Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

 CANCION 24

Jehova Diospa urcuma sicashunchi

Select an Audio Recording
Jehova Diospa urcuma sicashunchi

(Isaias 2:​2-4)

 1. 1. Diospa urcutaga

  sumac acta ricuichi.

  Cunan Jehovahua urcullami

  mas atun an.

  Ashca runaguna

  cai urcuma sicanaun.

  Diosta adorangahua

  cushilla shamunaun.

  Ichilla llactahua,

  atun llactami tucushca an.

  Cai llacta mirashca.

  Dios rimashca pactarishcami.

  Ashca runaguna

  Jehova Diosta casunaun.

  Tucui shunguhuan

  paillatami alabanaun.

 2.  2. Cristo mandashcami

  Diosmanda cuintanata.

  Acu. Tucui shunguhuan

  caita pactachishun.

  Cunan punzhaibiga

  Jesusca ñami mandaun.

  Paimi huiñai causaihuan

  bendiciai tucushun.

  Jehovahua llactama

  ashcaguna shamuungunami.

  Chimanda, uctalla,

  Bibliamanda yachachishunchi.

  Mansu runataga

  cushiyasha cayanchi:

  “Acu. Jehova Diospa urcuma

  sicashunchi”.