Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

 CANCIÓN 64

Cushilla pallashunchi

Select an Audio Recording
Cushilla pallashunchi

(Mateo 13:​1-23)

 1. 1. Pallana punzhaibi causaunchi,

  caita rana balishca man.

  Muyuguna ña pucushcami,

  uctalla pallana manchi.

  Diospa shimimanda cuintasha,

  cushillami sintirinchi.

  Jesushuan pariulla tarabasha,

  cushiyasha yachachinchi.

 2. 2. Jehova Diosta llaquishcamanda,

  huingunata yachachinchi.

  Cai mundu ñalla tucuringa,

  huaira shina cuintashunchi.

  Jehovata cushilla sirvicpi,

  pai bendiciai tucushunmi.

  Chiraicu uctalla yachachisha,

  cushilla tarabashunchi.