Agllashca temata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Testigo de Jehovacunamanda ashtahuan yachajungapaj tapuicuna

GENTECUNAPA TAPUICUNA

Testigo de Jehovacunaca ¿Jesuspi crinllu?

Jesusta ali catijcunaca ¿imamandata Jesuspi crina can?

GENTECUNAPA TAPUICUNA

Testigo de Jehovacunaca ¿Jesuspi crinllu?

Jesusta ali catijcunaca ¿imamandata Jesuspi crina can?

Testigo de Jehovacunaca ¿ima culquihuanda mundo enteropi villachipanchi?

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropi villachishpami ñaupaman catijun. Paicunaca diezmotapash na mañanllu. Shinaca ¿imashinata mundo enteropi villachin?

Testigo de Jehovacunaca ¿imamandata cruztaca na utilizan?

Jesusta ali catijcunaca cruztaca na utilizanchi, ni adoranchi. ¿Imamandata shina nipanchi?

Crishcacuna

Testigo de Jehovacunaca ¿Jesuspi crinllu?

Jesusta ali catijcunaca ¿imamandata Jesuspi crina can?

Testigo de Jehovacunaca ¿imamandata cruztaca na utilizan?

Jesusta ali catijcunaca cruztaca na utilizanchi, ni adoranchi. ¿Imamandata shina nipanchi?

Ñucanchi organización

Testigo de Jehovacunaca ¿ima culquihuanda mundo enteropi villachipanchi?

Testigo de Jehovacunaca mundo enteropi villachishpami ñaupaman catijun. Paicunaca diezmotapash na mañanllu. Shinaca ¿imashinata mundo enteropi villachin?

Ñucanchi crishcacuna, tandanajuicunapash

Testigo de Jehovacunaca ¿imamandata cruztaca na utilizan?

Jesusta ali catijcunaca cruztaca na utilizanchi, ni adoranchi. ¿Imamandata shina nipanchi?