Agllashca temata ricungapaj

Ir al menú secundario

Temacunata ricungapaj

Testigo de Jehovacuna

quichua (imbabura)

Villajun revista  |  Julio de 2015

Ñucanchi paraíso espiritualta ashtahuan juyaillaguta rurashunchi

Ñucanchi paraíso espiritualta ashtahuan juyaillaguta rurashunchi

‘Ñuca chaqui saruna huasitaca juyaillaguta rurashpami alicachisha.’ (IS. 60:13)

CÁNTICO 28, 13

1, 2. Escrituras Hebreaspi chaqui saruna pushtu nishpaca ¿imatata shina nin carian?

ISAÍAS 66:1pica Jehová Diosca nircami: “Jahua pachaca, ñuca mandashpa tianami. Cai pachaca, ñuca chaqui sarunami” can nishpa. Isaías 60:13pipash Jehová Diosca nircami: ‘Ñuca chaqui saruna huasitaca juyaillaguta rurashpami alicachisha’ nishpa. Shinapash ¿imashinata Jehová Diosca paipa chaqui saruna pushtutaca juyaillaguta ruran? Cai Alpapi causajcunaca ¿imatata rurana canchi?

2 Escrituras Hebreaspica, punda israelitacuna rurashca templo huasitapashmi chaqui saruna pushtu nin (1 Crón. 28:2; Sal. 132:7). Israelitacuna chai templo huasiman rishpa Jehová Diosta cai Alpamanda adorashpa, alabajpimi Jehová Diosca chai templo huasitaca juyaillagumi can nishpa ninanda alicachishpa ricun carian.

3. a) Templo espiritual nishpaca ¿imamandata parlajun? b) Jehová Diospa templo espiritualca ¿ima horata tiai callarirca?

3 Cunan punllacunapipash, Jehová Diosta aliguta adorangapaj, alabangapaca ¿gentecuna rurashca templo huasichu minishtirin? Na. Gentecuna rurashca templo huasica ñana minishtirinllu. Cunanbica shuj templo espiritualmi tian. Cai templo espiritualca ¿imata can? Templo espiritual nishpaca, Jehová Diosman quimirishpa paita adorai ushana arreglotami shina nin. Jesús paipa causaita  cushcamandami chai arregloca tian. Shinapash ¿ima horata chai arregloca tiai callarirca? Chai arregloca Jesús huata 29pi bautizarijpimi tiai callarirca. Chai huatapimi Jesusca Jehová Diospa templo espiritualpi Sumo Sacerdote cangapaj agllai tucurca (Heb. 9:11, 12).

4, 5. a) Salmo 99pi nishca shinaca ¿imatata Jehovata sirvijcunaca rurana can? b) ¿Imatata cada uno tapurina capanchi?

4 Jehová Diosman quimirishpa paita adorai ushana arreglota Jehová Dios churashcamandaca tucui shunguhuanmi agradicinchi. Shinapash ¿imashinata agradicishcataca ricuchinchi? Agradicishcata ricuchingapaca paipa shuti Jehová cashcata, Jesús ñucanchimanda huañungapaj shamushcatami shujcunamanga yachachina canchi. 8 millón yali Testigocuna cada punlla Jehová Diosta alabanajujta ricushpaca cushijunchimi. Ashtaca gentecunaca yanmi, huañushca jipa jahua cieloman rishpami Taita Diostaca chaipi alabashun nishpa. Shinapash testigo de Jehovacunaca cunan punllacunapillata Jehová Diosta alabana cashcatami intindinchi.

5 Jehovata alabashpami ñaupa punllacunapi Jehová Diosta sirvijcunapa ejemplota catinajunchi (Salmo 99:1-3, 5-7, liingui). Moisés, Aarón, Samuelca Jehová Diosman quimirishpa paita adorai ushana arreglotaca tucui shunguhuanmi apoyarca. Cunan punllacunapica ishcai grupo gentecuna tandanajushpami Jehovataca tucui shunguhuan alabanchi. Punda grupopica ungidocunami Jehová Diostaca cai Alpamanda tucui shunguhuan alabanajun. Cati grupopica “shuj llamagucuna” nishca ashtaca ashtaca gentecunami ungidocunataca tucui shunguhuan apoyanajun (Juan 10:16). Jahua cieloman rina grupomanda cashpa o cai Alpapi causana grupomanda cashpapash tucuicunami tapurina canchi: “Jehovaman quimirishpa paita adorai ushana arreglotaca ¿tucui shunguhuanllu apoyajuni”? nishpa.

¿PICUNATA JEHOVAPA TEMPLO ESPIRITUALPI SIRVINAJUN?

6, 7. a) Jesusta catij congregación tiai callarishca jipaca ¿imata pasarca? b) 1.800 yali huatacuna jipaca ¿imatata Jehová Diosca rurarca?

6 Apóstol Pabloca nircami, ashtacacunaca Jehová Diosta nalita adorachun munashpami congregacionbica pandacunata yachachi callaringa nishpa (Hech. 20:28-30; 2 Tes. 2:3, 4). Apóstol Pablo nishca shinaca, Jesusta catij congregación tiai callarishcamanda 100 huatacuna jipami pandata yachachijcunaca ricuri callarirca. Chaimandami picuna ciertopacha Jehová Diosta catinajujta rijsinaca shinlli carca. Shinapash 1.800 yali huatacuna jipami, Jehová Diosca picuna paiman quimirishpa paita adorai ushana arreglota catinajushcata ricuchunga Jesusta churarca.

7 Shinami 1919 huatapica picuna paipa templo espiritualpi sirvinajushcata Jehová Diosca ricuchirca. Chai gentecunaca Jehová Dios munashcashna adorangapami nali ruraicunataca huashaman saquishcarca (Is. 4:2, 3; Mal. 3:1-4). Chai punllacunapimi apóstol Pablopa shuj muscuipi cuenda ricushcacunaca pactari callarirca. Shinapash ¿imatata apóstol Pabloca ricurca?

8, 9. Apóstol Pabloca ¿ima paraisotata shuj muscuipi cuenda ricurca?

8 Apóstol Pabloca Jehová Diospa ushaihuanmi shamuj punllacunapi ima pasanataca shuj muscuipi cuenda ricushpa, shuj juyailla paraisoguta ricurca (2 Corintios 12:1-4, liingui). Chai paraisoca ¿imata carca? Chai paraisoca cai Alpapi tiana juyailla alpagumi cashcanga (Luc. 23:43). Na cashpaca mushuj mundopi tiana paraíso espiritualmi cashcanga. Chaipash na cashpaca ‘Taita Dios causajuj juyailla llactagu’ o chaipi causajcuna charishca bendiciongunami cashcanga (Apoc. 2:7).

9 Shinapash ¿imamandata apóstol Pabloca nirca, na parlai ushanalla shimicunatami uyarcani  nishpa? Chai punllacunapica apóstol Pablo ricushca cosascunata na intindichina punlla cajpimi shina nirca. Shinapash cunan punllacunapimi Jehová Diosta sirvijcunaca cunanbi charishca bendiciongunamanda parlai ushanalla canchi.

10. Paraíso espiritual, templo espiritual nishpaca ¿chaimandallatachu parlanajupanchi? Intindichipai.

10 Testigo de Jehovacunaca cutin cutinmi paraíso espiritual nishcamanda parlashcanchi. Shinapash ¿imatata paraíso espiritual ninchi? Paraíso espiritual nishpaca, tucuilla huauquipanicunahuan tandanajushpa tranquilo causaita Jehová Dios carashcatami shina ninchi. Shinapash paraíso espiritual, templo espiritual nishpaca ¿chaimandallatachu parlanajunchi? Na. Imashinami ña yachajuparcanchi, templo espiritual nishpaca Jehovaman quimirishpa paita adorai ushana arreglotami templo espiritual ninchi. Cutin paraíso espiritual nishpaca, tucuilla huauquipanicunahuan tandanajushpa tranquilo causaita Jehová Dios carashcatami shina ninchi. Paraíso espiritualpi caimandami, picuna Jehová Diosman quimirishpa paita adorai ushana arreglota catinajushcata ricui ushanchi (Mal. 3:18).

11. Jesusta catijcunaca ¿imatata rurai ushapanchi?

11 Jehová Diosca 1919 huatamandami juchayu gentecunataca paraíso espiritualta cuidachun, ashtahuan mirachichun saquishca. Shinaca ¿paraíso espiritualta cuidangapaj, mirachingapaj ayudajupanguichu? ¿Cai Alpapi paraíso espiritual ashtahuan mirashpa catichun ayudana bendicionda alicachipanguichu?

JEHOVAPA ORGANIZACIONGA CADA PUNLLAMI ASHTAHUAN JUYAILLAGU RICURIN

12. ¿Imashinata yachanchi, Isaías 60:17pi shimicuna pactarishcata? (Callari dibujota ricupangui.)

12 (Isaías 60:17, liingui). Bibliapica nircami, Jehovata cai Alpapi sirvinajujcunaca Jehovapa organizacionbi ashtaca cambiocuna tiajtami ricunga nishpa. Chaimandami joven Testigocuna cashpa o mushuj Testigocuna cashpapash Jehovapa organizacionbi ima cambiocuna tiashcata liishca, uyashca. Ashtaca huatacunata Testigocunacarin paicunapa ñavihuanbachami ima cambiocuna tiajtaca ricushca. Shinami paicunaca cuenta japishca, Jehová Diosca Jesusta churashpa paipa organizacionda ñaupaman pushajushcata. Chaimandami chai huauquipanicunataca tapui ushapangui, ima cambiocunatata ricupashcangui nishpa. Shinami quiquinba feta ashtahuan shinlliyachingui, Jehovapipash ashtahuan confiangui.

13. Salmo 48:12-14pi nishca shinaca ¿imatata tucuicunallata rurana capanchi?

13 Mashna huatacunata Jehovapa organizacionbi cashpapash Jehovapa organizacionmandami shujcunahuan parlana canchi. Cai mundopi ashtaca nali gentecuna tiajpipash, chai gentecuna shujcunapi na pensarijpipash ñucanchicunaca huauquipanicunahuan tandanajushca, cushilla, tranquilo causana bendiciondami charinchi. Chaimandami jovengunaman, mushujcunamanga Jehovapa cai Alpapi, jahua pachapi organizacionmanda, ñucanchi paraíso espiritualmandapash parlana canchi (Salmo 48:12-14, liingui).

14, 15. a) Huata 1970cunapica ¿ima cambiocunata tiarca? b) Chai cambiocunaca ¿imashinata Jehovapa organizacionda ayudashca?

14 Ashtaca huatacunata bautizarishca huauquipanicunaca tauca cambiocuna Jehovapa organizacionda imashina juyaillaguta rurashcatami ricushca. Shinaca ¿ima cambiocunata tiashca? Huaquin ejemplocunata ricupashun. Punda huatacunapica siervo de congregación nishcami cada congregacionbi tiarca. Cunanbica cuerpo de ancianosmi tian. Shinallata cada sucursalpimi siervo de sucursal tiarca. Cunanbica Comité de Sucursalmi tian.  Tucuilla organizaciondaca Sociedad Watch Towerpa presidentemi ñaupaman pushan carca. Shinapash cunanbica, Cuerpo Gobernantemi ñaupaman pushan. Chai huatacunapi congregacionda, sucursalta, organizacionda ñaupaman pushaj huauquita shuj huauquicuna ayudanajujpipash shuj huauquillami imata decidina cashpapash decidinalla carca. Shinapash 1970 huatacunapimi congregacionbi cashpa, sucursalpi cashpa, organizacionbi cashpapash tauca anciano huauquicuna imata decidina cajpipash tandanajushpa decidi callarirca.

15 Bibliata ashtahuan aliguta intindishpa chai cambiocunata ruranaca alipachami cashca. Shujlla huauqui tucuita decidinapa randica tauca huauquicunami imata cashpapash decidin. Paicunaca Jehová Dios carashca cuendami can. Chai huauquicunaca Jehovapa organización ñaupaman catichunmi cada uno imapi ayudana cashpapash ayudan (Efes. 4:8, NM; Prov. 24:6).

Jehová Diosca mundo enteropi gentecunatami ayudan (Párrafo 16, 17 ricupangui)

16, 17. Cunan punllacunapi cambiocunamandaca ¿maijandata ashtahuan alicachipangui? ¿Imamandata alicachipangui?

16 Cai huatacunapica ñucanchi publicaciongunapipashmi ashtaca cambiocuna tiashca. Publicaciongunapa forma, informacionbash cunanbica ashtahuan alimi can. Internettapash aprovechashpami cunanbica jw.org dirección tian. Shinami Jehová Diospa ejemplota catishpa, gentecuna maipi causajpipash paicunata ayudangapaj esforzarinajushcanchi.

17 Tandanajuicunapipash cambiocuna tiajpimi Familiahuan Adorana Tutata charingapaj o estudio personalta rurangapajpash ashtahuan tiempota charinchi. Jatun tandanajuicunapa programacunapipash huaquin cambiocunami tiashca. Cada huata ashtahuan mejorajpimi huauquipanicunaca cushijushpa nishca, cai jatun tandanajuica alipachami cashca nishpa. Jehová Diosta ashtahuan aliguta sirvingapaca shuj shuj escuelacunapashmi tiashca. Chai tucuilla cambiocunapica  Jehová Dios alipacha yachashpa cambiocunata rurashcatami cuenta japinchi. Paimi paipa organizacionbash, paraíso espiritualpash ashtahuan juyaillagu ricurichun ayudajushca.

TUCUICUNAMI AYUDAI USHANCHI

18, 19. Ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu ricurichunga ¿imatata rurana capanchi?

18 Jehová Diosca ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu ricurichunmi munan. Shinapash, ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu ricurichunga ¿imatata rurana canchi? Ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu ricurichunga cushijushpami villachina, yachachina canchi. Pitapash Testigo tucuchun ayudashpaca ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan mirachunmi ayudanajunchi (Is. 26:15; 54:2).

19 Ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu ricurichunga ñucanchi causaipi, yuyaicunapipash Jehová munashca shina ricuringapami esforzarina canchi. Gentecunaca ñucanchicuna Bibliamanda ashtacata yachajtaca na ricunajunllu. Ñucanchicuna limpio, tranquilo causanajujtami ricun. Ñucanchicuna aliguta causajujta ricushpami ashtaca gentecunaca Jehovapa organizaciondapash, Jehovatapash, Jesustapash ashtahuan rijsingapaj munan.

Quiquinbashmi paraíso espiritual mirachun ayudaita ushapangui (Párrafo 18, 19ta ricupangui)

20. Proverbios 14:35ca ¿imata rurachunda animan?

20 Ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillagu cajta ricushpaca Jehová Diospash Jesuspash cushijushpami ricujunga. Ñucanchipash paraíso espiritualta ashtahuan juyaillaguta rurashpami cushijunchi. Shinapash, shamuj punllacunapi cai Alpata shuj paraisota rurashpami ashtahuan cushijushun. Bibliapica ninmi: ‘Jatun mandajca paita sirvij runa ali yuyaita charijpica juyanmi’ nishpa (Prov. 14:35). Shinaca ali yuyaihuan purijushcata ricuchishpa, ñucanchi paraíso espiritual ashtahuan juyaillaguta rurangapaj shinllita esforzaripashunchi.