Charishcaguma rina

26 DE NOVIEMBRE DE 2018
MUSHUCCUNA

Traduccion del Nuevo Mundo nishca Biblia Finlandes, Lituano shimigunabi llucshishca man

Traduccion del Nuevo Mundo nishca Biblia Finlandes, Lituano shimigunabi llucshishca man

Hämeenlinna, Finlandia llactaibi, 24 de noviembre de 2018, Traduccion de las Escrituras Griegas Cristianas nishca Biblia, Finlandes, Lituano shimigunaibi llucshishca man. Traduccion del Nuevo Mundo nishca Biblia intiru asha o shuc partilla ashas 175 shimigunaibi pasachishca man. Chasnallata, 2013 huataibi llucshishca Biblia 16 cutin revisashca mashca.