Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

 Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Apii i te Au Kaveinga Tau ki Taau Tamariki

Apii i te Au Kaveinga Tau ki Taau Tamariki

Kua karanga a Loida, * e metua vaine i Meiko e: “E tuaia ana te kiri paruru i te apii, no reira te manako ra te au mapu e e meitaki ua te pirianga ainga—kia taangaangaia ra te kiri paruru.”

Kua karanga a Nobuko, e metua vaine i Tiapani e: “Ui atu au ki taku tamaiti e eaa tana ka rave me koia anake ua e tona oa tamaine. Pau mai aia e, ‘Kare au i kite.’”

I TE meangiti anga taau tamaiti me kore tamaine, i akapapu ana rai koe e kia kore aia e rokoia e te kino i roto i toou kainga? Penei kua arai koe i te au ngai e taangaangaia ana te uira, uuna i te au apinga koi, e te arai i te au ara kakekake​—pouroa teia tautaanga ei paruru i taau tamaiti.

Naringa ua ake e mei te reira rai te ngoie i te paruru i taau mapu! Teianei maata atu toou manamanata e me: ‘Te akarakara ra taku tamaiti i te au tutu ainga viivii?’ ‘Te ‘tuku karere ainga’ ra ainei taku tamaine—te tuku i te au tutu tau kore nona uaorai na runga i tana tereponi apaipai?’ E te uianga taku e mataku ra e, ‘Me te rave ra ainei taku tamaiti i te pirianga ainga?’

Manako Tarevake o te Akatere Pakari

E tauta ana tetai au metua i te akara ua rai i ta ratou au mapu e 24 ora, na te akara matatio anga e tei teaa ratou e te akatere anga i te ngai ka aere ratou i te au taime ravarai. Muri mai, kite mai te maataanga ia ratou e ko taua tu ‘tiaki tamariki’ ra ka maro te reira i ta ratou mapu kia uuna i ta ratou e rave ra. Kua kikite ua ta ratou tamariki i te rave ngaro i te tu tikai e titau ra te au metua kia kore e tupu.

Taka ua e, kare te tu akatere pakari i te ravenga meitaki. Kare te Atua ko Iehova e taangaanga ana i taua ravenga ra kia akarongo mai tana au mea ora i anga, e kare katoa koe metua e tau kia pera. (Deuteronomi 30:19) No reira ka akapeea koe me tauturu i taau mapu kia rave i te au ikianga pakari no te tu akono tau?​—Maseli 27:11.

Tetai ravenga puapinga, ko te rave ua anga i te uriuri tuatua e taau tamariki, e kia akamata ia ratou e rikiriki ra. * (Maseli 22:6) Me mapu mai i reira, tuatua ua atu rai. Ei metua, tikaanga ko koe ta taau tamariki ka irinaki no te au akakiteanga  puapinga. “Maata te tangata e manako ana e e reka ake matou i te tuatua ki to matou au oa no runga i te ainga,” i karanga ai a Alicia, e tamaine no Peritane, “tera ra kare te reira i te tika. Mareka matou i teia akakiteanga me no ko mai i to matou au metua. E irinaki ana matou i ta ratou ka tuatua mai.”

Anoanoia te Au Kaveinga Meitaki

Ia ratou e mamaata maira, ka anoanoia te tamariki kia kite maata atu no runga i te ainga, eiaa i te au tika ua no runga i te anau angaia mai ratou. Ka tau katoa kia ‘kite to ratou ngakau i te meitaki e te kino’ koia oki kia tereniia ratou. (Ebera 5:14) Ei tapoto ua, ka anoano ratou i te au kaveinga​—koia oki te au irinakianga ngaueue kore no runga i te tu tau o te ainga—​pera te au tu e rotai ra ki taua au irinakianga ra. Akapeea koe i te apii anga i taau tamariki i te au kaveinga tau meitaki?

Akamata na te akamanako anga i toou uaorai au kaveinga. Ei akaraanga, penei e irinaki pakari ana koe e ko te moeaana​—te pirianga ainga i rotopu i te nga tangata kare i akaipoipo—​e tarevake. (1 Tesalonia 4:3) Kare e kore, kua kite taau tamariki i toou turanga no te reira; penei ka rauka katoa ia ratou te taiku mai i te au irava Pipiria e turu ra i toou irinakianga. Me uiuiia, penei ka papa ua ratou i te pau mai e e tarevake te pirianga ainga i mua ake ka akaipoipo ei.

Tera ra, maata atu te ka anoanoia. Te akakite maira te puka Sex Smart e penei te akatika ua ra tetai au mapu ki te au irinakianga a to ratou au metua no runga i te ainga. Akakite te puka e: “Kare ratou e papu meitaki ana i ta ratou ka rave. Me o ratou ki roto i tetai turanga kare i manakoia ana e me aro atu i tetai turanga ngata no runga ‘i te mea tau e te mea tau kore,’ e ekoko ana ratou, e kare i kite e eaa ta ratou ka rave.” Ko te tumu tikai teia i inangaroia ai te au kaveinga tau. Akapeea koe i te tauturu anga kia rauka teia i taau mapu?

Akataka meitaki i taau kaveinga.

Te irinaki ra ainei koe e ka tau te pirianga ainga no te nga tangata akaipoipo anake ua? Akakite putuputu ma te taka meitaki ki taau mapu. Kia tau ki te puka Beyond the Big Talk, te akaari maira te kimikimianga e “i roto i te au ngutuare kua akakite taka meitaki te au metua ki ta ratou tamariki mapu e kare ratou e mareka ana i te au mapu e piri atura ki te ainga, kare e kore i reira e kare teia au mapu e o atu ki te pirianga ainga.”

Tika rai, mei tei taikuia ake, kare e riro te akakite ua anga i taau au kaveinga ei akapapu e ka akono taau tamaiti me kore tamaine i te reira. Tera ra, ka rauka i te au kaveinga tau ngaueue kore a te pamiri i te oronga mai i tetai tango meitaki no te tamariki kia akanoo i ta ratou uaorai ikianga. E te akakite maira te au apiianga e i te openga e ariki ana rai te au mapu i te au kaveinga tau a to ratou au metua, noatu e i te mapu anga penei kare te reira e raveia ana.

TAMATA I TEIA: Taangaanga i tetai nuti tei tupu ei akamata i tetai uriurianga, e oti komunikeiti i taau au kaveinga tau. Ei akaraanga, me kua ripotiia mai tetai apa no te ainga, penei ka karanga koe e: “Riri ua atu ana au i tetai au tane i te takinokino i te au vaine. Toou manako e eaa ratou i akapera ei?”

Apii i te au tika ravarai no te ainga.

Ka anoanoia te au akamatakiteanga. (1 Korinetia 6:18; Iakobo 1:14, 15) Tera ra, kua akataka tika mai te Pipiria e e apinga aroa tikai te pirianga ainga no ko mai i te Atua, e kare i te ereere na Satani. (Maseli 5:18, 19; E Peʼe na Solomona 1:2) Me ko te au kino ua taau ka akakite ki taau au mapu, penei ka akatupu teia i te manako tarevake, kare i tau ki te au tuatua tapu no runga i teia tumu tuatua. “Kua akateimaa toku nga metua ki runga i te ainga tau kore,” i karanga ai a Corrina e mapu vaine i Varani, “e kua akatupu te reira i te tu mareka kore kiaku no te pirianga ainga.”

Akapapu e kua kite taau tamariki i te tikaanga tikai no runga i te ainga. “Taku e tauta ana i te akakite ki taku au mapu,” i karanga ai tetai metua vaine i Meiko ko Nadia te ingoa, “koia oki e mea manea te ainga e e tu natura ua, e kua oronga mai te Atua ko Iehova i te reira ki te tangata kia mataora ratou. Inara e ngai tau rai to te reira i roto i te akaipoipoanga. Ka akatupu te reira i te mataora me kore i te mamae, tei runga ua i te tu e taangaanga ana tatou i te reira.”

 TAMATA I TEIA: Me tuatua akaou koe ki taau mapu no runga i te ainga, akaoti i te uriurianga ki tetai tuatua papu tikai. Eiaa e mataku i te akataka tika mai e e apinga aroa umere tikai te ainga no ko i te Atua, te ka mareka aia a te tuatau ki mua ei tangata akaipoipo. Akapapu ki taau mapu e me tae taua taime ra, ka rauka i reira iaia te akono i te au turanga a te Atua.

Tauturu i taau mapu kia akamanako e eaa te ka tupu.

Te tuku i te au ikianga meitaki i roto i tetai ua atu tuanga o te oraanga, ka anoanoia te au mapu kia kite e eaa te au ikianga e oti ka akamanako e eaa te au tu mareka e te au tu mareka kore ka tupu no te au ikianga tatakitai. Eiaa e manako e ka rava ua kia kite ratou e eaa te tika e eaa te tarevake. “Me akamanako au i te au tarevake taku i rave i toku mapu anga,” i karanga ai tetai vaine Kerititiano Autireria ko Emma, “ka tau kia karanga au e, no te mea ua nei e kua kite koe i te au turanga a te Atua, kare ra te aiteanga e ka ariki koe i te reira. Te marama anga i te au puapinga o taua au turanga ra​—e te au mea ka tupu no te aati i te reira—​ko te mea puapinga ia.”

Ka rauka i te Pipiria i te tauturu, i te mea e e maata ta te reira au akauenga e turuturuia ana e te au takiato tuatua e akataka maira i te ka tupu me raveia te tarevake. Ei akaraanga, te raurau maira a Maseli 5:8, 9 i te au mapu tane kia patoi i te moeaana “ko te riro atu aea toou ra inuinu kia etai ke ra.” Mei tei akakiteia mai e taua au irava ra, ko te aronga e rave ra i te ainga i mua ake ka akaipoipo ei ka takino i to ratou tu, i ta ratou tavini anga i te Atua, e to ratou uaorai tu ngateitei. E kare ratou e marekaia mai e tetai ua atu penei e manakoia ra ei tokorua, tei rauka taua au tu meitaki ra. Na te akamaara anga i te au kino pae kopapa, manako ngakau, e te pae vaerua no te kopae i te au ture a te Atua, ka akamaroiroi i taau mapu kia akono i te reira i roto i tona oraanga. *

TAMATA I TEIA: Taangaanga i te au akatutuanga ei tauturu i taau mapu kia kite i te pakari o te au turanga a te Atua. Ei akaraanga, penei ka karanga koe e: “Meitaki ua te ai tunu kai; e kino ra te ai vaorakau. Eaa te tuke i rotopu i teia nga ai, e akapeea ra taau pauanga i te piri atu anga ki te au kotinga ta te Atua i akanoo no te ainga?” Taangaanga i te tataanga i roto ia Maseli 5:3-14 ei tauturu i taau mapu kia marama i te au kino ka tupu no te moeaana.

Ko Takao e 18 mataiti no Tiapani, kua akakite aia e, “Kua kite au e e mea tau kia rave au i te mea tika, tera ra te ngata nei iaku te patoi i te au anoano o te kopapa.” Ka pumaana te au mapu e manako akapera ra no te mea kare ko ratou ua te pera ana. Mei te reira rai te apotetoro ko Paulo​—e Kerititiano maroiroi—​kua akatika aia e: “E kia anoano au i te rave i te mea meitaki ra, te vaitata ua nei te kino iaku i reira.”​—Roma 7:21.

Ka tau meitaki te au mapu kia kite e kare taua tu ngata ra e kino ua ana rai. Ka riro te reira i te akakeu ia ratou kia akamanako oonu e mei teaa tikai to ratou uaorai tu. Ka tauturu te reira ia ratou kia marama meitaki i te uianga e, ‘Ka inangaro ainei au i te akatere i toku uaorai oraanga, e kia kiteaia au ei tangata tu pakari e te tiratiratu, me ka inangaro au kia kiteaia au ei tangata aru patete ua—e tangata tukutuku ua ki tona anoano?’ Na tona uaorai au kaveinga tau e tauturu i taau mapu kia pau i taua uianga ra ma te tu pakari.

^ para. 3 Kua tauiia etai au ingoa i roto i teia atikara.

^ para. 10 No te au akakiteanga e akapeea me akamata i tetai uriurianga e taau tamariki no runga i te ainga, e akapeea i te oronga anga i te akakiteanga ka tau ki te mataiti o taau tamaiti, akara i Te Punanga Tiaki, Tianuare-Mati, 2011, kapi 16-18.

^ para. 22 No tetai akakiteanga maata atu, akara i te atikara “Ui te Au Mapu e . . . Ka Akameitaki Atu Ainei te Ainga i to Maua Pirianga?” i roto i te makatini E Ara! Tiurai-Tepetema 2010 neneiia e te Au Kite o Iehova.

UI KIA KOE UAORAI . . .

  • Eaa te akakite maira kiaku e e ngaueue kore te au kaveinga tau o taku tamaiti?

  • Me tuatua au ki taku tamaiti no runga i te ainga, te akataka tika ra ainei au e e apinga aroa tikai teia na te Atua me e ereere na Satani?