Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

 CANCION 80

Jehova Diosta sirvisha cushiyashun

Select an Audio Recording
Jehova Diosta sirvisha cushiyashun

(Salmo 34:​8)

 1. 1. Cushilla Jehovata sirvic

  ushashca tupullata cun.

  Jehova Diosmanda, yachachishami,

  mas cushiyasha causanga.

  (CORO)

  Diosta sirvisha cushiyangui.

  Pai llaquic Yaya Dios man.

  Tucui shunguhuan Diosta sirvi,

  pai canda bendicianga.

 2. 2. Jehovata ali sirvicpi,

  pai canda yanapangami.

  Can munashcata, minishtishcatas,

  Jehova canda cungallami.

  (CORO)

  Diosta sirvisha cushiyangui.

  Pai llaquic Yaya Dios man.

  Tucui shunguhuan Diosta sirvi,

  pai canda bendicianga.