Charishcaguma rina

Yachana partita ringahua

Yaya Diosca imatata ranata munan

Yaya Diosca imatata ranata munan

Cai mundu gustu Allpa tucucpiga runaguna cungailla huiñai causanauchun nishami Diosca munan.

Imasaibi can pinsanguichari: “Caiga mana sirtu chan” nisha. Chasna acpihuas Diospa Shimiga ninmi, Diospa Mandana chasna rangaraucta. Diosca munanmi, tucui runaguna yachanauchun, paiba Mandana imata rangaraushcata (Mateo 5:5; Lucas 1:32, 33).

Diosca munanmi ñucanchi alita causanauchun nisha.

Imasami shuc ali yaya paihua churigunaraicu sumac causaita cunata munan, chasnallatami Yaya Diospas ñucanchita huiñaibac cushi causaita cunata munan (Romanos 2:7). Paiga ninmi, ñuca “munashcata rac runaga huiñaitami causanga” nisha (1 Juan 2:17).

Diosca munanmi pai ricsichishca ñambita catinauchun nisha.

Diospa Shimi nishca shinaga, Diosca ñucanchita yachachinmi paiba ñambita catisha paita cadsusha causanauchun nisha (2 Timoteo 3:16). Diosca ashca ‘runagunata anllasha’ shuc muntunda tandachishca, pai munashcata mundu intiruibi yachachingahua (Hechos 15:14).

Diosca munanmi huinguna tandalla pai munashcata rasha causanauchun nisha.

Runagunata chausichina randiga, sirtuta yachachic religionga runagunata shungumanda llaquinacusha causangahuami yanapan (Juan 13:35). Pigunata tucui llactamanda runagunataga tandalla Diosta cadsunauchun nisha yachachin. Cai quillcata leishami piguna chita pactachiucta yachangui.