VILLAJUN REVISTA (TANDANAJUIPI YACHAJUNGAPAJ) Marzo de 2018

Cai revistapa temacunataca 30 de abril-3 de junio de 2018 semanapimi yachajushun.

¿Jesusta ali catij cangapaca bautizarina minishtirishcachu can?

¿Jesusta ali catij cangapaca bautizarina minishtirishcachu can? Bautizaringapaca ¿imatallata rurana can? Huahuacunaman, Bibliamanda yachajujcunaman bautizarina metata charichun ayudapashunchi

Huahuacuna espiritualmente ñaupaman catichun, bautizarichun ayudapaichi

Huahuacuna nara bautizarijpillata ¿imatata taitamamacunaca yaipi charina can?

Mingachinaca ¿minishtirishcachu can?

Bibliapica ¿imamandata caishujhuan chaishujhuan migachirinami canguichi nin? Mingachijcuna cashcataca ¿imashinata ricuchi ushapanchi? Huauquipanicunata mingachina na fácil cajpica ¿imatata rurai ushanchi?

Jehová Diosca juyaimandami disciplinan

¿Punda tiempopi causajcunata Taita Dios disciplinata cushcamandaca ¿imatata yachajui ushapanchi? Disciplinata cunamandaca ¿imashinata Jehová Diosmandaca yachajui ushapanchi?

Disciplinata chasquishpa ali yachajushcacuna capaichi

Jarcarinata yachajuchunga ¿imashinata Jehová Diosca ayudan? Congregacionbi disciplinata chasquishpa beneficiaringapaca ¿imatata rurana capanchi?