Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

 CANCION 13

Jesus shina causashunchi

Select an Audio Recording
Jesus shina causashunchi

(1 Pedro 2:​21)

 1. 1. Uchayuc runata

  ashcata llaquisha,

  Dios cai Allpama Jesusta cachara.

  Jehovahua shutita,

  ahuayachishami,

  Jesus tucuibi Diosta casura.

 2. 2. Jehova munashcata

  ali pactachisha,

  Jesusca Yaya Diostami sirvira.

  Turmintugunata,

  tucuibi binsisha,

  Diosmanda mana caruyarachu.

 3. 3. Jesusta catisha,

  paihuanmi purisha,

  Dios mandashcata mana saquishachu.

  Jehovata sirvisha,

  tucuibi casusha,

  Jesus shinami ali causasha.