Charishcaguma rina

¿Shamungarau causaiga imasa shanga?

¿Shamungarau causaiga imasa shanga?

¿Imatata ninguima? ¿Causaiga . . .

  • . . . cunan timpuibi shinallata changa?

  • . . . astahuan huaglirisha catingachu?

  • . . . manashaga aliyangachu?

 BIBLIAGA CASNAMI NIN

“Diosga paiguna huacashca ñahui yacutas pichasha chaquichingami. Huañunahuas illangami, huacanahuas, llaquirisha caparinahuas, nanaigunahuas tucuringami. Tucui chi ñaupa tiaccuna ña tucurishca manga”. (Apocalipsis [Revelación] 21:​3, 4, El  Nuevo Testamento Quichua de Pastaza.)

DIOSPA SHIMIMANDA YACHAIGA ¿IMASATA YANAPAI TUCUNGUI?

Can munashcata tarabashami cushi sintiringui (Isaías 65:​21-23, Traducción del Nuevo Mundo [NM]).

Llaquirisha, ungushalla causanatahuas mana charinguichu (Isaías 25:8; 33:​24, NM).

Camba ailluhuan, amigogunahuanbas huiñaibag cushimi causangui (Mateo 5:5).

 BIBLIA NISHCATAGA ¿IMARAICUTA QUIRINA ANCHI?

Biblia nishcata quiringahuaga, ishcai nishcagunata ricushun:

  • Diosga cai nishcagunata pactachingahua ushaitami charin. Diospa ushaihuanga mana pihuas pactaiba chan. Chiraicumi Bibliaibiga Diosllata, “Yapa jatun ushac Dios” nisha shutichin (Apocalipsis 15:3). Shinashaga, cai Allpaibi causaita alichingamirauni Dios nicpiga quirina anchi. Bibliaibiga, “Yaya Diosga tucui ranatas ushanmi” nin (Mateo 19:26).

  • Diosga cai nishcagunata pactachinata munanmi. Yuyashun. Huañushca runagunamanda Bibliaga ninmi, paigunata causachingahua Jehová munasha chapaun (Job 14:​14, 15, NM).

Chasnallata Bibliaibiga ninmi, Diospa Churiga ungushcagunata jambira. ¿Imaraicuta jambira? Chimi paiba munai ara (Marcos 1:​40, 41). Jesús chasna rasha ricuchira, paiba Yaya cuinta llaquihuan auc runagunata llaquisha yanapangahua munashcata (Juan 5:19).

Shinashaga Jehová, Jesushuas sumac causaita Allpama apamunata munanaun. Chi nishcataga quirina manchi (Salmo 72:​12-14; 145:​16, NM; 2 Pedro 3:9).

 TAPURI

¿Diosga imasata cai Allpataga astahuan ali causanata ranga?

Chi tapuitaga cai textogunami cutichinga MATEO 6:​9, 10; DANIEL 2:​44, NM.