Neke ki te tumu manako rikiriki

Neke ki te ngai o te au tumu tuatua

Au Taviri kia Mataora te Pamiri

Me Inangaroia te Tauturu no Tetai Tokorua Maki

Me Inangaroia te Tauturu no Tetai Tokorua Maki

Te kitea mai anga e kua rokoia au e te maki akaapikepike ua te kopapa e te ngata i te rapakau, kua riro i reira na taku tane e rave i te au angaanga pouroa. Inara kare rava aia e tuatua mai ana kiaku no runga i ta maua au pira. Eaa ra aia i kore ei e tuatua mai kiaku no runga i te au mea o te pae moni? Kua manako au i reira e e kino tikai to maua turanga i te pae moni, e kua kite aia e ka taitaia roa au me kite au i te reira.​—Nancy. *

E RIRO ana te akaipoipo ei akaaoanga, inara me rokoia tetai tokorua e te maki ngata i te rapakau e te maroiroi ua ra tetai, ka maata atu te manamanata. * Te akono ra ainei koe i tetai tokorua makimaki? Me koia ia, e manamanata ana koe i tetai o teia au uianga: ‘Ka akapeea ra au i te tauta anga me ka kino ua atu rai te maki o toku tokorua? Eaa te roa ka rauka iaku i te ngaki anga i toku tokorua pera katoa i te rave anga i te au angaanga pouroa mei te tunu kai, te tama, e te angaanga moni? Eaa ra au ka akava ngakau ei no te mea ko au te mea e maroiroi nei?’

I tetai tua ra, me ko koe te tokorua maki, penei ka manako koe e: ‘Akapeea ra au i te akangateitei anga iaku uaorai me kare e rauka iaku i te rave i taku apainga? Te riri ra ainei toku tokorua no tei makiia au? Ko te openga ainei teia i to maua turanga mataora ei nga tokorua?’

Te mea tangi, kua takake tetai au akaipoipo no te taomianga kino tei tupu no te ngata o te maki. Tera ra, kare te aiteanga o teia e ka puapinga kore toou akaipoipo.

E maata te au tokorua e mou ruperupe nei rai to ratou akaipoipo noatu te ngata o te maki. Ei akaraanga, e akamanako ana ia Yoshiaki raua ko Kazuko. Kua riro te kino tei tupu ki te ivi metua o te mokotua o Yoshiaki ei akatupu i te tu ngata i te oriori ma te kore e tauturu. Kua akamarama mai a Kazuko e: “Te anoanoia ra e taku tane te tauturu no te au apinga pouroa. Tei tupu mai no te akono iaia, e mamae ana toku kaki, te pakuivi, e nga rima, e e aere ana au ki ko i te aremaki no te rapakau ivi. E manako putuputu ana au e e ngata tikai te ngaki anga i te maki.” Inara, noatu te au manamanata kua karanga a Kazuko e: “Kua ketaketa atu to maua pirianga ei nga tokorua.”

Eaa i reira te taviri e mataora ai i raro ake i teia au turanga? Tetai, ko te aronga e rauka ra te merengoanga e e mareka ua ra i roto i to ratou akaipoipo, e manako ana ratou e te riro ra te maki ei akakino, kare anake ua ki runga i te tokorua tei makiia, mari ra, ki runga ia raua roa ai. Mei tera ra oki e, me maki tetai tokorua, ka kino raua roa ai, noatu oki e na roto i te au mataara tukeke. Ko teia pirianga irinaki ki runga i tetai e tetai i rotopu i te tane e te vaine, te akatakaia maira ia Genese 2:24 e: “E akaruke ei te tangata i tona metua tane e tona metua vaine, ka piri atu ei ki tana vaine; e ka riro oki raua ei kopapa okotai.” No reira, me ka makimaki ua rai tetai o nga tokorua, e mea puapinga tikai no te tane e te vaine kia angaanga kapiti i te aro atu anga i teia akaaoanga.

E tetai atu, te akaari maira te au kimikimianga e ko te au tokorua e pirianga meitaki to ratou me aro atu i te maki ngata i te rapakau, e ariki ua ana i to ratou turanga e e tauta ana i te aru i te au mataara te ka tau. Te maataanga o te au ravenga akono atu ta ratou i apii mai, te aite atura ki te akoanga puapinga ka kitea i roto i te Pipiria. E akamanako ana i teia au ravenga e toru e aru mai nei.

E Akamanako Atu i Tetai e Tetai

“E meitaki nga tangata toko rua i te takitai,” i akakite ei a Koheleta 4:9. Eaa te tumu? No te mea, te akamarama maira te irava 10 e, “kia inga oki tetai ra, na te tokorua e rave e akatu ki runga.” E ‘akatu ana koe i toou tokorua’ na te tuatua akameitaki anga atu?

Te rauka ra ia koe te kimi i tetai au mataara i te tauturu i tetai e tetai? Ko Yong, kua akangoru tetai tuanga o tana vaine, kua karanga e: “E tauta ua ana rai au i te akamanako atu i taku vaine i te au atianga ravarai. Me kaki vai au e manako ana au e ka kaki vai rai aia. Me inangaro au i te aere ki vao i te akara i tetai ngai manea, e ui ana au kiaia e me ka inangaro aia i te aru mai iaku. Te mamae kapiti nei e te akakoromaki nei maua i teia turanga.”

I tetai tua, me te akonoia ra koe e toou tokorua, e au apinga ainei tetai ka rauka ia koe i te rave noou uaorai ma te kore e akakino atu i toou maroiroi i te pae kopapa? Me koia ia, ka akamaata atu teia i toou manako irinaki i roto ia koe uaorai, e penei ka akamaroiroi teia i toou tokorua kia akono ua atu rai ia koe.

Auraka e manako e kua kite koe i te mataara meitaki roa atu i te akamanako atu i toou tokorua, mari ra, kore ei koe e ui atu kiaia e eaa tikai te ka tau kia raveia? I te openga, kua akakite a Nancy, tei taikuia i te akamataanga ki tana tane e, kua manamanata aia no tei kore i kite i te turanga o te pae moni a te ngutuare tangata. I teianei, e tauta ana tana tane i te akakite atu kiaia no runga i teia.

TAMATA I TEIA: E tata i te au mataara taau e manako ra kia rauka i toou tokorua i te akamama mai i toou turanga, e kia akapera katoa toou tokorua. E oti e taui i ta korua tataanga. E iki korua tatakitai e tai me kore e rua o te manako tei tataia kia taangaanga meitakiia te reira.

Tetai Porokaramu Tau

“E atianga to te au mea katoa nei,” i tata ei te ariki kite ko Solomona. (Koheleta 3:⁠1) Inara, penei kare e rauka i te tamou ki tetai porokaramu tau, no te mea e au tamanamanataanga ta te maki ngata i te rapakau ka akatupu i roto i te angaanga matauia e te ngutuare tangata i te rave. Eaa taau ka rave kia tau ua te au mea ravarai?

Penei kia akangaroi putuputu mai korua mei te manako anga atu i te au manamanata o te maki. Ka rauka ainei ia korua i te rave i tetai au angaanga mataora ta korua i rave ana, i mua ake ka tupu ei te maki? Me kare, eaa tetai au angaanga ou penei ka rauka ia korua i te tamata? Penei ei angaanga mama ua, mei te tatau anga tetai ki tetai me kore ei angaanga pakari mai, mei te apii anga i tetai reo ou. Na te rave kapiti anga i tetai angaanga kare e o mai te tamanamanata anga a te maki, e akaketaketa atu i to korua pirianga ei “kopapa okotai”​—e ka akamaata atu i to korua mataora.

E rauka ai te rave kia tano meitaki ua te au mea ravarai i roto i to korua oraanga, ka mataora ainei korua i te rave i tetai angaanga rekaia e korua?

Tetai atu tauturu kia akono uaia atu te tu tau koia oki kia piri atu ki etai ke. Te akakite ra te Pipiria ia Maseli 18:1 e: “Ko tei akatakake iaia uaorai te kimi ra i tona uaorai anoano tika kore; te patoi pouroa ra aia i te pakari tau.” (NW) Te kite ra koe i roto i tera irava e ko te akatakakeanga ka akatupu te reira i te kino ki te manako? Ei tukeanga, ko te piri putuputu atu ki etai ke i tetai au atianga, ka akamataora atu te reira ia koe e ka tauturu i te akaoraora i toou aerenga manako. Eaa ai koe kore e pati atu i tetai ua atu kia atoro mai ia koe?

I tetai taime, e riro ana te rave i te au mea kia tano meitaki ua, ei manamanata no te au tokorua e akono ra i te maki. Tetai pae, kua maata roa ta ratou e rave ra, te pou marie ua atura te maroiroi, e te takino ra i to ratou uaorai turanga i te pae kopapa. E i te openga, penei kare e rauka akaou ia ratou i te akono ua atu rai i to ratou au tokorua akaperepere. No reira, me te akono ra koe i toou tokorua maki, auraka e kopae i toou uaorai au anoano. Akanoo putuputuia tetai au taime noou kia akangaroi. * Tetai pae e kite mai ana i te tu pumaana i te tuatua atu i to ratou au taitaia, i tetai au taime ki tetai oa irinakiia.

TAMATA I TEIA: E tata ki runga i tetai pepa i te au manamanata pouroa taau e aro atura i te akono anga i toou tokorua. I reira e tata i te au takainga penei ka rave koe kia autu i te au manamanata me kore kia akono atu i te reira ma te tau tikai. Eiaa e akara maata atu i te reira, e ui ra kia koe uaorai e, ‘Eaa ra te mataara mama roa atu e te kite ngoie uaia i te akameitaki atu i te turanga?’

Tauta i te Tamou i te Tu Manako Meitaki

Te akamatakite maira te Pipiria e: “Auraka koe e karanga e, Eaa te mea i meitaki ei tei muatangana ra au rā i teianei au rā?” (Koheleta 7:10) No reira e kopae i te manako e, naringa e kare e maki, mei teaa ra i reira te tu o te oraanga. E akamaara e i roto i teia ao, ka kotinga uaia rai te turanga mataora. Ko te taviri o teia koia oki kia ariki i toou turanga e kia tauta i te rave i te ka rauka ia koe.

Eaa te ka tauturu ia koe e toou tokorua i roto i teia turanga? Uriuri kapiti i te au akameitakianga tei rauka ia korua. E rekareka ua i te au tu meitaki i rauka noatu e e meangiti ua rai. E kimi i te au apinga ta korua e tapapa atura, e e akanoo kapiti i te au akakoroanga ka taea e korua.

Kua taangaanga tetai nga tokorua ko Shoji raua ko Akiko i te akoanga i runga akenei ma te au tupuanga meitaki. I muri poto ua mai i te kitea angaia mai te maki mei te rumatiki rai o Akiko, kua akaruke raua i ta raua tukuanga angaanga i roto i te angaanga orometua tamou Kerititiano. Kua maromaroa ainei raua? Ae. Inara, te akakite mai nei a Shoji ki tetai ua atu i roto i teia au turanga e: “Auraka e akaparuparu ia koe uaorai na te manako anga i te au apinga te kare e rauka akaou ia koe i te rave. Tauta i te tamou i te tu manako meitaki. Noatu e ka rauka ia korua i te oki akaou ki te au angaanga matauia e korua a tetai ra, e tamou meitaki i te manako ki runga i to korua oraanga i teia taime tikai. Iaku, ko te aiteanga o tera koia oki kia akamou au i toku manako ki runga i taku vaine e te tauturu anga iaia.” Ka tauturu katoa taua akakiteanga meitaki ra ia koe me inangaroia te tauturu no toou tokorua maki.

^ para. 3 Kua tauiia tetai au ingoa.

^ para. 4 Te uriuri nei teia atikara i te au turanga o tetai tokorua kua roa te maki anga e ka makimaki ua rai. Inara, tetai au tokorua e tauta ra i te akono i te au manamanata o te kopapa no tei u ana me kore no tei rokoia e te au tu ngata o te manako ngakau mei te maki manako taitaia rai, ka tauturu katoaia me taangaanga i te au manako e aru mai nei.

^ para. 20 Tei runga ua i toou au turanga, penei e mea meitaki kia akara atu i te kimi i tetai tauturu, no tetai au taime mei te au are maki me kore mei te au akaaerenga tauturu me te vai ra te reira.

UI KIA KOE UAORAI . . .

Eaa ta maua ko toku tokorua ka anoanoia kia rave i teia taime nei tikai?

  • Tuatua maata no runga i te maki

  • Eiaa e tuatua maata no runga i te maki

  • Auraka e apiapi

  • Akamanako maata atu i tetai e tetai

  • Akamanako i tetai au mea kare te maki e o mai

  • Kapiti putuputu atu ki etai ke

  • Akaaiteiteia to korua au akakoroanga