka iaia te akono atu i tetai turanga ma ki mua i te Atua. a Kua puareinga a Iehova no te akara atu i tetai tangata apa ua, e te ara ua e kia tapu—i roto ra i tetai tu kotinga uaia.—Isaia 6:6, 7.

19. Akapeea e raukai ia tatou kia tapu i roto i te tu kotinga uaia, noatu te tu apa ua ia tatou?

19 Te tika ra te reira i teia tuatau. Pouroa te au atinga tei orongaia ki runga i te atarau i Ierusalema e au ata ua no tetai apinga maata atu—te atinga apa kore, tei orongaia e Iesu Karaiti i te 33 T.N. (Ebera 9:11-14) Me tataraara tikai tatou i ta tatou au ara, kua akatikatika i to tatou aerenga tarevake, e ka akono i te akarongo i roto i taua atinga, te akakoreia ra ta tatou ara. (1 Ioane 2:2) Ka rauka katoa ia tatou te rekareka i te tu anga ma ki mua i to tatou Atua. No reira, te akamaara maira te apotetoro ko Petero ia tatou katoatoa: “Kua oti oki i te tataia e, ‘Kia tapu kotou; te tapu nei oki au.’” (1 Petero 1:16) Ka akara ana kare a Iehova i tuatua ana e kia tapu tatou mei iaia rai. Kare aia i tapapa mai i tei kore e rauka mei ia tatou. (Salamo 103:13, 14) Mari ra, te akakite maira a Iehova ia tatou kia tapu no te mea e tapu oki aia. “Mei te tamariki akaperepere ra,” te tauta ra tatou no te aru atu iaia i te ka rauka tikai ia tatou ei au tangata apa ua. (Ephesia 5:1) No reira te tauta anga kia rauka te tu tapu tikai e rave anga tamou ua atu. Ia tatou e tupu ra i te pae vaerua, te angaanga ra tatou no te “akonoanga tapu” i te au ra ravarai.—2 Korinetia 7:1.

20. (a) Eaa oki i puapinga ei kia marama e ka rauka e kia ma tatou i roto i nga mata o to tatou Atua tapu? (e) Akapeea a Isaia i te akakeu angaia i te kite anga aia e kua tapokiia tana au ara?

20 Te inangaro ra a Iehova i tei tika e te viivii kore. Te rikarika ra aia i te ara. (Habakuka 1:13) Inara kare aia e rikarika ana ia tatou. Ia tatou e manako atura i te ara mei iaia rai—te rikarikaanga i te kino, te inangaroanga i te meitaki—e te tautaanga i te aru i te au takainga apa kore o Iesu Karaiti, te akakore maira a Iehova i ta tatou au ara. (Amosa 5:15; 1 Petero 2:21) Me marama tatou e ka ma tatou i roto i nga mata o to tatou Atua tapu, e oonu tikai te au tupu anga. Kia akamaara, i te akamataanga kua akamaara to Iehova tu tapu tikai kia Isaia i tona uaorai tu viivii. Kua ava oki aia: “E ae oki au nei!” Inara i te marama anga aia e kua tapokiia tana au ara, kua taui tana akaraanga. I te pati anga a Iehova i tetai tangata oronga ua kia rave i tana angaanga, kua pau viviki atu a Isaia, noatu kare aia i marama e eaa tei o atu ki roto. Kua ava atu aia: “I na, teia au; ko au taau e tono.”—Isaia 6:5-8.

21. Eaa te tumu anga no tatou kia irinaki papu e ka rauka ia tatou te tatanu i te tu tapu tikai?

21 Kua angaia tatou i roto i te tu o te Atua tapu, kua orongaia mai te au tu akono tau e te pae vaerua. (Genese 1:26) Te vaira e kia rauka te tu tapu tikai ki roto ia tatou uaorai. Ia tatou e rave tamou ra i te tatanu i te tu tapu tikai, te mataora ra a Iehova i te tauturu mai. I roto i taua aerenga, ka akavaitataia atu tatou ki to tatou Atua tapu. Pera katoa, ia tatou e akara meitaki ra i to Iehova au tu i roto i te au pene ka aru mai, ka kite tatou e te vaira te au tumu ririnui e manganui no te akavaitataanga kiaia!

a Te tuatua “vaa viivii” e mea tau ia, no te mea te taangaanga akatutuia ra te ngutu i roto i te Pipiria kia komono i te tuatua me kare te reo. I roto i te au tangata apa ua, ka rauka e kia takiia atu te maata anga o te au ara ki tetai tu i taangaanga ei tatou i te mero tuatua.—Maseli 10:19; Iakobo 3:2, 6.