Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

PENE 31

“Akavaitata Atu ki te Atua, e Nana e Akavaitata Mai kia Kotou”

“Akavaitata Atu ki te Atua, e Nana e Akavaitata Mai kia Kotou”

1-3. (a) Eaa ta tatou ka apii mai no te tu o te tangata na te akaraanga i te akono anga i rotopu i nga metua e ta raua pepe? (e) Eaa te aerenga te kitea uaia ra me akaari mai tetai tangata i te aroa kia tatou, e eaa te ui anga puapinga ka ui tatou kia tatou uaorai?

TE MAREKA ra te nga metua i te kite anga i ta raua pepe anau ouia i te kata anga. E putuputu te taime kua tuku vaitata raua i to raua nga mata ki to te pepe, te tuatua ua anga e te katakata anga. Te anoano ra raua i te ariu anga mai. E kare i roa ana, kua tupu mai​—kua akamata te pepe i te kata, kua koromiromi nga ngutu, e kua katakata mareka ua mai. Na roto i tona uaorai tu tuke, kua akaraanga e kua akaata te kata i te aroa, te aroa o te pepe i te ariu anga ki te aroa o nga metua.

2 Te akamaara maira te katakata a te pepe kia tatou i tetai apinga puapinga no runga i te tu o te tangata. Ta tatou ariu anga ki te aroa koia oki ko te aroa. Kua maani akaperaia mai oki tatou. (Salamo 22:9) Ia tatou e maata maira, kua pakari mai tatou i roto i to tatou turanga ariu anga ki te aroa. Penei te maara ra ia koe mei toou tamariki anga mai e akapeea toou nga metua, te au kopu tangata, me kore te au oa i te akaari anga i te aroa kia koe. I roto i toou ngakau kua aka mai te manako ngakau maana, kua tupu, e kua puera na roto i te angaanga. Kua akaari atu koe i toou tu aroa i te ariu ua atu anga. Ma te aerenga aiteite te tupu ra ainei tetai apinga mei te reira i roto i toou piri anga ma te Atua ko Iehova?

3 Te karanga ra te Pipiria: “Te anoano nei tatou iaia, no te mea koia ana tei anoano mai ia tatou nei.” (1 Ioane 4:19) I te Tuanga 1 ki te 3 o teia puka, kua akamaara ia koe e kua akono te Atua ko Iehova i tona mana, tona tuatua tau, e tona pakari na roto i tetai au mataara aroa kia akapuapinga ia koe. E i te Tuanga 4, kua kite atu koe e kua akakite tika mai aia i tona aroa no te tangata ravarai​—e noou uaorai​—na roto i te au mataara umere tikai. Teianei te tu mai nei tetai ui anga. I tetai tu, ko tetai ui anga puapinga ia ka ui koe kia koe uaorai: ‘Akapeea au i te ariu anga atu ki to Iehova tu aroa?’

Eaa te Aite Anga kia Aroa i te Atua

4. Na roto i teea mataara to te tangata manako oripu anga no runga i te aite anga kia aroa i te Atua?

4 Ko Iehova, Tei Akamata i te aroa, te kite meitaki ra e e mana maata to te aroa no te akaari mai i tei meitaki i roto i tetai. No reira noatu te tu meameaau putuputu o te au tangata tiratiratu kore, kua vai papu tikai aia e te vaira etai au tangata te ka ariu atu ki tona tu aroa. E tikai, e au mirioni ua atu tei pera. Inara, ma te maromaroa, kua akaruke ua te au akonoanga o teia ao pikikaa i te au tangata kia oripu ua no runga i te aite anga o te aroa i te Atua. E manganui te au tangata tei tuatua e te aroa ra ratou i te Atua, inara te manako ra ratou e ko taua tu aroa e manako ngakau akaari uaia tei na roto i te au tuatua. Penei ka akamata te aroa no te Atua na taua mataara, mei te aroa oki o te pepe i tona nga metua tei akaari muaia mai na roto i te katakata anga. Inara, i roto i te aronga mamaata, e maata atu te o maira i roto i te aroa.

5. Akapeea te Pipiria i te akataka anga i te aroa i te Atua, e eaa i tau ei taua aite anga kia tatou?

5 Te akataka maira a Iehova i te aite anga o te aroa iaia. Te karanga ra tana Tuatua e: “Teia oki te inangaro i te Atua, ko te akono i tana au akauenga.” Te anoanoia ra i reira, te aroa i te Atua, kia akakiteia na roto i te angaanga. E tika, e manganui tei kore i mareka i taua tu akarongo. Inara te akakite takinga meitaki maira taua irava: “Kare oki [ta te Atua] au akauenga i te mea teiaa.” (1 Ioane 5:3) Kua akapapaia ta Iehova au ture e te au kaveinga ei akapuapinga ia tatou, kare e kia taomi ia tatou. (Isaia 48:17, 18) Kua ki ta te Atua Tuatua i te au kaveinga te tauturu ra ia tatou kia akavaitata atu kiaia. Akapeea ra? Ka akara akaou ana tatou e toru tuanga o to tatou pirianga ki te Atua. Te kapiti mai nei teia i te komunikeiti anga, te akamorianga, e te aru anga.

Komunikeitianga ma Iehova

6-8. (a) Na roto i teea ravenga e raukai ia tatou te akarongo ia Iehova? (e) Akapeea e raukai ia tatou te akaoraora i te au Tuatua Tapu me tatau tatou i te reira?

6 Kua akamata mai te Pene 1 ma te ui anga, “Ka rauka ainei ia koe te akamanako i te tuatua anga no te Atua?” Kua kite tatou e kare teia i tetai mea akamanako uaia. Kua rauka ia Mose, i tetai tu, taua uriuri anga akapera. Akapeea tatou? Kare e ko teia to Iehova tuatau no te tuku mai i te au angera kia tuatua ma te au tangata. Inara e au ravenga meitaki atu ta Iehova no te komunikeiti anga mai kia tatou i teia tuatau. Akapeea e raukai ia tatou i te akarongo kia Iehova?

7 No te mea ko te “au tuatua tapu katoa i tataia ra, e mea akauruia mai e te Atua,” te akarongo ra tatou kia Iehova na te tatauanga i tana Tuatua, te Pipiria. (2 Timoteo 3:16) No reira kua raurau te tata taramo i te au tavini o Iehova kia rave i taua tatauanga i te “po e te ao.” (Salamo 1:1, 2) Te raveanga i te reira ka umuumuia te tauta anga pakari i to tatou tuanga. Inara te puapinga meitaki ra taua au tauta anga mei te reira rai te tu. Mei ta tatou i kite i te Pene 18, mei tetai reta akaperepereia kia tatou te Pipiria no ko mai i to tatou Metua i te rangi ra. No reira te tatauanga i te reira kare ia e riro ei angaanga ka iuia. Kia akariro tatou i te au Tuatua Tapu e kia oraora me tatau tatou i te reira. Akapeea e raukai ia tatou te rave i te reira?

8 E akara akamanako ua i te au tataanga Pipiria ia koe e tatau ra. E tauta i te akamanako i te au tangata o te Pipiria ei au tangata tika tikai. E opu kia marama i te ngai i aere mai ei ratou, te au turanga, e te au akakoroanga. E oti, e akamanako oonu no runga i taau e tatau ra, te uianga kia koe uaorai i te au ui anga: ‘Eaa ta teia tataanga e apii mai nei kiaku no runga ia Iehova? Ko teea o tona au tu taku e kite nei? Eaa te kaveinga ta Iehova e inangaro nei iaku kia apii atu, e akapeea au i te taangaanga anga i te reira ki roto i toku oraanga?’ E tatau, e akamaaraara, e e taangaanga​—ia koe e pera ra, ka oraora mai ta te Atua Tuatua kia koe.​—Salamo 77:12; Iakobo 1:23-25.

9. Koai ma “te tavini akono meitaki e te pakari,” e eaa i puapinga ei kia akarongo meitaki tatou kia taua “tavini” ra?

9 Te tuatua katoa maira a Iehova kia tatou na roto i tona “tavini akono meitaki e te pakari.” Mei tei totouia e Iesu, kua ikiia tetai pupu meangiti o te au taeake akatainuia kia oronga mai i te kai vaerua “i te ora mou ra” i teia au tuatau openga manamanata. (Mataio 24:45-47) Me tatau tatou i tetai puka tei akapapaia kia tauturu mai ia tatou kia rauka te kite tika tikai o te Pipiria e me aere atu tatou ki te au uipaanga Kerititiano e te au uruoaanga, te angaiia ra tatou i te pae vaerua e te reira tavini. No te mea e tavini no Karaiti, te taangaanga pakari ra tatou i te au tuatua a Iesu: “E matakite [“e akapeea,” NW] i to kotou akarongo anga.” (Luka 8:18) Te akarongo meitaki ra tatou no te mea te kite ra tatou i te tavini akono meitaki e ko tetai o ta Iehova au ravenga no te komunikeiti anga mai kia tatou.

10-12. (a) Eaa oki te pure i riro ei ei apinga aroa umere no ko mai ia Iehova? (e) Akapeea e raukai ia tatou te pure na roto i tetai tu te ka akamareka ia Iehova, e eaa tatou ka papu ei e te akaperepere maira aia i ta tatou au pure?

10 Inara akapeea i te komunikeiti anga ma te Atua? Ka rauka ainei ia tatou i te tuatua kia Iehova? E manako akauru umereia te reira. Me tauta koe i te aere atu ki tetai tutara ririnui rava i roto i toou enua e raukai i te tuatua no runga i etai apinga te manata ra koe, ka manuia ainei koe? I etai au turanga, te tauta anga i te reira penei ka o atu ki roto i te kino! I te au tuatau o Esetera raua ko Moredekai, ka tamateia tetai tangata i te aere anga ki te ariki Peresia me kare e pati anga a te uanga ariki kia pera. (Esetera 4:10, 11) Ina ka akamanako ana i te aere anga atu ki mua i te Atu Ngateitei Rava o te ao katoa e pini ua ake, kia akaaiteia kiaia te au tangata ririnui e “kereteki ua.”(Isaia 40:22) Te mataku ra ainei tatou i te aere atu kiaia? Kare rava!

11 Kua oronga mai a Iehova i tetai au ravenga maora ua, inara mama ua, i te aere atu kiaia​—te pure. E ka rauka rai i tetai tamaiti ou i te pure kia Iehova ma te akarongo, te raveanga i te reira na roto i te ingoa o Iesu. (Ioane 14:6; Ebera 11:6) Inara, ka akariro katoa te pure ia tatou kia tuku atu i to tatou au manako piri vaitata e te ngata e te au manako ngakau​—e te au mea mamae tikai te ngata ra ia tatou i te tuatua ua atu. (Roma 8:26) Kare oki e puapinga i te tuatua akaariari ua kia Iehova na te tuatua anga i te au pure kite karape me kare roroa. (Mataio 6:7, 8) I tetai tua, kare a Iehova e kotinga mai ana e mei teaa te roa ia tatou i te tuatua anga kiaia me kare te putuputu. Te pati maira tana Tuatua ia tatou “auraka e tukutuku i te pure.”​—1 Tesalonia 5:17.

12 Kia akamaara ko Iehova anake tei tapaia e ko “tei akarongo i te pure,” e te akarongo maira aia ma te ngakau tangi tikai. (Salamo 65:2) Te akono ua maira ainei aia i te au pure a tona au tavini tiratiratu? Kare, te mareka ra aia i ta ratou au pure. Te akaaite ra tana Tuatua i taua au pure ki te atinga kakara, te tutungianga i te reira te tuku ra i te au aunga vene, tau ua ki runga ra. (Salamo 141:2; Apokalupo 5:8; 8:4) Kare ainei i te mea pumaana i te akamanako e te aere katoa ra ta tatou au pure ngakau tae e te akamareka ra i te Atu Ngateitei Rava? No reira me inangaro koe i te akavaitata atu kia Iehova, e pure taakaaka kiaia ma te putuputu, i te au ra ravarai. E riringi atu i toou ngakau kiaia; auraka e tapupu. (Salamo 62:8) E akakite atu i toou au manako manata, toou au tu rekareka, taau au akameitakianga, e taau akapaapaaanga ki toou Metua i te rangi ra. Te ka tupu mai, ka tupu pakari ua atu te pirianga i rotopu ia koe e ia.

Akamori Anga ia Iehova

13, 14 Eaa te aite anga kia akamori ia Iehova, e eaa i tau ei kia pera tatou?

13 Me komunikeiti tatou ki te Atua ko Iehova, kare tatou e te akarongo ua ra e te tuatua ra mei ta tatou ka rave ki tetai oa me kore ki tetai kopu tangata. Te akamori tika ra tatou ia Iehova, te orongaanga kiaia i te tu ngateitei tau tei umuumuia e ia. Ko te akamori anga mou to tatou tu oraanga. Ko te mataara ia e akakite ei tatou kia Iehova i to tatou aroa meta katoa e te akamori anga, e te taokotai ra i te au mea ora tiratiratu katoatoa ra a Iehova, me i te rangi ra me kore i te enua nei. I roto i tetai orama, kua rongo atu te apotetoro ko Ioane i tetai angera i te akakiteanga i teia akauenga: “E akamori kotou iaia i tei anga i te rangi, e te enua, e te tai, e te au vai pupui ra.”​—Apokalupo 14:7.

14 Eaa ra tatou ka akamori ei ia Iehova? Ka akamanako ana i te au tu tei uriuriia e tatou, mei te tapu tikai, te mana, te akakoromaki uaorai, te tuatua tau, te mataku kore, te akaaroa, te pakari, te akaaka, te aroa, te ngakau aroa, te tiratiratu, e te meitaki tikai. Kua kite tatou e te akatutu maira a Iehova i te au turanga teitei roa te ka rauka no te au tu puapinga ravarai. Me tauta tatou i te opu i te marama i te katoa anga o tona au tu, te kite ra tatou e e maata roa atu aia ei Peretana akara marekaia. E kaka tikai aia, e te teitei rava atu ia tatou. (Isaia 55:9) Ma te kore e ekoko anga, ko Iehova to tatou Ngateitei tika ua, e te tau ra aia kia akamoriia e tatou. Inara, akapeea, tatou me akamori iaia?

15. Akapeea tatou me akamori ia Iehova “ma te vaerua e te tuatua-mou,” e te oronga maira te au uipaanga Kerititiano i te tuatau no tatou kia rave i teaa?

15 Kua tuatua a Iesu: “E Vaerua te Atua, e te aronga e akamori iaia ra, kia akamori ma te vaerua e te tuatua-mou ra e tikaʼi.” (Ioane 4:24) Te akamori i te Atua “ma te vaerua,” ka anoanoia kia rauka ia tatou tona vaerua e kia aratakiia e tona vaerua. Kia rotai katoa ta tatou akamorianga ki te tuatua mou, te kite tika tikai tei kitea i roto i te Tuatua a te Atua. Kua rauka ia tatou te tuatau akaperepere kia akamori ia Iehova “ma te vaerua e te tuatua-mou” me putuputu ana tatou ma te au taeake akamori ra. (Ebera 10:24, 25) Me imene akapaapaa tatou kia Iehova, te taokotai anga ma te pure kiaia, e te akarongo anga e te pirianga ki roto i te au uriuri anga i tana Tuatua, te akakite ra tatou i to tatou aroa nona i roto i te akamori anga ma.

E au atianga mataora te au uipaanga Kerititiano no te akamori anga ia Iehova

16. Eaa oki tetai o te au akauenga maata roa atu tei tukunaia ki te au Kerititiano mou, e eaa ra tatou i akakeuiai kia akarongo i te reira?

16 Te akamori katoa ra tatou ia Iehova me tuatua tatou no runga iaia ki tetai atu, te akapaapaaanga iaia i te ngai papuriki. (Ebera 13:15) E tika, kia tutu aere i te tuatua meitaki o te Patireia o Iehova ko tetai ia o te au akauenga maata tei tukunaia mai ki te au Kerititiano mou. (Mataio 24:14) Te akarongo aruaru ra tatou no te mea te aroa ra tatou ia Iehova. Me akamanako tatou i te mataara i “akapoiriia to ratou ngakau akarongo kore” e “te atua o teianei ao ra,” ko Satani te Tiaporo, te akamaataanga i te au pikikaa kino no runga ia Iehova, kare ainei tatou e umuumu ana kia tavini ei Au Kite no to tatou Atua, i te akatikatika anga i taua pikikaa? (2 Korinetia 4:4; Isaia 43:10-12) E me akamanako tatou no runga i te au tu meitaki o Iehova, kare ainei tatou e kite ana i te manako akakeu i roto rai ia tatou kia akakite aere iaia? E tikai, kare atu e akameitaki anga maata mari ra i te tauturu anga i tetai kia kite e kia aroa mai i to tatou Metua i te rangi ra mei ia tatou ra.

17. Eaa te o maira i roto i ta tatou akamori anga ia Iehova, e eaa ra tatou ka akamori ei ma te tu tau?

17 E maata atu te o maira i roto i ta tatou akamori anga ia Iehova. Te pakia ra te au tu ravarai o to tatou oraanga. (Kolosa 3:23) Me ariki tikai tatou ia Iehova e ko to tatou Atu Ngateitei Rava, i reira ka kimi tatou i te rave i tona anoano i te au mea ravarai​—to tatou oraanga pamiri, ta tatou au angaanga, ta tatou au akonoanga i tetai e tetai, e i to tatou tuatau ko tatou ua. Ka kimi tatou i te tavini ia Iehova “ma te ngakau tiratiratu,” ma te tu tika. (1 Paraleipomeno 28:9) Kare taua akamori anga e akatupu i te ngakau takake me kore te oraanga taki rua​—te aerenga pikikaa i te akaraanga e te tavini ra ia Iehova koi rave muna ei i te au ara kino. Kare taua tu tika e akariro kia vai ua taua tu pikikaa; te akariro ra te aroa kia kopaeia te reira. Ka tauturu katoa te mataku tau i te Atua. Te kapiti atura te Pipiria i taua turanga ngateitei ma to tatou pirianga tamou ma Iehova.​—Salamo 25:14.

Aruanga ia Iehova

18, 19 Eaa ra i tika tikai ei kia akamanako e ka rauka i te au tangata apa ua nei te aru i te Atua ko Iehova?

18 Kua taopenga te tuanga taki tai o teia puka ma tetai pene e akapeea me ‘aru i te Atua, mei te tamariki akaperepere ra.’ (Ephesia 5:1) E mea puapinga kia akamaara noatu to tatou tu apa ua, ka rauka tikai ia tatou i te aru i to Iehova au mataara tiama no te taangaanga anga i te mana, te akonoanga i te tuatua tau, te raveanga i te pakari, e te akaarianga i te aroa. Akapeea e raukai ia tatou e te kite e ka rauka tikai i te aru i te Mana Katoatoa? Ka akamaara ana, te apii maira te aite anga o te ingoa o Iehova kia tatou e ka akatupu aia iaia uaorai kia riro mai mei tana i iki e raukai te akatupu i tana au akakoroanga. Te umere nei tatou i taua turanga, inara e mea ngata ainei kia tatou? Kare.

19 Kua maaniia tatou i to te Atua tu. (Genese 1:26) No reira, kare te au tangata i aite atu ki tetai au mea ora i te enua nei. Kare tatou i akaaereia e te tu kite ua, e te au genetic, me kore te au tu o to tatou au reva. Kua oronga mai a Iehova i te apinga aroa akaperepere kia tatou​—te anoano rangatira. Noatu to tatou au kotinga e te au tu apa ua, te rangatira ra tatou i te iki eaa te ka riro mai kia tatou. Te inangaro ra ainei koe kia riro mai ei tangata aroa ua, pakari, tuatua tau te taangaanga tika ra i te mana? Kia akameitakiia te tauturu a te vaerua o Iehova, ka rauka ia koe kia riro mai mei te reira! Ka akamanako ana i te meitaki ka rauka ia koe i te akatupu.

20. Eaa te meitaki ka rauka ia tatou me aru tatou ia Iehova?

20 Ka akamareka koe i toou Metua i te rangi ra, te akarekareka anga i tona ngakau. (Maseli 27:11) Ka “mareka mai” rai a Iehova ia koe, te kite ra oki aia i toou au kotinga. (Kolosa 1:9, 10) E ia koe e rave tamou ra i te akono i te au tu meitaki i te aru anga i toou Metua akaperepere, ka akameitakiia koe ma te tuatau takake. I roto i tetai ao poiri tei akatakakeia mei te Atua, ka riro koe ei tangata turama i te marama. (Mataio 5:1, 2, 14) Ka tauturu koe i te akatotoa anga i te enua i etai au akaata anga o te tu peretana kaka o Iehova. Mei teaa ia akangateitei anga!

“Akavaitata Atu ki te Atua, e Nana e Akavaitata Mai kia Kotou”

Kia akavaitata ua atu rai koe kia Iehova

21, 22 Eaa te teretere anga ope kore te vaira ki mua i te katoatoa te aroa ra ia Iehova?

21 Te ako anga ngoie tei rekotiia ia Iakobo 4:8 e maata atu i te akakoroanga. E teretere anga ia. Kia vai pikikaa kore ua atu tatou, kare e kore rava taua teretere anga. Kare rava tatou e akamutu i te akavaitata atu kia Iehova. I te mea, e maata te vaira kia apiiia no runga iaia. Auraka tatou e akamanako e kua apii pouroa mai teia puka kia tatou i te ka anoano pouroaia i te kite no runga ia Iehova. Eaa ra, koi akamata ua akera tatou i te uriuri pouroa i ta te Pipiria e karanga ra no runga i te Atua! E kare katoa te Pipiria i akakite pouroa mai kia tatou i tei anoanoia kia kitea atu no runga ia Iehova. Kua tamanako te apotetoro ko Ioane e naringa pouroa ta Iesu i rave i tana angaanga orometua i te enua nei i tataia, “kare e tika i to te ao katoa nei kia āriki mai i taua au buka ra.” (Ioane 21:25) Me kua tuatuaia taua au mea no te Tamaiti, te tika katoa ra ia no te Metua!

22 Kare rai te ora mutu kore e taopenga i ta tatou apiianga no runga ia Iehova. (Koheleta 3:11) Ka akamanako ana, i reira, i te manakonakoanga te vaira ki mua ia tatou. I muri mai i te ora anga no tetai au anere, au tauatini, au mirioni, e te au pirioni ua atu mataiti, ka maata ta tatou ka kite no runga i te Atua ko Iehova i ta tatou i kite i teianei. Inara ka manako rai tatou e te vaira te au mea e manganui kia apiiia. Ka rekareka tatou i te apii maata atu, e au tumu oki to tatou kia manako mei te tata taramo rai, tei imene: “E meitaki ra iaku kia akavaitata atu ki te Atua.” (Salamo 73:28) Ka puapinga te ora anga mutu kore e te tukeke​—e te akavaitata anga atu kia Iehova ka riro ia e ko te tuanga puapinga rava atu o te reira.

23. Eaa tei akamaroiroi ia koe kia rave?

23 Kia ariu koe ki to Iehova tu aroa i teianei, na te aroaanga iaia ma toou ngakau katoa, meta, manako, e te maroiroi. (Mareko 12:29, 30) Kia vai tiratiratu toou aroa e te tamou. Kia riro taau au iki anga ka akono i te au ra, mei te mea meangiti ki te mea maata, kia akaata pouroa i taua kaveinga arataki aiteite​—e ka iki ua atu koe i te arataa te arataki atura ia koe ki tetai pirianga ketaketa ma toou Metua i te rangi ra. Tei maata rava atu, kia akavaitata ua atu koe kia Iehova, e kia akavaitata ua mai aia kia koe​—e tuatau ua atu!