Charishcaguma rina

16 DE ABRIL DE 2018
MUSHUCCUNA

Traducción del Nuevo Mundo Biblia India llactamanda Señas Shimibi llucshishca

Traducción del Nuevo Mundo Biblia India llactamanda Señas Shimibi llucshishca

Traducción del Nuevo Mundo Bibliamanda Marcos librota 14 de Abril del 2018ta llucshichinaura. Traducción del Nuevo Mundo Bibliaga intiru parti asha o ansalla ashahuas 164 shimigunaibi llucshishca man.