Agllashca temata ricungapaj

24 DE JUNIO DE 2020
CARU LLACTACUNAPI VILLAICUNA

2020​pi Cuerpo Gobernantemanda mushuj villaicuna #5

2020​pi Cuerpo Gobernantemanda mushuj villaicuna #5

Cuerpo Gobernantemanda shuj huauquimi Bibliapi textocunamanda yachachishpa cushichishpa animanga. Shinallata Angola, Mozambique, Rusia llactacunamanda huauquipanicunapashmi alipacha experienciacunata parlashpa ñucanchicunata animachinga.