• Eaa ra tatou ka pure ei ki te Atua?

  • Eaa ta tatou ka rave e akarongoia mai ei e te Atua?

  • Akapeea te Atua i te pau anga mai i ta tatou au pure?

Te puareinga ua ra ‘Tei Anga i te au rangi e te enua nei’ i te akarongo mai i ta tatou au pure

1, 2. No teaa ra tatou ka akamanako ei i te pure ei akameitaki anga maata, e no teaa tatou ka anoano ei i te kite i ta te Pipiria e apii maira no runga i te reira?

ME AKAAITEIA ki teianei ao maata e pini ua ake, e meangiti ua te enua. Te tika, kia Iehova, ‘Tei Anga i te au rangi e te enua nei’ te aite ra te au pa enua o te tangata nei ki tetai manga topata vai no roto i te pakete. (Salamo 115:15; Isaia 40:15) Inara, te karanga ra te Pipiria: “Te vaitata mairā Iehova i te aronga i kapiki atu iaia, i te aronga i kapiki atu iaia ma te pikikaa kore. E akatika aia i te anoano o te aronga i mataku iaia; ka akarongo mai aia i ta ratou kapiki.” (Salamo 145:​18, 19) Ka akamanako ana i te aite anga o teia! Te vaitata maira kia tatou Tei Anga mana katoatoa e te akarongo maira ia tatou tei “kapiki atu iaia ma te pikikaa kore.” Mei teaa atura i te akameitaki anga kia aere ki te Atua na roto i te pure!

2 Inara, me ka inangaro tatou ia Iehova kia akarongo mai i ta tatou au pure, kia pure tatou kiaia na te mataara te mareka maira aia. Akapeea e rauka ai ia tatou i te rave i teia naringa tatou i marama i ta te Pipiria e apii maira no runga i te pure? E mea puapinga no tatou kia kite i ta te au Tuatua Tapu e tuatua maira no runga i teia tumu manako, no te mea ka tauturu mai te pure ia tatou kia akavaitata kia Iehova.

 NO TEAA RA KA PURE EI KIA IEHOVA?

3. Eaa tetai tumu puapinga ka pure ei tatou kia Iehova?

3 Tetai tumu puapinga kia pure tatou kia Iehova koia oki te pati maira aia ia tatou kia pera. Te akamaroiroi maira tana Tuatua ia tatou e: “Auraka rava kotou e apiapi i te au mea katoa nei; e akakite ua ra ki te Atua i to kotou anoano i te au mea katoa ra i te pure, e te pati anga atu ma te akameitaki. E na te au o te Atua, ko tei maata ua atu i te kite tangata, e akamaroiroi mai i to kotou ngakau e to kotou manako i te Mesia nei ia Iesu.” (Philipi 4:​6, 7) Papu e kare tatou e inangaro i te kopae i teia akanoonoo anga takinga meitaki tei akanooia no tatou e te Tutara Teitei o te ao katoa e pini ua ake!

4. Akapeea te pure tamou kia Iehova i te akaketaketa anga i to tatou piri anga kiaia?

4 Tetai akaou tumu kia pure koia oki na te pure tamou anga kia Iehova e mataara teia no te akaketaketa i to tatou piri anga kiaia. Kare te au oa mou e komunikeiti anake ua me anoano ratou i tetai mea. Mari ra, te inangaro ra te au oa meitaki i tetai e tetai, e ka ketaketa atu to ratou pirianga oa ia ratou e akakite pu ua ra i to ratou au manako, au manata, e te au manako ngakau. I etai au tu, te aiteite ra te turanga ki to tatou piri anga  ki te Atua ko Iehova. Ma te tauturu a teia puka, e maata atu taau i apii mai no runga i ta te Pipiria e apii maira no runga ia Iehova, tona tu, e tana au akakoro anga. Kua kite mai koe iaia ei peretana tikai. Na te pure e oronga maira i te tuatau kia koe kia akakite i toou au manako e te au manako ngakau oonu ki toou Metua i te rangi. Ia koe e pera ra, ka piri vaitata atu koe kia Iehova.​—Iakobo 4:8.

EAA TE AU UMUUMU ANGA TA TATOU KA RAVE?

5. Eaa te akaari maira e kare a Iehova e akarongo mai i te au pure katoatoa?

5 E akarongo mai ana ainei a Iehova i ta tatou au pure? Ka akamanako ana i tana i akakite ki te au ngati Iseraela meameaau i te tuatau o te peroveta ko Isaia: “E kia akamaata kotou i te au pure, kare au e akarongo atu; kua ki oki to kotou rima i te toto.” (Isaia 1:15) No reira ka riro tetai au angaanga ei akatupu i te Atua kia kore e akarongo mai i ta tatou au pure. No ta tatou au pure kia akarongo meitakiia mai e te Atua, kia rave tatou i etai au umuumu anga tumu.

6. E akarongo mai ei te Atua i ta tatou au pure, eaa te umuumu anga maata, e akapeea tatou i te rave anga i te reira?

6 Tetai umuumu anga maata koia oki kia akono tatou i te akarongo. (Mareko 11:24) Kua tata te apotetoro ko Paulo e: “Kare ra e akarongo ra kare rava [te Atua] e mareka: ko te akamori i te Atua ra, kia akarongo aia e, e Atua e tikaʼi, e koia tei tutaki mai i te aronga i kimi tikai iaia.” (Ebera 11:6) Te rauka anga te akarongo mou e maata atu ia i te kite ua anga e te vai ra te Atua e te akarongo maira e te pau maira aia i te au pure. Te akapapuia ra te akarongo na ta tatou e rave ra. Kia oronga tatou i te akakite anga meitaki e e akarongo to tatou na te mataara ta tatou e noo ra i te au ra ravarai.​—Iakobo 2:26.

7. (a) Eaa tatou ka tau ei kia akangateitei me tuatua kia Iehova na roto i te pure? (e) Te pureanga ki te Atua, akapeea tatou i te akaari anga i te tu akaaka e te ngakau tae?

7 Te umuumu katoa ra a Iehova i taua aronga tei aere kiaia na roto i te pure kia pera ma te tu akaaka e te ngakau tae. Kare ainei a tatou tumu kia akaaka me tuatua kia Iehova? Me rauka  i te tangata te tuatau kia tuatua ki tetai ariki me kore ki tetai peretiteni, i te maata anga o te taime ka rave ratou ma te tu ngateitei, te ariki anga i te tu ngateitei o te tutara. Mei teaa atura te maata atu i ta tatou akangateitei anga me aere kia Iehova! (Salamo 138:6) Mei tera te tu, koia oki “te Atua Mana katoatoa.” (Genese 17:1) Me pure tatou ki te Atua, ko te tu ta tatou ka aere kiaia ka tau kia akaari e te kite akaaka ra tatou i to tatou turanga i mua iaia. Ka riro taua tu akaaka ra ei akakeu ia tatou kia pure mei to tatou ngakau ma te ngakau tae, te kopaeanga i te au pure matauia e te taokioki ua.​—Mataio 6:​7, 8.

8. Akapeea e rauka ai ia tatou i te rave kia rotai ki ta tatou i pure?

8 Tetai akaou umuumu anga e akarongoia mai ei e te Atua koia oki kia rave tatou ma te rotai ki ta tatou au pure. Te tapapa maira a Iehova ia tatou kia rave i te au mea ravarai tei rauka ia tatou kia angaanga i ta tatou i pure. Ei akaraanga, me pure tatou, “E oronga mai i te manga na matou i teianei ra,” kia angaanga maata tatou i te ngai angaanga tei rauka ia tatou i te rave. (Mataio 6:11, NW; 2 Tesalonia 3:10) Me pure tatou no te tauturu i te autuanga i tetai tu apikepike i te pae kopapa, kia matakite tatou i te kopae atu i te au turanga e te au atianga te ka taki atu ia tatou ki roto i te timata anga. (Kolosa 3:5) Tei kapiti atu ki teia au umuumu anga tumu, te vai ra te au uianga no runga i te pure tei anoanoia e tatou kia pauia.

PAUANGA I ETAI AU UIANGA NO TE PURE

9. Kia pure tatou kiaai, e na roto iaai?

9 Ka pure tatou kiaai? Kua apii a Iesu i tana au pipi kia pure ki “to matou Metua i te au rangi ra,” (Mataio 6:9, NW) Kia tau i reira ta tatou pure kia aere anake ua ki te Atua ko Iehova. Inara, te umuumu ra a Iehova e kia ariki tatou i te taoonga o tana Tamaiti anau tai, ko Iesu Karaiti. Mei ta tatou i apii mai i te Pene 5, kua tonoia mai a Iesu i te enua nei kia riro ei oko no te tutaki ia tatou mei te ara e te mate. (Ioane 3:16; Roma 5:12) Koia te Taunga Maata e te Akava akataoongaia. (Ioane  5:22; Ebera 6:20) No reira, te arataki ra te au Tuatua Tapu ia tatou kia oronga i ta tatou au pure na roto ia Iesu. I tana uaorai i karanga e: “Ko au te mataara, e te tuatua-mou e te ora; kare ua e tangata e tae ki te Metua ra, mari ra ei iaku.” (Ioane 14:6) E akarongoia mai ei ta tatou au pure, kia pure anake tatou kia Iehova na roto i tana Tamaiti.

10. No teaa ra kare tetai turanga tikai me kore te noo anga e umuumuia me pure tatou?

10 Kia tamanako ainei tatou i tetai turanga me kore te noo anga takake i te pureanga? Kare. Kare a Iehova e umuumu mai i tetai turanga tikai, i te au rima me kore i te kopapa katoa. Te apii maira te Pipiria e te tau ua ra i te pure na roto i tetai au turanga tukeke. Ka kapiti ki teia te nooanga, te pikoanga, te tuturianga, e te tuanga. (1 Paraleipomeno 17:16; Nehemia 8:6; Daniela 6:10; Mareko 11:25) Te mea puapinga tikai, kare ko tetai noo anga takake tei kiteaia i tetai pae, mari ra te tu ngakau meitaki. Te tika, i te tuatau o ta tatou au angaanga i te ra tataki tai me kore ra me aro atu tatou i tetai tumatetenga, penei ka oronga tatou i tetai pure muteki i tetai ua atu ngai. Te akarongo maira a Iehova i taua au tu pure noatu e kare takiri te reira e kiteaia mai e taua aronga takapini ia tatou.​—Nehemia 2:​1-6.

11. Eaa etai atu au manamanata uaorai tei tau ei au tumu manako tau no te pure?

11 Eaa ta tatou ka pure atu? Te akataka maira te Pipiria e: “Kia pati ua atu tatou i te au mea ravarai i tau iaia ra, te akarongo maira [Iehova] ia tatou.” (1 Ioane 5:14) No reira ka pure tatou no tetai ua atu mea tei rotai ki to te Atua anoano. Ko tona anoano ainei ta tatou e pure ra i to tatou uaorai au manata? Papu roa! Te pureanga kia Iehova ka aiteia ki te tuatuaanga ki tetai oa piri vaitata. Penei ka tuatua va ua tatou, ‘te riringi anga i to tatou ngakau’ ki te Atua. (Salamo 62:8) E mea tau ia tatou kia pati i tona vaerua tapu, ka tauturu te reira ia tatou kia rave i te mea tau. (Luka 11:13) Ka rauka katoa ia tatou i te pati no te arataki anga i te tukuanga i te au tukuanga pakari  e no te maroiroi i te autuanga i te au manamanata. (Iakobo 1:5) Me ara tatou, ka tau tatou kia pati no te akakore anga kia tau ki te atinga o Karaiti. (Ephesia 1:​3, 7) E tikai, kare ko te au mea uaorai te au tumu manako anake ua no ta tatou au pure. Ka tau tatou kia akamaata atu i ta tatou au pure kia kapiti mai i tetai atu au tangata​—te au mema o te ngutuare tangata pera katoa te au taeake akamori.​—Angaanga 12:5; Kolosa 4:12.

12. Akapeea tatou i te akariroanga i te au mea no runga i to tatou Metua i te rangi ei mea puapinga na mua i ta tatou au pure?

12 Te au mea no runga i te Atua ko Iehova ka tau ei mea puapinga na mua i roto i ta tatou au pure. E tumu tikai ta tatou kia akaari i te akapaapaa anga ngakau tae e te akameitaki iaia no tona tu meitaki ravarai. (1 Paraleipomeno 29:​10-13) Kua oronga mai a Iesu i te pure akaraanga, tei tataia ia Mataio 6:​9-13 (NW), tana i apii mai ia tatou kia pure e kia akatapuia te ingoa o te Atua. Tei taikuia i muri mai, kia tae mai te Patireia o te Atua e kia akonoia tona anoano i te enua nei mei te rangi katoa. I muri anake i te tuatuaanga i teia au mea puapinga no runga ia Iehova i tuatua ai a Iesu no runga i te au manamanata uaorai. Me oronga katoa tatou ki te Atua te ngai puapinga rava i ta tatou au pure, te akaari ra tatou e te manako maata atura tatou i te reira i to tatou uaorai turanga.

13. Eaa ta te au Tuatua Tapu e akakite maira no runga i te roa o te au pure ka arikiia?

13 Eaa te roa i ta tatou au pure? Kare te Pipiria e tuku ana i tetai ua atu kotinga ki runga i te roa o te au pure i te ngai muna me kore i te ngai tangata. Penei ka riro ratou mei tetai pure poto ua i mua ake i te kainga manga ki tetai pure roa i te ngai muna te ngai e riringi ei tatou i to tatou ngakau kia Iehova. (1 Samuela 1:​12, 15) Inara, kua akaapa a Iesu i te au tangata manako tika uaorai tei rave i te au pure roa ma te akaariari i mua i tetai pae atu. (Luka 20:​46, 47) Taua au pure kare a Iehova e mareka mai. Te mea puapinga kia pure tatou mei to tatou ngakau. No reira, te roa o te au pure ka arikiia penei ka tuke kia tau ki te au anoano e te au turanga.

Ka rauka taau pure i te akarongoia mai i tetai ua atu atianga

14. Eaa te aite anga o ta te Pipiria akamaroiroi anga ia tatou kia “pure tamou,” e mei teaa te akapumaana anga i teia?

 14 Eaa te putuputu ia tatou kia pure? Te akamaroiroi maira te Pipiria ia tatou kia “pure,” kia “tamou marie tikai i te pure,” e “auraka e tukutuku i te pure.” (Mataio 26:41; Roma 12:12; 1 Tesalonia 5:17) E tikai, kare te aite anga o teia au akakite anga e kia pure tatou kia Iehova i te au atianga ravarai o te ra. Mari ra, te raurau maira te Pipiria ia tatou kia pure tamou, te akameitaki tamou ia Iehova no tona tu meitaki kia tatou e te akaraanga kiaia no te arataki anga, te akapumaana anga, e te maroiroi. Kare ainei i te mea pumaana te kite e kare a Iehova e tuku i tetai kotinga ki runga i te roa me kore te maata o te taime ia tatou i te tuatua kiaia na roto i te pure? Me ariki tikai tatou i te akameitakianga o te pure, ka kite tatou i te au tuatau e manganui no te pure ki to tatou Metua i te rangi.

15. Eaa tatou ka tuatua ai “Amene” i te openga o te au pure uaorai e te ngai tangata?

15 Eaa tatou ka tuatua ai “Amene” i te openga o te pure? Te tuatua “amene” te aite anga “e tika ïa ,” me kore “e tika tikai.” Te akaari maira te au akaraanga tuatua tapu e e mea tau kia karanga “Amene” i te openga o te au pure naau uaorai e te ngai tangata. (1 Paraleipomeno 16:36; Salamo 41:13) Na te karanga anga “Amene” i te openga o ta tatou pure uaorai, te akapapu ra tatou e kua tuatuaia ta tatou au tuatua ma te ngakau tae. Me karanga tatou “Amene”​—ma te muteki ua me kore kia rongoia​—i te openga o te pure ngai tangata a tetai ke, te akakite ra tatou e te akatika ra tatou ki te au manako tei tuatuaia.​—1 Korinetia 14:16.

AKAPEEA TE ATUA TE PAU ANGA MAI I TA TATOU AU PURE

16. Eaa te irinaki anga papu ka rauka ia tatou no te pure?

16 Te pau tikai maira ainei a Iehova i te au pure? E tikai! E tumu papu ta tatou kia irinaki e te pau maira “tei akarongo i te pure” i te au pure ngakau tae tei orongaia e te mirioni ua atu au tangata. (Salamo 65:2) Penei ka aere mai ta Iehova pauanga ki ta tatou au pure na roto i tetai mataara ke ke.

17. No teaa ra ka tuatuaia ai e te taangaanga ra te Atua i tana au angera e tona au tavini i te enua nei ei pau i ta tatou au pure?

 17 Te taangaanga ra a Iehova i tana au angera e tona au tavini i te enua nei ei pau i te au pure. (Ebera 1:​13, 14) E manganui te au kite anga o te au tangata tataki tai tei pure ki te Atua no te tauturu kia marama i te Pipiria e kare i roa i muri akera kua araveiia mai e tetai o te au tavini o Iehova. Te riro ra taua au kite anga ei akakite i te arataki anga a te angera i roto i te angaanga tutu aere i te Patireia. (Apokalupo 14:6) Ei pau i ta tatou au pure tei orongaia i te tuatau e anoano tikai tetai, penei ka akakeu  a Iehova i tetai Kerititiano kia tauturu mai ia tatou.​—Maseli 12:25; Iakobo 2:16.

Te pau anga i ta tatou au pure, ka rauka ia Iehova i te akakeu i tetai Kerititiano kia tauturu mai ia tatou

18. Akapeea a Iehova i te taangaanga anga i tona vaerua tapu e tana Tuatua ei pau i te au pure a tona au tavini?

18 Te taangaanga katoa ra te Atua ko Iehova i tona vaerua tapu e tana Tuatua, koia te Pipiria, ei pau i te au pure a tona au tavini. Penei ka pau mai aia i ta tatou au pure no te tauturu kia autu i te au timata anga na te oronga anga mai kia tatou te arataki anga e te maroiroi na roto i tona vaerua tapu. (2 Korinetia 4:7) I te maata anga o te taime te pau anga ki ta tatou au pure no te arataki anga no roto mai ia i te Pipiria, te ngai e oronga mai ei a Iehova i te tauturu no te tukuanga i te au tuku anga pakari. Penei ka kiteaia mai te au irava tauturu i te tuatau o ta tatou apii Pipiria uaorai e ia tatou e tatau ra i te au puka Kerititiano, mei teia puka. Te au manako Tuatua Tapu ta tatou ka anoanoia kia akamanako penei ka akakiteia mai kia tatou na roto i tei tuatuaia i tetai uipaanga Kerititiano me kore na roto i te au tuatua a tetai tangata pakari i roto i te putuputuanga.​—Galatia 6:1.

19. Eaa ta tatou ka akamanako me kare ta tatou au pure e pauia mai i etai taime?

19 Me te akara anga e te taroaroa ra a Iehova i te pau mai i ta tatou au pure, kare rava teia e no te mea kare e rauka iaia i te pau mai ia ratou. Inara, kia akamaara tatou e ka pau mai a Iehova i te au pure kia tau ki tona anoano e i tona tuatau tau. Kua kite aia i to tatou au anoano e akapeea i te akono ia ratou tei meitaki atu i ta tatou. I te maata anga o te taime te tuku ua ra aia ia tatou kia ‘tamou i te patianga, te kimianga,  e te topapaanga.’ (Luka 11:​5-10, NW) Te akaari maira taua tu aruaru ki te Atua i to tatou anoano oonu tikai e to tatou akarongo ngakau tae. Pera katoa, penei ka pau mai a Iehova i ta tatou au pure na roto i tetai mataara kare i kitea uaia e tatou. Ei akaraanga, penei ka pau mai aia i ta tatou pure no runga i tetai timata anga tikai, kare na te akakoreanga i te manamanata, mari ra na te oronga anga mai i te maroiroi kia tatou no te akakoromaki i te reira.​—Philipi 4:13.

20. No teaa ra tatou ka ariki pu ua ai i te akameitaki anga akaperepere o te pure?

20 Mei teaa atura i te akameitaki anga kia tatou e te akavaitata maira Tei Anga i te ao maata e pini ua ake ki te katoatoa tei kapiki meitaki iaia na roto i te pure! (Salamo 145:18) Kia ariki pu ua tatou i te akameitaki anga akaperepere o te pure. Me pera tatou, ka rauka ia tatou te manakonakoanga rekareka o te piri vaitata anga atu kia Iehova, Tei Akarongo i te pure.