Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

 CALLARI TEMA | ¿TAITA DIOSCA GUERRACUNATA ALICACHINLLU

Cunan punllapica ¿imashinata Taita Diosca guerracunataca ricun?

Cunan punllapica ¿imashinata Taita Diosca guerracunataca ricun?

Cunanbica ashtaca gentecunami llaquichi tucushpa causan. Paicunaca caparishpa cuendami Taita Diostaca ayudahuai nishpa mañanajun. Shinapash ¿ñucanchi mañaicunataca Taita Diosca uyangacha? nishpami tapurinajun. Cutin, shujcunata ama llaquichichun guerracunata rurajcunataca ¿imashinashi Taita Diosca ricun? ¿Paicunata alicachishpacha ayudanga?

Armagedón punlla chayamujpimi cai Alpapi tucui guerracuna tucuringa

Taita Diosca mundo enteropi ashtaca llaquicuna tiajtaca ricujunmi. Shuj punllaca chai llaquicunata tucuchingami (Salmo 72:13, 14). Bibliapica Taita Diosca ninmi, ‘jatun llaquita apajcunataca ñucami samachisha’ nishpa. ¿Ima horashi chaita pactachinga? ‘Jesús jahua pachamanda paipa ninan ushaita charij angelcunandi tigramujpimi, Taita Diosta na rijsijcunataca llaquichinga. Shinallata, ñucanchi Apunchi Jesucristomanda ali villaita na cazujcunatapashmi llaquichinga’ (2 Tesalonicenses 1:7, 8). Cai shimicunaca ‘Tucui Ushaita Charij Taita Dios ninanda llaquichimui punllapi’ o Armagedón guerrapimi pactaringa (Apocalipsis 16:14, 16).

Chai punlla chayamujpica, Taita Diosca gentecuna macanajuchunga na mandangachu. Taita Diosca paipa Churi Jesusta, angelcunatapashmi macanajuchun mandanga. Shinami Jesuspash, angelcunapash llaquicunataca tucuchinga (Isaías 11:4; Apocalipsis 19:11-16).

Taita Diosca punda tiempopi guerracunata imashinami ricun carca, shinallatami cunangaman ricun. Taita Diosca nalicunata, llaquichijcunata tucuchingapami guerracunataca utilizan. Imashinami punda tiempopi Taita Dioslla ima hora guerra callarinata, picuna guerraman rinata agllana derechota charin carca, shinallatami shamuj punllacunapipash ruranga. Chaipaca ñami shuj punllata agllashca. Jesusmi chai macanajuitaca ñaupan pushanga. Chaimandami intindinchi, cunanbi alishnalla guerracuna tiajpipash Taita Diosca guerracunataca nalicachinllu.

Pensaripashun: Ishcai huauquicunapura paicunapa taita illajpi pendiciarishpa macanajunajushcanman. Jipaca, taitata telefonopi cayashpami shujca nin, paimi macanajuita callarirca nishpa. Chaishujpash paimi callarirca ninmi. Ishcandillatami taita uyashpa cada unopa lado tucuchun munan. Shinapash, taitaca ishcandita uyashca jipaca ninmi, ama pendiciarinajuichichu, ñuca tigramujpi parlangapaj shuyaichi nishpa. Chai huahuacunaca paicunapa taita nishcata cazushpapash, jipamanga cutinmi macanajui callarin. Chaimi paicunapa taita chayamushpaca, ishcandillata na cazushcamanda culirashpa ishcandita astin.

Cunanbica, guerracunapi caj llactacunaca tucuicunallatami Taita Dios ayudachun mañan. Shinapash, Taita Diosca ni pipa ladopash na tucunllu. Bibliapica ninmi: “Nalita rurajpipash, na chashnallata tigrachinachu canguichi”. “Cangunata na ricunayachij gentecunataca, na tigrachishpa llaquichinachu canguichi” nishpa (Romanos 12:17, 19). Shinallata, Taita Diosca gentecunataca nishcami, ñuca punlla chayamungacaman shuyajunallami canguichi nishpa. Chai punllaca Armagedonmi can (Salmo 37:7). Taita Diosca llactacunapura macanajunajujtaca na ricunayachinllu. Paicunapa munai guerra alzarishpa macanajujtaca nimamanda nalicachinllu. Chaimandami, Armagedón punllapica mundo enteropi guerracunata tucuchishpa guerracunata nalicachishcata ricuchinga (Salmo 46:9; Isaías 34:2). Armagedón guerraca tucui guerra tucuchina punllami canga.

Diospa Reinollami guerracunata tucuchinga, shuj bendiciongunatapash apamunga. Chai Reinomanda parlashpami Jesusca cashna mañanguichi nirca: “Can mandanaca [o Reinoca] ucha chayamuchunmi munanchi. Imashnami jahua pachapica can munashcashna ruranajun, chashnallata cai pachapipash, can munashcashna ruranajushpami ali canman” nishpa (Mateo 6:10). Diospa Reino mandashpaca guerracunata, nalicunata, guerracunata callarichijtapashmi tucuchinga (Salmo 37:9, 10, 14, 15). * Jesusta catijcunaca Diospa Reino chaita pactachichunmi shuyanajunchi (2 Pedro 3:13).

Diospa Reino cai Alpapi llaquicunata, nalicunata, shujcunata llaquichij gentecunata tucuchichunga ¿ashtaca tiempochu faltan? Bibliapi profeciacuna pactarijujta ricushpami: ‘Tucurimui punllacunapi’ causajushcata yachanchi (2 Timoteo 3:1-5). * Armagedón jipami, Diospa Reinoca cai Alpata mandai callaringa.

Imashinami yachajushcanchi, Armagedón nishca último guerrapica, ‘Jesusmanda ali villaita na cazujcunami llaquichi’ tucunga (2 Tesalonicenses 1:8). Shinapash, Taita Diosca nipi na huañuchun munanllu. Paita na manllashpa causajcuna huañuchunbash na munanllu (Ezequiel 33:11). Ashtahuangarin, Taita Diosca Armagedón nishca último guerrapi ‘shujllapash ama chingarichunmi’, ‘cai pachapi tiaj tucui llactacunapi causajcuna yachachun villachun’ munan. Chai jipami tucuri punllaca chayamunga (2 Pedro 3:8, 9; Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4). Testigo de Jehovacuna mundo enteropimi villachijuimandami ashtaca gentecunaca Taita Diosmanda yachajushpa, Jesuspa ali villaicunatapash cazushpa, guerra illaj mundopi causana oportunidadta charinga.

^ par. 9 Diospa Reinomi huañuita tucuchinga. Shinallata, Taita Diosca huañushcacunata tucuillatami causachinga. Chaipimi guerracuna tiashcamanda huañushcacunatapash causachinga.

^ par. 10 Tucurimui punllacunamanda ashtahuan yachangapaj munashpaca ¿Qué enseña realmente la Biblia? capítulo 9ta ricupangui. Cai librotaca testigo de Jehovacunami rurashca.