Neke ki te tumu manako rikiriki

ARU I TO RATOU AKARONGO | IONATANA

‘Piri Rava Akera to Raua Ngakau’

‘Piri Rava Akera to Raua Ngakau’

Kua oti te tamaki, rangi marie atura te O o Ela. I te au puakapa o te vaeau e angiangi ra i roto i te matangi, kua uipa te Ariki ko Saula ki tona pupu tangata. Tei reira tana mataiapo, ko Ionatana, e te akakite ra tetai tiaki mamoe mapu i tana tua. Ko Davida, te reira mapu tane maroiroi e te oraora. Akarongo meitaki ua a Saula i tana e tuatua ra. Eaa to Ionatana manako no te reira? Kua re aia i te au tamaki no tetai tuatau roa, iaia i roto i te vaeau o Iehova. Inara, kua aere te re i teianei ki teia mapu tane, kare kia Ionatana. Kua tamate a Davida i te tuputupua ko Golia! Kua vareae ainei a Ionatana no tei akapaapaaia a Davida?

Penei ka umere koe i to Ionatana tu. Tatau tatou: “E kia akaoti akera aia i taua tuatua anga kia Saula ra, piri rava akera te ngakau o Ionatana ki te ngakau o Davida, aroa aturā Ionatana iaia mei te mea ko tona uaorai vaerua.” Kua oake a Ionatana i tona kakau tamaki kia Davida, e tana ana—ei apinga aroa, e e tangata kite a Ionatana i te ana. Tei maata roa atu, kua tia raua i tetai koreromotu tei akapiri vaitata ia raua ei nga oa piri mou.—1 Samuela 18:1-5.

I reira i akamata ai tetai pirianga oa mou, tei akakiteia i roto i te Pipiria. E puapinga te pirianga oa no te aronga e akarongo to ratou. Me iki tatou i te au oa memeitaki e te pakari ei au oa tiratiratu, ka ketaketa atu to tatou akarongo i teia tuatau aroa kore. (Maseli 27:17) No reira, ka akara tatou i te pirianga oa o Ionatana, e ta tatou ka apii mai.

Te Tango o te Pirianga Oa

Akapeea teia pirianga oa i te tupu viviki anga? Ka kitea te pauanga i roto i tetai pirianga oa puapinga rava atu. Akamanako ana i to raua oraanga. Te noo ra a Ionatana i tetai tuatau ngata. Kua akamata tona papa, ko te Ariki ko Saula i te taui ma te kino pakari. E tangata akaaka a Saula i mua ana ma te akarongo e te irinaki, inara kua riro mai aia ei ariki akatietie e te akarongo kore.—1 Samuela 15:17-19, 26.

Kua manata tikai a Ionatana i teia au taui anga i roto ia Saula, no te mea e pirianga vaitata tona ki tona papa. (1 Samuela 20:2) Papu kua akamanako rai a Ionatana i te kino ta Saula ka akatupu ki te iti tangata o Iehova. Penei ka riro te tu akarongo kore o te ariki ei akaariu ke i tona iti tangata, ngere atura ratou i te mareka anga a Iehova? Kare e ekoko, e tuatau ngata te reira no te tangata akarongo ko Ionatana.

Penei na teia e akamārama mai akapeea a Ionatana i te piri vaitata anga ki te mapu tane ko Davida. Kua kite tikai a Ionatana i to Davida tu akarongo. Akamaara, kare a Davida i aite ki te vaeau o Saula, kare aia i mataku ana i te tuputupua ko Golia. Akakite aia e na roto i te ingoa o Iehova i maroiroi maata atu ei aia ia Golia e tana au apinga tamaki.—1 Samuela 17:45-47.

I te au mataiti i mua atu, mei te reira rai to Ionatana manako. Papu iaia e ka re raua ko tona tangata apai taoonga tamaki, i te tamaki. Eaa te tumu? ‘Na Iehova ïa peu,’ i na Ionatana ei. (1 Samuela 14:6) No reira aiteite ua to Ionatana e to Davida tu: e akarongo maata to raua ki roto ia Iehova e te akaperepere iaia. Ko te tango te reira o tetai pirianga oa i rotopu ia raua. Noatu e, e tamaiti ariki maroiroi a Ionatana mei te 50 mataiti, e tiaki mamoe akaaka a Davida, e 20 rai ona mataiti, kare teia i te mea tuke kia raua. *

Kua riro ta raua koreromotu ei paruru i to raua pirianga oa. Akapeea? Kua kite meitaki a Davida i to Iehova manako: E koia te ariki te ka aru mai no Iseraela! Kua uuna ainei aia i te reira mei ia Ionatana? Kare! No te mea kua akatumuia to raua pirianga oa mou ki runga i to raua tu maoraora, kare ki runga i te au tu muna e te pikikaa. Eaa ta teia ka akatupu kia Ionatana, te kite anga i teia no runga ia Davida? Akapeea me kua inangaro a Ionatana kia riro mai ei ariki, ma te anoano no te akatikatika atu i te angaanga kino a tona papa? Kare te Pipiria i akakite mai ana i te reira; mari ra e tu tiratiratu e te akarongo to Ionatana. Te kite ra aia i to Iehova vaerua e angaanga ra ki rungao ia Davida. (1 Samuela 16:1, 11-13) No reira kua akatupu a Ionatana i tana koreromotu e kua akono ia Davida ei oa nona. Kua inangaro a Ionatana kia akatupuia to Iehova anoano.

Aiteite ua to Ionatana e to Davida tu, e akarongo maata to raua ia Iehova e te akaperepere iaia

Kua riro mai te reira pirianga oa ei akameitakianga maata. Eaa ta tatou ka apii mai mei te akarongo o Ionatana? E puapinga te pirianga oa ki tetai ua atu tavini o te Atua. Kare te au oa e anoanoia kia aiteite te mataiti e te tupuanga, inara e tu puapinga tikai te akarongo. Kua rauka ia Ionatana e Davida i te akamatutu e te akamaroiroi i tetai e tetai. E ka anoano katoa raua i te tauturu no te mea ka tupu te au timata anga maata ki to raua pirianga oa.

Te Akaaoanga e Koai te ka Tiratiratu

I te akamata anga, akaperepere a Saula ia Davida e kua tuku iaia kia akatere i tona vaeau. Inara kare i roa i muri mai, kua tupu tetai tu kino kia Saula—ko te vareae. Kua re ua a Davida i tana tamaki anga i te au enemi o Iseraela, ko te au Philiseti. Kua akapaapaaia e kua akangateiteiia a Davida. Kua imene katoa te au vaine o Iseraela: “Kua mate ta Saula e kua tausani, kua ngauru ra te tausani i ta Davida.” Kare a Saula i reka ana i te reira imene. “Mei taua rā mairai a Saula i te akara matariki anga ia Davida.” (1 Samuela 18:7, 9) Mataku a Saula, penei ka tauta a Davida i te rave i te tutara ariki nona. E neneva tikai a Saula i te manako i te reira. E tika, kua kite a Davida e ka tupau aia ia Saula, inara kare rava aia i manako atu ana i te uri ke i te ariki akatainuia a Iehova e tutara ra!

Kua parani a Saula kia tamateia a Davida i roto i te tamaki, inara kare teia i tupu ana. Kua re ua atu rai a Davida i te tamaki e kua akangateiteiia e te iti tangata. Kua tauta a Saula i te kapiti mai i tona ngutuare, tona au tavini pouroa e tana mataiapo, no te tamate ia Davida! Akamanako ana i to Ionatana tu makitakita i tona papa! (1 Samuela 18:25-30; 19:1) E tamaiti tiratiratu a Ionatana, e e oa tiratiratu katoa aia. Te akara anga, te kaitamaki nei teia nga tu tiratiratu, ko teea te ka autu?

Akakite a Ionatana: “Auraka te ariki e takinga-kino i tona tavini ia Davida; no te mea kare akenei aia i takinga-kino ia koe, e no te mea e angaanga meitaki maata tana i rave naau ra. Kua akaruru ua oki aia i tona uaorai ora, e kua ta atura i te Philiseti, e e ora maata ta Iehova i rave no Iseraela katoatoa; kua kite oki koe, e kua rekareka oki koe ra: eaa oki koe e ara ai i te toto ara kore, e ta ara kore uaʼi ia Davida.” Ma te umere, kua akarongo a Saula ia Ionatana e kua taputou kare aia e takinokino ia Davida. Inara kare a Saula i akono ana i tana taputou. I muri ake i to Davida autu putuputu anga, kua vareae a Saula e kua pei atura i te korare ki runga iaia! (1 Samuela 19:4-6, 9, 10) Inara kua oro ke atu a Davida mei te paepae are o Saula.

Kua tupu ainei teia tu kia koe? Ka riro rai ïa ei mea mamae ngakau. I te au turanga mei teia, ka akakite mai tetai pae kia koe e kia tiratiratu koe ki te kopu tangata. Inara kua kite a Ionatana e kare aia e pera. Eaa aia ka iki ei i te tua o tona papa mei te mea e tavini tiratiratu e te akarongo a Davida no Iehova? No reira kua riro to Ionatana tu tiratiratu kia Iehova ei arataki iaia. Ko te tumu te reira i paruru ei aia ia Davida. Noatu e kua akaari a Ionatana i tona tu tiratiratu kia Iehova na mua, kua tiratiratu katoa aia ki tona papa na te ako anga iaia. Ka puapinga tatou tataki tai me aru tatou i to Ionatana tu tiratiratu.

Te ka Tupu Mai no te tu Tiratiratu

Tauta a Ionatana i te akaau akaou ia Saula raua ko Davida, inara kare i tupu ana. Kua aere muna ua a Davida kia Ionatana, no te akakite e te mataku ra aia. “Okotai ua ake takainga vaevae i te atea iaku nei e te mate” i akakite ei aia ki tona oa pakarikari. Akapapu atu a Ionatana e ka akara matatio aia i te au ngai ta tona papa ka aere ma te akakite atu kia Davida. Ia Davida e pipini ra, kua ana a Ionatana i te au tao no te tuku i tetai tuatua akakite kiaia. Kua pati a Ionatana kia Davida kia taputou mai i teia: “Auraka rava oki kia mutu toou takinga-meitaki i toku ngutuare, e ope ua atu te au enemi katoa nei i te mate ia Iehova.” Akakite atu a Davida e ka akono ua rai aia i te ngutuare o Ionatana.—1 Samuela 20:3, 13-27.

Tauta a Ionatana i te tuatua meitaki kia Saula no runga ia Davida, inara kua riri kino te ariki! Kua kapiki aia ia Ionatana “e tera tangata māro kaitamaki e,” e kua akakite i tona tu tiratiratu kia Davida ei taakama anga ki te kopu tangata. Kua tauta aia i te kaitamaki ia Ionatana: “Te noo ra taua tamaiti a Iese i te enua nei kare rava koe e toou ra basileia e akatinamouia.” Ma te tu papu, kua pati akatenga akaou a Ionatana ki tona papa: “Eaa aia ka taiaʼi? Eaa tana ara?” Kua mura ua to Saula riri! Noatu e e pakarikari ua a Saula, e tumutoa maroiroi rai aia. Kua pei aia i te korare ki runga i tana tamaiti! Noatu tona tu karape, kare tana korare i puta ana. No tona mamae e kua taakamaia aia, kua akaruke atu a Ionatana ma te riri.—1 Samuela 20:24-34.

Kare a Ionatana i manako ana iaia uaorai

I tera mai popongi, kua aere a Ionatana ki uta i te kainga i te pae i te ngai e pipini ra a Davida. Kua ana aia i tetai tao no te akakite kia Davida, e te anoano ra a Saula i te tamate iaia. I reira kua tono a Ionatana i tona tavini kia oki ki te oire. Kua noo ua raua ko Davida i te pukapuka no tetai manga taime. Kua aue raua, e kua akaruke aroa atura a Ionatana i tona oa mapu ma te maromaroa, akamata atura a Davida i tona oraanga ei tuitarere.—1 Samuela 20:35-42.

Kua vai tiratiratu ua a Ionatana, kare aia i manako ana iaia uaorai. Ko Satani te enemi o te aronga tiratiratu. Papu kua anoano aia ia Ionatana kia aru ia Saula e kia tuku i tona au anoano taoonga na mua. E akamaara, te inangaro ra a Satani i te akakeu i te tangata kia anoano ia ratou uaorai. Kua manuia aia kia Adamu e Eva, to tatou nga metua mua. (Genese 3:1-6) Inara, kare aia i manuia ana kia Ionatana. Papu kua riri aia i te reira! Ka patoi ainei koe i te timata anga mei teia te tu? Te noo nei tatou i te tuatau te anoano ra te tangata ia ratou uaorai. (2 Timoteo 3:1-5) Ka apii ainei tatou mei te tu tiratiratu o Ionatana?

Ei oa tiratiratu, kua tuku a Ionatana i te akairo ki tona oa ko Davida ei akamatakite iaia

“E Mataora Maata Toku ia Koe”

Kua riro to Saula tu makitakita ia Davida ei akatere i tona manako e te ngakau. Kare i rauka ana ia Ionatana i te tauturu i tona papa, te kite anga i tona tu neneva e kua akaputu i tona vaeau kia kimi e kia tamate okotai tangata apa kore. (1 Samuela 24:1, 2, 12-15; 26:20) Kua piri ainei a Ionatana ki te reira? Kare rava te au Tuatua Tapu i taiku ana e kua piri aia ki roto i te reira au angaanga kino. No tona tu tiratiratu kia Iehova, kia Davida, e tana uaorai koreromotu pirianga oa, kare aia i rave ana i te reira.

Kare rava tona au manako ngakau no tona oa mapu i taui ana. Kare i roa i muri mai, kua aravei akaou raua ko Davida. I Horesh, te aiteanga “Vaorakau.” Tei roto a Horesh, i tetai ngai maunga rerevao, vaitata ki te tua tonga itinga o Heberona. Eaa te tumu i aere ei a Ionatana i te akara i teia tuitarere? Te akakite maira te Pipiria kia tatou e kua inangaro aia i te tauturu ia Davida kia “akamaroiroi atura iaia i te Atua.” (1 Samuela 23:16) Akapeea a Ionatana te rave anga i teia?

“Auraka e mataku,” i na Ionatana ei, ki tona oa mapu. Akapapu katoa aia: “Kare oki koe e rauka i te rima o toku metua ra o Saula.” Eaa te akapapu anga? No to Ionatana akarongo ketaketa, e ka autu to Iehova akakoroanga. Karanga aia: “Ka riro oki koe ei ariki ki runga ia Iseraela.” Kua akakite te peroveta ko Samuela i teia i mua atu ana, e kua akamaara atu a Ionatana ia Davida e e tika ua ana rai ta Iehova tuatua. Eaa to Ionatana tu oraanga no te tuatau ki mua? “E ei raro iti ake au ia koe.” Mei teaa atura tona tu akaaka! Mareka ua aia i te tavini i raro ake i te arataki anga a teia tangata e 30 ona mataiti e e mapu ake iaia, e ei raro iti ake iaia! Taopenga a Ionatana: “Kua kite katoa oki toku metua ra ko Saula i te reira.” (1 Samuela 23:17, 18) Kua kite meitaki a Saula e kare e rauka iaia i te patoi i te tangata ta Iehova i iki e ko te ariki ka aru mai!

Akamaroiroi a Ionatana ia Davida i tona tuatau taitaia

I te au mataiti i aereia, papu kua akamanako aroa ua a Davida i te reira araveianga. Ko to raua aravei anga openga te reira. Ma te maromaroa, kare to Ionatana manakonakoanga e ei raro iti ake aia ia Davida, i tupu ana.

Kua aru a Ionatana i tona papa no te tamaki atu i te au Philiseti, e au enemi kino ratou no Iseraela. Ma te akava ngakau meitaki, kua rauka iaia i te tamaki i te pae i tona papa, no te mea kare aia i tuku ana i te au tarevake o tona papa kia arai i tana tavini anga ia Iehova. Kua tamaki aia ma te ngakau toa e te tiratiratu, inara kare a Iseraela i autu ana. Kua rave a Saula i te angaanga purepure, kua aati aia i te Ture a te Atua, no reira kare a Iehova i akameitaki akaou ana ia Saula. Kua mate e toru a Saula tamariki tamaroa ki roto i te tamaki, pera katoa a Ionatana. Kua kinokino a Saula e kua tamate atura iaia uaorai.—1 Samuela 28:6-14; 31:2-6.

“Ka riro oki koe ei ariki ki runga ia Iseraela,” i na Ionatana ei, “e ei raro iti ake au ia koe.”—1 Samuela 23:17

Kua mii ua a Davida. Ma te ngakau meitaki, kua mii katoa aia ia Saula, tei takinokino iaia! Kua pee a Davida i tetai imene no Saula e Ionatana. Penei ko teia tetai au tuatua pumaana roa atu ta Davida i pee, no tona oa e te puapii: “E tumatetenga toku ia koe, e taku taeake e Ionatana e! e mataora maata toku ia koe: e anoano maata roa toou iaku, e anoano maata ïa i to te vaine!”—2 Samuela 1:26.

Kare rava a Davida i akangaropoina ana i tana koreromotu kia Ionatana. I te au mataiti i muri mai, kua kimi aia e kua akono i te tamaiti pirikoki a Ionatana, ko Mephiboseta. (2 Samuela 9:1-13) E maata ta Davida i apii mai mei te tu tiratiratu e te tu ngateitei o Ionatana, e tona tu puareinga ua i te piri tiratiratu ki tetai oa noatu te ngata. Ka rauka ainei te au apiianga meitaki? Ka kimi tatou i te au oa mei ia Ionatana rai? Ka akaari ainei tatou i teia tu pirianga oa? Me tauturu tatou i to tatou au oa kia akamatutu e kia akaketaketa i to ratou akarongo kia Iehova, e me tiratiratu tatou ki te Atua na mua, ka riro tatou ei oa mei ia Ionatana kare i kimi i tona uaorai anoano. E ka aru tatou i tona akarongo.

^ para. 10 Te taiku mua angaia a Ionatana i roto i te Tuatua Tapu, e rangatira vaeau aia, e 20 ona mataiti i te akamata anga te tutara a Saula. (Numero 1:3; 1 Samuela 13:2) E 40 mataiti te roa to Saula tutara anga. Te mate anga aia, e 60 o Ionatana mataiti. E 30 o Davida mataiti te mate anga a Saula. (1 Samuela 31:2; 2 Samuela 5:4) E 30 o Ionatana mataiti pakari atu ia Davida.