Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 20

‘Pakari te Ngakau’​—Inara ma te Akaaka

‘Pakari te Ngakau’​—Inara ma te Akaaka

1-3. Eaa ra tatou i papu ei e akaaka a Iehova?

TE INANGARO ra tetai metua i te oronga i tetai apii puapinga ki tana tamaiti meangiti. Te inangaro ra aia i te itae i te ngakau. Eaa tana takainga ka akono? Ka tu tamataku ua ainei aia ki mua i te tamaiti e ka taangaanga i te reo kino? Me kare ka piko ainei aia ki te turanga teitei o te tamaiti e ka tuatua na roto i te tu maru e te ariki ua? Papu e ka iki tetai metua akaaka e te pakari i te takainga maru.

2 Mei teaa rai a Iehova ei Metua​—e tu nengonengo ainei me e tu akaaka, e kino me e tu maru? E kite oki a Iehova e te pakari oki. Inara, kua kite ainei koe e kare te kite e te karape e akariro ana i tetai tangata kia akaaka? Mei ta te Pipiria e akakite ra, “e akaparau anga tei te kite.” (1 Korinetia 3:19; 8:1) Inara ko Iehova, tei ‘pakari te ngakau,’ e akaaka katoa. (Iobu 9:4) Kare i te mea e turanga akaaka tona me kare kua kore te tu mekameka, mari ra kare ona tu nengonengo. Eaa i pera ei?

3 E tapu a Iehova. No reira kare te tu nengonengo, e tu akaviivii, i roto iaia. (Mareko 7:20-22) Pera katoa, ka akara ana i ta te peroveta ko Ieremia i tuatua kia Iehova: “Ma te papu ka maara mai i toou meta [a Iehova uaorai] e ka piko ki raro i rungao iaku.” * (Aue o Ieremia 3:20, NW) Ka akamanako ana! Kua puareinga a Iehova, te Atu Ngateitei o te ao katoa e pini ua ake, i te “piko ki raro,” me kare i te eke mai ki to Ieremia turanga, e raukai i taua tangata apa ua te akara anga mareka ua. (Salamo 113:7) Ae, e akaaka oki a Iehova. Inara eaa te o maira ki roto i te tu akaaka tau i te Atua? Eaa te piri anga o te reira ki te pakari? Eaa ra i puapingai te reira kia tatou?

Akapeea a Iehova i te Riro Anga kia Akaaka

4, 5. (a) Eaa te akaaka, akapeea te reira i te akaari angaia, e eaa ra te reira i kore ei e tau kia akatarevakeia ma te tu paruparu me kare matakutaku? (e) Akapeea a Iehova i te akatutu anga i te akaaka i tana akonoanga ia Davida, e mei teaa te puapinga o to Iehova tu akaaka kia tatou?

4 Te tu akaaka e ngakau akaaka ia, kare te nengonengo e te ngakau parau. Ei tu tikai i roto roa i te ngakau, te kitea ra te tu akaaka i roto i te au tu mei te maru, te tamou marie, e te tau ua. (Galatia 5:22, 23) Inara, auraka teia au tu tei tau i te Atua kia manako tarevakeia e ei tu paruparu me kare ei tu matakutaku. Kare ratou e aiteite ana ma to Iehova tu riri tuatua tika me kare tana taangaanga anga i te mana akapouanga. Mari ra, no tona tu akaaka e te maru, te akatutu ra a Iehova i tona tu maroiroi tikai, tona mana no te akaaere tiama iaia uaorai. (Isaia 42:14) Eaa te piri anga o te tu akaaka ki te pakari? Te akakite ra tetai puka no runga i te Pipiria e: “I te openga ra kua akatakaia te akaaka . . . ei tu noinoi kore e e tumu maata ia o te pakari ravarai.” Kare i reira te pakari tikai, e vai mai me kare te tu akaaka. Akapeea to Iehova tu akaaka i te akapuapinga anga ia tatou?

Tetai metua pakari ka akono akaaka e te maru i tana tamariki

5 Kua imene te Ariki ko Davida kia Iehova: “Kua oronga katoa mai koe kiaku i te paruru ora naau; e na to rima katau i tauturu mai iaku; e no toou maru i maataʼi au.” (Salamo 18:35) Tera te aite anga, kua taakaaka mai a Iehova iaia uaorai e raukai i te akono atu i teia tangata apa ua, te paruruanga e te akaoraanga iaia mei tetai ra ki tetai ra. Kua kite oki a Davida e raukai iaia te ora​—e i te openga ra, kia rauka te tu maata tikai ei ariki​—kua rauka ua te reira no to Iehova tu puareinga i te taakaaka iaia Uaorai na teia mataara. E tikai, koai ia tatou ka rauka te manakonakoanga no te ora naringa kare a Iehova i akono i te tu akaaka, te puareinga anga i te taakaaka iaia uaorai e raukai i te akono mai ia tatou ei Metua maru e te aroa ua?

6, 7. (a) Eaa te Pipiria i kore ei i taiku ia Iehova i te tu mako? (e) Eaa te piri anga i rotopu i te maru e te pakari, e koai tei akanoo i te akaraanga maata roa no teia?

6 E tau katoa kia akamanakoia e te vaira te tuke anga i rotopu i te tu akaaka e te tu tau. E tu manea te tu tau kia tatanuia e te au tangata tiratiratu. Mei te tu akaaka rai, te piri katoa atura te reira ki te pakari. Ei akaraanga, te karanga ra a Maseli 11:2 e: “Tei te aronga akaaka ra te pakari.” Inara, kare roa te Pipiria i tuatua ana no runga ia Iehova ma te tu tau. No teaa ra? Te tu tau, mei tei taangaangaia i roto i te au Tuatua Tapu, te taiku maira i te kite anga i to tetai uaorai au kotinga. Kare o te Mana Katoatoa au kotinga mari ua ko tera tei akanooia mai e ia ki runga iaia uaorai no te mea no tana au turanga tuatua tika. (Mareko 10:27; Tito 1:2) Pera katoa, e ko tei Teitei Rava, kare aia i raro ake i tetai. No reira te manako o te tu tau kare e tano ana kia Iehova.

7 Inara, e tu akaaka e te maru to Iehova. Te apii maira aia i tona au tavini e e puapinga te tu maru ki te pakari mou. Te tuatua ra Tana Tuatua i te “maru e te pakari tikai.” * (Iakobo 3:13) Ka akamanako ana i to Iehova akaraanga no teia.

Te Tua Akaaka Ua ra e te Akarongo Ua ra a Iehova

8-10. (a) Eaa i riro ei ei mea umere e te akaari ra a Iehova i te tu puareinga no te tua aere e te akarongo ua? (e) Akapeea te Mana Katoatoa i te akono akaaka anga ma tana au angera?

8 Te vaira te akapapu anga pumaana o te tu akaaka o Iehova i roto i tona puareinga anga i te tua i te au apainga e te akarongo ua. Te tumu e te rave ua ra aia e mea umere ia; kare a Iehova e umuumu i te tauturu me kare i te ako anga. (Isaia 40:13, 14; Roma 11:34, 35) Noatu rai, te akaari ripiti ua maira te Pipiria kia tatou e te maata ra a Iehova i teia au mataara.

9 Ei akaraanga, ka akamanako ana i tetai tupu anga meitaki i roto i te oraanga o Aberahama. E toru a Aberahama au manuiri, tetai ia ratou kua tuatua aia e ko “Iehova.” Ko te tika e au angera te au manuiri, inara kua aere mai tetai ia ratou i roto i to Iehova ingoa e te rave angaanga ra i roto i Tona ingoa. I te tuatuaanga taua angera e te rave angaanga anga, tera te aite anga, ko Iehova te tuatua ra e te angaanga ra. No teia, kua akakite a Iehova kia Aberahama e kua rongo ana Aia i te “aue maata to Sodoma, e to Gomora.” Kua tuatua oki a Iehova: “E aere ana au ki raro, kia kite i te rave tika anga ratou, mei tei tae roa mai i te reo kiaku nei: e kare ra, ka kite rai au.” (Genese 18:3, 20, 21) E tika, kare te aite anga o te tuatua a Iehova e ka ‘aere [peretana ua te Mana Katoatoa] ki raro.’ Mari ra, kua tuku akaou mai aia i te au angera kia komono iaia. (Genese 19:1) No teaa ra? Kare ainei e te “kite” ra a Iehova te akara ra i te turanga tikai o taua tuanga ngai? E papu ae. Mari ra, kua oronga akaaka ua a Iehova ki taua au angera i te tuku angaanga kia akara meitaki i te turanga e kia atoro ia Lota e tona pamiri i Sodoma.

10 Pera katoa, kua akarongo mai a Iehova. Kua pati aia i tetai atianga i tana au angera kia taiku mai i te au mataara tuketuke no te akatupu viviki i te inga anga o te ariki kino ko Ahaba. Kare i anoanoia taua tauturu e Iehova. Inara, kua ariki aia i te taiku anga a tetai angera e kua akaue atu iaia kia rave ua atu i te reira. (1 Ariki 22:19-22) Kare ainei te reira i te tu akaaka?

11, 12 Akapeea a Aberahama i te kite anga i to Iehova tu akaaka?

11 Te puareinga ra a Iehova i te akarongo i te au tangata apa ua te inangaro ra i te akakite i to ratou au manako. Ei akatauanga, i te akakite mua anga a Iehova kia Aberahama i Tona akakoroanga kia takore ia Sodoma e Gomora, kua oripu ua taua tangata tiratiratu ra. “Auraka roa oki koe e akapera,” i tuatua ei a Aberahama, te na ko anga: “Kare ainei e mea tika ta te Akava i to te ao katoa nei e rave?” Kua ui aia me ka akaora mai a Iehova i te au oire me kitea e 50 tangata tuatua tika i reira. Kua akapapu atu a Iehova kiaia e ka pera Aia. Inara kua ui akaou a Aberahama, te akameangiti anga mai i te numero ki te 45, e oti ki te 40, e te vai atura. Noatu ta Iehova akapapu anga, kua maro ua atu a Aberahama e tae atu taua numero ki te tai ngauru. Penei kare ake rai a Aberahama i marama tikai mei teaa oki te aroa ia Iehova. Noatu te tu, kua akatika tamou marie ua a Iehova e te akaaka i tona oa e te tavini ko Aberahama kia akakite mai i tona manako na teia mataara.​—Genese 18:23-33.

12 Eia au tangata kite meitaki roa ka akarongo tamou marie atu ki tetai tangata kite kore? * Mei tera tikai te tu akaaka o to tatou Atua. I taua tuatau uriuri anga, kua kite katoa mai a Aberahama e e “akakoromaki maata” to Iehova. (Exodo 34:6) Penei kua kite e kare ona tika anga no te uiui i te au angaanga a tei Teitei Rava, kua pati a Aberahama e rua taime: “Auraka taku Atu kia riri.” (Genese 18:30, 32) Ae, kare a Iehova i pera ana. E “maru e te pakari tikai” tei iaia.

Tau Ua a Iehova

13. Eaa te aiteanga o te tuatua “tau” mei tei taangaangaia i roto i te Pipiria, e eaa ra teia tuatua i akataka tikaia ei kia Iehova?

13 Te kiteia ra to Iehova tu akaaka i roto i tetai atu tu manea​—te tau ua. Kare teia tu e kiteaia ana i roto i te au tangata apa ua. Kare ua a Iehova e puareinga ana i te akarongo mai ki tana au mea ora kite inara te puareinga katoa ra aia i te tuku ua me kare e maro anga ma te au kaveinga tuatua tika. Mei tei taangaangaia i roto i te Pipiria, te tuatua “e tau” te aite anga tikai e “tuku ua.” E akairo maata teia tu o te pakari tu-Atua. Te karanga ra a Iakobo 3:17 e: “Te pakari no runga mai . . . e tau.” (NW) Na roto i teea tu i tau ua ei a Iehova i te pakari ravarai? No tetai mea, e tu akatanotano ua tona. Kia maara, te apii maira tona ingoa kia tatou e te akariro ra a Iehova iaia uaorai kia tupu mai noatu eaa te ka anoanoia no te akatupu i tana au akakoroanga. (Exodo 3:14) Kare ainei te reira e akakite mai ana i te tu akatanotano ua e te tau ua?

14, 15 Ta Ezekiela orama no te kariota o Iehova i te rangi te apii maira kia tatou i teaa no te akaaerenga a Iehova i te rangi ra, mei teaa te tuke i te reira ki te au akaaerenga i te ao?

14 Te vaira tetai irava Pipiria umere tikai te tauturu maira ia tatou kia marama tikai i te tu akatanotano ua o Iehova. Kua orongaia tetai orama ki te peroveta ko Ezekiela no te akaaerenga a Iehova i te rangi ra o te au mea ora vaerua. Kua kite atu aia i tetai kariota tuke te maatamaata e te mataku akauruia, to Iehova uaorai “pereoo” tei raro ua i Tana akaaere anga. Te mea umere tikai ko te mataara i neke ei te reira. E a tuanga o nga uira maatamaata ma te au mata e raukai te kite i te ngai ravarai e ka rauka i te taui viviki i te aerenga, ma te kore e tapu me kare e uri. E kare teia kariota maatamaata e teiaa ana mei tetai pereoo maani uaia e te tangata e ma te teiaa. Ka neke te reira mei te viviki o te uira, te raukaanga i te uri i te tua katau! (Ezekiela 1:1, 14-28) Ae, ta Iehova akaaerenga, mei te Ngateitei maata katoatoa e akatere ra i te reira, te akatanotano tau tikai ra, i te ariu ua anga ki te au turanga e taui ra e te au umuumu anga ka akonoia mai.

15 Ka rauka ua i te au tangata i te aru i taua tu akatanotano tiama. Inara, e putuputu te taime, e pakari atu te au tangata e ta ratou au akaaerenga kare e akatanotano ana, kare e akono ana i te tu tau e te tuku ua. Kia akatutu: Penei ka akara anga umere tikai tetai tangika maatamaata me kore tetai rerue kako no te maata e te ririnui. Inara ka rauka ainei i nga mea e rua te ariu ki te au taui anga viviki no te turanga ra? Me topa tetai apinga ki mua i tetai rerue kako, kare te taui anga e rauka. Kare e mama ua te tapu viviki. Penei ka pou i te rerue kako e rua kiro mita te roa e raukai i te tapu i muri ake i te tukuna angaia te pereiki! Ma te aiteite, penei ka tere ua tetai tangika maatamaata e varu kiro mita i muri ake i te tamate angaia te enitini. Noatu me ka tauiia nga enitini, penei ka teretere ua atu te tangika no tetai toru kiro mita! Te aiteite katoa ra ki te au akaaerenga tangata te ariu ua ra ki te tu marokiakia e te tau kore. No te ngakau parau, te patoi putuputu ra te au tangata i te akatanotano ua ki te au taui anga e te au turanga. Kua akariro taua tu marokiakia e kia pangakarapu te au akaaerenga e kua akainga i te au kavamani. (Maseli 16:18) Mei teaa to tatou mataora e kare a Iehova e tana akaaerenga katoa e mei te reira rai!

Akapeea a Iehova i te Akaari Anga i te Tu Tau Ua

16. Akapeea a Iehova i te akaari anga i te tu tau tikai i tana akono anga ia Lota i mua ake i te akapou anga o Sodoma e Gomora?

16 Ka akamanako akaou ana i te akapou anga o Sodoma e Gomora. Kua rauka ia Lota e tona pamiri te au ikuiku anga taka meitaki mei te angera a Iehova: “E oro ki te maunga.” Inara, kare teia i tau ana kia Lota. “Auraka ana, e taku Atu e” i pati atu ei aia. Kua papu e ka mate aia me oro atu aia ki te au maunga, kua pati atu a Lota e kia akatikaia aia e tona pamiri kia oro atu ki tetai oire i te pae mai te ingoa ko Zoara. I na, kua akakoro a Iehova i te akapou i taua oire ra. Pera katoa, kare e tumu no te tu mataku o Lota. Papu tikai ka rauka ia Iehova te akaora ia Lota i te au maunga! Noatu rai, kua tuku ua a Iehova ki ta Lota pati anga e kua akaora atu ia Zoara. “I na, kua akatika atu au i taau tuatua i tenana,” i akakite ei te angera kia Lota. (Genese 19:17-22) Kare ainei e tau ua te reira i to Iehova tuanga?

17, 18 I te akonoanga i to Nineve, akapeea a Iehova i te akaari anga e tau ua aia?

17 Te ariu katoa ra a Iehova ki te au tu tataraara ngakau tae, te rave ua anga i te tu aroa e te tika. Ka akamanako ana i tei tupu i te tono angaia te peroveta ko Iona ki te oire kino e te ta ua o Nineve. I te mati anga a Iona ki runga i te au mataara o Nineve, e mama ua te au tuatua akauruia tei akakiteia e ia: Ka takoreia te oire maata i roto i te 40 ra. Inara, kua taui viviki te au turanga. Kua tataraara te au Nineve!​—Iona, pene 3.

18 Ka riro ei apii anga kia akaaite akapeea a Iehova i te ariu anga ma to Iona ariu anga atu ki teia taui anga o te au turanga. I roto i teia akatauanga, kua akatanotano ua a Iehova, te akakeuanga iaia uaorai kia riro mai e ko Tei Akakore i te au ara kare ei ‘toā tamaki.’ * (Exodo 15:3) Ko Iona, i tetai tua, kare i tukutuku ua e kare i aroa ua. Kare i akaata i to Iehova tu tau tikai, kua ariu aia mei te rerue kako me kare mei tetai tangika maatamaata tei taikuia i mua ake. Kua akakite aia i te tumatetenga, kia tupu rai te tumatetenga! Inara, ma te tamou marie, kua apii a Iehova i tana peroveta tamou marie kore i tetai apiianga maara uaia no te tu tau tikai e te aroa ua.​—Iona, pene 4.

E tau ua a Iehova e te marama ra i to tatou au kotinga

19. (a) Eaa ka papu ei ia tatou e e tau ua a Iehova no tana e tapapa maira ia tatou? (e) Akapeea a Maseli 19:17 i te akaari anga mai e e Pu “meitaki e te tau” e te akaaka oonu katoa ra a Iehova?

19 I te openga ra, te tau ua ra a Iehova no tana e tapapa maira mei ia tatou. Kua tuatua te Ariki ko Davida e: “Kua kite oki aia i to tatou tu; te manako ra aia e, e one tatou nei.” (Salamo 103:14) Kua kite meitaki atu a Iehova i to tatou au kotinga e to tatou au tu apa ua ia tatou uaorai. Kare aia e tapapa maata mai ana mei te ka rauka ia tatou i te rave. Te akatuke ra te Pipiria i te au pu tangata tei ‘meitaki e te tau,’ ma te aronga “maru kore katoa.” (1 Petero 2:18, NW) Ko teea Pu a Iehova? Akara ana i ta Maseli 19:17 e akakite ra: “Ko tei aroa i te ao ra, kua oronga aia i te apinga na Iehova.” Te taka meitaki ra, ko tetai pu meitaki ua e te tau ua te ka akamanako i te au angaanga takinga meitaki tei raveia no te aronga akaaka ra. E maata atu i te reira, te akakite mai nei teia irava e ko Tei Anga i te ao katoa e pini ua ake, te tika anga, te manako ra iaia uaorai e te kaiou ra ki te au tangata te rave ra i taua au angaanga aroa ua! I konei te tu akaaka i tona tu oonu tikai.

20. Eaa te akapapu anga e te akarongo maira a Iehova i ta tatou au pure e te ariu maira ki te reira?

20 E tu tika e te tau ua to Iehova i roto i tana akonoanga i tona au tavini i teia tuatau. Me pure tatou ma te akarongo, ka akarongo mai aia. Noatu kare aia e tuku mai ana i te au karere angera kia tuatua mai kia tatou, auraka tatou e taopenga e kare ta tatou pure e pauia mai e ia. Ka akamaara ana i te pati anga te apotetoro ko Paulo i te au taeake irinaki kia “pure” e kia tukunaia aia mei te are auri, kua tuatua mai aia: “Kia akaoki vaveia ra au ia kotou na.” (Ebera 13:18, 19) Penei ka rauka i reira i ta tatou au pure i te akakeu tikai ia Iehova kia rave i te mea kare aia e rave ana!​—Iakobo 5:16.

21. Eaa te taopenga auraka tatou kia akono mei te tu akaaka o Iehova, mari ra, eaa ta tatou ka tau kia ariki no runga iaia?

21 E tika, kare te aite anga o etai o teia au akatutuanga o te tu akaaka o Iehova​—tona tu maru, tona tu puareinga i te akarongo, tona tu tamou marie, tona tu tau ua​—e te tuku ua ra a Iehova i tana au kaveinga tuatua tika. Penei ka manako akapera te au orometua o Kerititome e te tau ua ra ratou me akamainiini ratou i nga taringa o ta ratou au anana na te akaparuparu anga i te au turanga tu akono o Iehova. (2 Timoteo 4:3) Inara te tu tuku ua o te au tangata no te tu rapurapu kare e tano ana ki te tu tau tu-Atua. E tapu a Iehova; kare rava aia e akataero i tana au turanga tuatua tika. (Levitiku 11:44) Kia inangaro ua atu tatou, i reira, i te tu tau ua o Iehova no te reira tikai​—e akapapu anga i tona tu akaaka. Kare ainei koe e rekareka ana i te akamanako e ko te Atua ko Iehova, te Peretana pakari roa atu i te ao katoa e pini ua ake, te akaaka katoa ra? Mei teaa te rekareka i te akavaitata atu ki teia Atua umere tikai inara ma te maru, te tamou marie, e te tau ua ra!

^ para. 3 Kua taui te aronga tata taito, me kare te Sopherim, i teia irava kia tuatua e ko Ieremia, kare ko Iehova, te piko ra ki raro. I te akaraanga kua manako ratou e kare e tau ana e kia tuatuaia taua takainga akaaka ki te Atua. Tei tupu mai, kua ngere te maata anga o te au uri anga i te tumu tikai o teia irava manea. Inara, te akakite tika ra The New English Bible ia Ieremia i te tuatua anga ki te Atua: “E akamaara, Aue e akamaara, e piko mai ki raro kiaku.”

^ para. 7 Te karanga ra tetai atu au urianga “te akaaka te aere maira mei te pakari” e “te tu maru ko te akairo ia o te pakari.”

^ para. 12 Ma te umere, te akatuke ra te Pipiria i te tamou marie ma te tu nengonengo. (Koheleta 7:8) Te akakite maira to Iehova tu tamou marie i te akapapu anga maata atu o tona tu akaaka.​—2 Petero 3:9.

^ para. 18 Ia Salamo 86:5, kua tuatuaia no Iehova e ‘meitaki ra, i te akakore mai i te ara.’ I te uri angaia taua taramo i te reo Ereni, te tuatua “akakore mai i te ara” kua uriia e e·pi·ei·kesʹ, me kare “tau ua.”