Neke ki te tumu manako rikiriki

Ka Inangaro Ainei Koe i te Kite i te Tuatua Mou?

Ka Inangaro Ainei Koe i te Kite i te Tuatua Mou?

TE TUATUA mou no teaa? No tetai au uianga puapinga maata tikai e uiia ana e te tangata. Penei i manako ana rai koe i teia au uianga e:

  • Te manako tikai maira ainei te Atua ia tatou?

  • Ka ope ainei te tamaki e te mamae anga?

  • Eaa te ka tupu kia tatou me mate tatou?

  • E manakonakoanga ainei to tei mate?

  • Akapeea au me pure kia akarongoia mai e te Atua?

  • Akapeea e rauka ai iaku te mataora anga i roto i te oraanga?

Ka kimi ainei koe i te pauanga o teia au uianga kiea? Me aere koe ki ko i te au runanga puka me kore i te au toa oko puka, penei ka kite mai koe e e au tauatini ua atu puka tei karangaia e ka rauka i te oronga mai i te au pauanga. Te maata anga ra i te taime, e patoi ana tetai puka i tetai. Tetai pae, e akaraanga tano no te reira taime ua inara kare e roa ia ka takere e ka akatano akaouia me kore ka monoia.

Te vaira ra oki, okotai puka, ka rauka te au pauanga irinakiia. E puka tuatua mou te reira. Kua pure a Iesu Karaiti ki te Atua e: “ko te tuatua aau na te tuatua-mou.” (Ioane 17:17) I teia ra kua kite tatou i taua Tuatua ra e ko te Pipiria Tapu. I te au kapi e aru mai nei, ka kite mai koe i te au pauanga Pipiria taka meitaki e te tika tikai ki te au uianga i runga akenei.

 Te Manako Tikai Maira Ainei te Atua ia Tatou?

TUMU NO TE UIANGA: Te noo nei tatou i roto i tetai ao ki i te tu kino pakari e te tu tika kore. Manganui te au akonoanga e apii ra e, te au mamae anga e tupu ra kia tatou e ko te anoano te reira o te Atua.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: Kare rava te Atua e akatupu ana i te kino. “Kia atea ke atu te tuatua kino i te Atua; e te ara i te Mana katoatoa” i karanga ai a Iobu 34:10. E akakoroanga aroa to te Atua no te au tangata. No reira a Iesu i apii ei ia tatou kia pure e: “E to matou Metua i te ao ra, Kia . . . tae toou basileia. Kia akonoia toou anoano i te enua nei, mei tei te ao katoa na.” (Mataio 6:9, 10) Te manako oonu maira te Atua ia tatou no reira aia i rave roa ai kia papu meitaki tikai te akatupuanga o tona akakoroanga.—Ioane 3:16.

Akara katoa ia Genese 1:26-28; Iakobo 1:13; e 1 Petero 5:6, 7.

Ka Ope Ainei te Tamaki e te Mamae Anga?

TUMU NO TE UIANGA: Te tamate nei rai te tamaki i te au oraanga tangata kare e rauka kia tareia. Kua tukia ana tatou katoatoa e te mamae anga o te tangata.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: Te totou maira te Atua i tetai tuatau e akanoo ei aia i te au i te ao katoa nei. I raro ake i tona Patireia, e kavamani i te rangi, kare te tangata e “apii akaou i te tamaki.” Ko te tika, ka “tupaki oki ratou i ta ratou au koke ei auri arote.” (Isaia 2:4) Ka takore te Atua i te au tu tika kore e te mamae anga katoatoa. Te taputou maira te Pipiria e: “E [na te Atua] e orei i te roi-mata katoatoa; e e kore rava te mate, e te aue, e te mii; e te mamae oki, e kore katoa ïa; no te mea kua kore te au mea taito [kapitiia mai te tu tika kore e te mamae anga o teia tuatau].”—Apokalupo 21:3, 4.

Akara katoa ia Salamo 37:10, 11; 46:9; e Mika 4:1-4.

Eaa te ka Tupu kia Tatou me Mate Tatou?

TUMU NO TE UIANGA: Te maataanga o te au akonoanga o te ao nei te apii ra e ko tetai apinga i roto i te tangata, te ora ua atura i muri ake i te mateanga. Te irinaki ra tetai aronga e ka rauka i tei mate i te akakino i te aronga e ora ra me kore ka akautunga te Atua i te aronga kino na te akaapa anga ia ratou ki te tamamae anga i roto i te ai vera o era.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: I te mateanga, kua kore rai i reira te tangata. “Kare ra a te aronga i mate ra e tuatua i kitea,” i karanga ai a Koheleta 9:5. No te mea kare tei mate e rauka i te kite, e te manako, me kore e te akatupu i tetai ua atu apinga, kare katoa rai ratou e rauka i te akakino—me kore i te tauturu—i te aronga e ora nei.—Salamo 146:3, 4.

Akara katoa ia Genese 3:19 Koheleta 9:6, 10.

 E Manakonakoanga Ainei to Tei Mate?

TUMU NO TE UIANGA: E inangaro ana tatou i te ora, e te inangaro ra tatou kia mataora te oraanga e te aronga e akaperepereia ra e tatou. E tu natura ua i te inangaro pakari i te kite akaou atu i te aronga akaperepereia e tatou tei mate.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: Ka akatu akaouia te maataanga o te tangata tei mate. Kua taputou mai a Iesu e “te aronga katoa i roto i te rua . . . [ka] aere mai ki vao.” (Ioane 5:28, 29) Kia rotai ki te akakoroanga mua o te Atua, ko te au tangata ka akatu akaouia mai ka rauka te atianga kia noo ki runga i te enua parataito. (Luka 23:43) Ko teia taputou no te tuatau ki mua te kapiti maira i te tu kopapa apa kore e te oraanga mutu kore no te au tangata akarongo. Te karanga ra te Pipiria e: “Ka riro te enua no te aronga tuatua-tika, ka noo tamou rai ratou i reira.”—Salamo 37:29.

Akara katoa ia Iobu 14:14, 15; Luka 7:11-17; e Angaanga 24:15.

Akapeea Au me Pure kia Akarongoia Mai e te Atua?

TUMU NO TE UIANGA: E pure ana te au tangata i roto i te au akonoanga katoatoa. Inara, e manganui ia ratou te manako ra e kare ta ratou au pure e pauia mai ana.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: Kua apii mai a Iesu ia tatou kia kopae i te au tuatua taokioki ua i roto i ta tatou au pure. “E kia pure kotou,” i tuatua ai aia, “auraka e maata te tuatua rikiriki puapinga kore.” (Mataio 6:7) Me inangaro tatou i te Atua kia akarongo mai ki ta tatou au pure, ka tau tatou kia pure na roto i te mataara tana e ariki maira. I te rave i tera, ka anoanoia tatou kia apii e eaa to te Atua anoano e oti ka pure ei kia tau ki te reira. Te akamarama maira a 1 Ioane 5:14 e: “Kia pati ua atu tatou i te au mea ravarai i tau i [te Atua] ra, te akarongo maira aia ia tatou.”

Akara katoa ia Salamo 65:2; Ioane 14:6, 14; e 1 Ioane 3:22.

Akapeea e Rauka ai Iaku te Mataora Anga i Roto i te Oraanga?

TUMU NO TE UIANGA: E manganui te au tangata e irinaki ana e na te moni, te rongonui, me kore te tu purotu e akariro ia ratou kia mataora. No reira, e aruaru ana ratou i taua au apinga ra—kia kite ua mai e kua ngere ratou i te mataora anga.

TA TE PIPIRIA E APII MAIRA: Kua akataka mai a Iesu i te taviri no te mataora anga i te tuatua anga e: “E ao to tei pongi, e tei kaki i te tuatua-tika: e akakiia ratou.” (Mataio 5:6) Ka rauka anake ua te mataora anga tinamou me rave tatou i te au takainga i te akaki i to tatou anoano maata rava atu—to tatou pongi i te tuatua mou pae vaerua i te kite i te Atua e tona akakoroanga no tatou. Ka kitea tera tuatua mou ki roto i te Pipiria. Na te kite anga i tera tuatua mou e tauturu ia tatou kia kite mai e eaa tikai te mea puapinga e eaa te mea puapinga kore. Me aruia te tuatua mou Pipiria i te arataki i ta tatou au ikianga e te au angaanga, ka taki atu ki te oraanga puapinga maata atu.—Luka 11:28.

Akara katoa ia Maseli 3:5, 6, 13-18 1 Timoteo 6:9, 10.

 E akaraanga poto ua teia i te au pauanga Pipiria ki te au uianga e ono. Ka inangaro ainei koe kia kite maata atu i tera? Me ko koe tetai “tei pongi, e tei kaki i te tuatua-tika,” kare e ekoko e ko koe tetai. Penei te manako ra koe i tetai atu au uianga, mei tera e: ‘Me te manako maira te Atua ia tatou, eaa ra aia i akatika ua ai i te kino maata e te mamae anga i roto katoatoa i te tuatua enua? Akapeea e rauka ai iaku te akameitaki atu i te tu o toku oraanga pamiri?’ Te oronga maira te Pipiria i te au pauanga meitaki e te merengo tikai ki teia e tetai atu au uianga e manganui.

Inara, manganui te tangata i teia tuatau e emiemi ana i te akara ki roto i te Pipiria. Te akara ra ratou ei puka maatamaata i te tatau e i tetai taime e ngata i te marama. Ka inangaro ainei koe i tetai tauturu i te kimi i te au pauanga i roto i te Pipiria? Te oronga nei te Au Kite o Iehova e rua apinga te ka rauka i te tauturu ia koe.

Te apinga mua, ko te puka Eaa Tikai ta te Pipiria e Apii Maira? tei akapapaia ei tauturu i te au tangata e maata te angaanga, kia akara matatio i te au pauanga Pipiria taka meitaki no te au uianga puapinga. Te rua o te apinga koia oki ko tetai porokaramu apii Pipiria i te ngutuare, kare e tutakiia. Ma te tutaki kore, ka aere atu tetai o te Au Kite o Iehova e noo ra vaitata ua ia koe ki toou kainga me kore ki tetai ngai tau kia akapou i tetai manga taime, i te au epetoma ta takitai kia uriuri i te Pipiria kia koe. Mirioni ua atu te tangata i roto i teia ao katoa tei puapingaia mei teia porokaramu. Manganui ua atu ratou tei taopenga mataora e: “Kua kitea e au te tuatua mou!”

Kare atu e apinga akaperepere maata rava atu i kitea ana. Te akamatara nei te tuatua mou Pipiria ia tatou mei te irinakianga purepure, te oripu, e te mataku vinivini. Te oronga maira kia tatou te manakonakoanga, te akakoroanga, e te rekareka anga. Kua tuatua a Iesu e: “Ka kite ïa kotou i te tuatua-mou, e na te tuatua-mou kotou e akarangatira.”—Ioane 8:32.