Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

Idioma quichua (imbabura)

VILLAJUN REVISTA Agosto de 2015 | Huañushpaca ¿imata tucunchi?

Bibliami cai tapuitaca aliguta intindichin. Shinallata, imamanda Biblia nishcata cringapajpash ali yuyaicunata cun.

CALLARI TEMA

Huañushca jipaca ¿imata tucunchi?

Bibliapica huaquin gentecuna causarishcatami parlan. Shamuj punllacunapi causanamandaca ¿imatata Bibliapi nin?

CALLARI TEMA

Huañujpica ¿tucuichu tucurin?

Taita Diosca ¿imamandata imatapash cashcatapacha na rurajcunatapash causachinga?

CALLARI TEMA

¿Ciertopachachu huañushcacunaca causaringa?

Bibliapimi ricunchi imamanda huañushcacuna causarinapi crinata

Jehová ñucanchita juyajtaca na cunganachu canchi

¿Imamandata tucui shunguhuan crinchi, llaqui punllacunapica Jehová Dios ñucanchita ayudajta?

Tucuri punllataca ¿chapariachu shuyanajupanchi?

Taita Diospa nishcacuna pactarishcamandami tucurimui punlla chayamungacaman rijcharia causana canchi.

Paraisopi causangapaj ¿listochu canchi?

¿Imamandata Paraisopi causangapaca shuj caru llactapi causangapaj rijunshna segurarina canchi?

Cai tucurimui punllacunapi ali amigocunata mascashunchi

Imata liijushpa, imata ricujushpapash cuidarishpaca ali amigo llevaringapaj munashcatami ricuchinchi

Juyaimandami congregacionmanda llujchina tucun

Congregacionmanda pipash llujshijpica ninandami llaquirinchi. Shinapash ¿imamandata juyaimandami congregacionmandaca llujchina tucun nin?

Bibliamanda tapuicuna

¿Imapashi causanchi? Taita Diosca ¿imapashi ñucanchitaca rurarca?