Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

Shuyanajushcata nara ricushpapash shuyanami canchi

Shuyanajushcata nara ricushpapash shuyanami canchi

Ñaupa tiempopi causashca Job shuti runaguca shuj shuj llaquicunata charishpapash Jehová Diostaca na saquircachu. Cai videopi familia Lopezpash chaipura llaquicunatami chimbapuran. Llaquicunata chimbapuranajushpapash Diosta sirvinata ama saquichunga ¿imata ayudarca?