Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

Lucas libromanda yachangahua yuyaiguna

Lucas libromanda yachangahua yuyaiguna

Lucas libroga Jesuspa causaimanda, pai imasa yachachishcata pasacta riman.