Charishcaguma rina

¿Pita cai munduta charisha mandaun?

¿Pita cai munduta charisha mandaun?

¿Imatata ninguima? ¿Mandaunzhu . . .

  • . . . Dios?

  • . . . runaguna?

  • . . . Supai?

 BIBLIAGA CASNAMI NIN

“Cai tucui mundu intirumi Supaiba maquibi aun.” (1Juan 5:19, El Nuevo Testamento Quichua de Pastaza.)

‘Chiraicumi Diospa Churi cai pachama shamura, Supaita binsisha pai rashcagunata chingachingahua.’ (1Juan 3:8.)

DIOSPA SHIMIMANDA YACHAIGA ¿IMASATA YANAPAI TUCUNGUI?

Cai munduibi llaquiguna imaraicu tiashcata intindinguimi (Apocalipsis [Revelación] 12:12).

Shuc ali mundu tiangami nisha chapanata ushanguimi (1 Juan 2:17).

 BIBLIA NISHCATAGA ¿IMARAICUTA QUIRINA ANCHI?

Biblia nishcata quiringahuaga, quimsa nishcagunata ricushun:

  • Supaiba mandanaga huañuchingahua caudsayachishca man. Allpaibi Supai mandaushcata Jehovaga tucuchisha ninmi. Diosga, ‘Supaita binsisha’, pai huaglichishcata alichisha ninmi (Hebreos 2:14).

  • Diosga munduta mandachun Jesusta anllara. Supaiga jiritsa, mana ali shunguyuc mandac man. Jesús randiga ali man. Jesusmanda rimashami Bibliaga nin: “Canga runagunata sumactami mandaungui. Can ali ranagunallata munac ashami jiridsa rashcagunataga mana imatas gustanguichu” ninmi (Hebreos 1:8, 9).

  • Diosga mana llullac chan. Bibliaga pasactami riman: ‘Diosga mana llullac chan’, ‘pai rimashcaga sirtu man’ ninmi (Hebreos 6:18). Shinashaga pai imata rimashcahuas pactaringami (Isaías 55:10, 11, Traducción del Nuevo Mundo [NM]). Diosga rimashcami, “cai munduta mandactaga binsishca tucungamiraun” nisha. (Juan 12:31).

 TAPURI

Supai cai munduta mana mandacpiga ¿imasashi causashun?

Chi tapuitaga cai textogunami cutichinga SALMO 37:10, 11, NM; APOCALIPSIS 21:3, 4.