Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

 CANCION 94

Bibliamanda Diosta pagrachunchi

Select an Audio Recording
Bibliamanda Diosta pagrachunchi

(Filipenses 2:⁠16)

 1. 1. Jehova shungumanda pagrachunchimi,

  camba Shimi Bibliata cushcamanda.

  Camba sumac yuyaita quillcachishcanguimi.

  Camba cunaimanda cushilla manchi.

 2. 2. Camba Shimi Biblia ushaita charin.

  Shungüibi tiyashcata pagllai ricuchin.

  Can mandashcagunahuan sumaclla purinchi.

  Alita rangahua yachachinguimi.

 3. 3. Can quillcachishcata estudiashaga,

  canda quiriccunamanda yachanchi.

  Paiguna shinallata sirvina munanchi.

  Canda shungumanda pagrachunchimi.