Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Ciertopacha juyaica ¿imashinata can?

Ciertopacha juyaica ¿imashinata can?​—Introducción

Ciertopacha juyaica ¿imashinata can?​—Introducción

Mundo enteropi noviocunapa llactacunapi shuj shuj costumbrecunata tiajpipash cai videopi Bibliapa consejocunaca tucuicunapami ali caita ushan.