Agllashca temata ricungapaj

Temacunata ricungapaj

Gentecunaca tapunmi

Gentecunaca tapunmi

Testigocunapaca internetpi shuj cusata o shuj huarmita mascanaca ¿alichu can?

Jehová Diosca pipash cazarashpaca para siempre cushilla causachunmi munan (Mat. 19:4-6). Quiquin cazarangapaj munajushpaca ¿imashinata shuj ali cusata o shuj ali huarmitaca tarita ushapangui? Jehová Diosca ñucanchita rurashcamandami cazarashpa shuj ali causaiguta charingapaj imata rurana cashcata ali yachan. Bibliapa consejocunata pactachinami cazarashca causaipica ayudaita ushan. Bibliapa huaquin consejocunata ricupashunchi.

Callaripica tucuicunami imashina cashcata yarina capanchi. Bibliapica: “Runapaj shunguca, tucui imatapash yali umachijlla, jatun nalimi. ¿Chaitaca pipash rijsingachu?” nijunmi (Jer. 17:9). Cazarangapaj munajcunaca rijsiringapaj munaimandami ishcandillata igual llujshi callarin. Shinapash ishcandimanda gushtarimandami huaquinbica imatapash nali yuyashpallata ruraita ushan. Shinaca cushijushca caimandalla cazaranata dicidishpami huaquinbica llaquicunata charita ushan (Prov. 28:​26). Chaimandami shuj jarihuan o shuj huarmihuan cazarangapaj rijsirinajushpaca cada uno imata pensajushcataca na tucuita villanalla can. Shinallata nara ali rijsirishpallata caita o chaitami rurashun nishpapash na ninallachu can.

Proverbios 22:3​pica: “Ali yuyaita charij runaca ima llaqui japinata ricushpaca pacajunmi. Ashtahuangarin na yachajushca runacunaca, yangata rishpa llaquichi tucunllami” nijunmi. Shinaca internetpi shuj jarita o shuj huarmita cazarangapaj mascanaca ¿imacunamandata nali caita ushan? Huaquingunaca internetpi shuj noviata o noviota mascashpaca nali experienciacunatami charishca. Internetpica nali gentecunami shujcunata umachingapaj o shuhuangapaj imapash nali paginacunata rurashca. Huaquinbica cashna paginacunata ruradorcunaca llullashpami testigo de Jehovacunami canchi nishca.

Internetpi imamanda shuj noviota o noviata mascana nali cashcata ashtahuan ricupashunchi. Huaquin paginacunapica shuj ali cusata o shuj ali huarmita tari ushachun nishpami huaquin tapuicunata contestachun mañan. Shinapash internetpi huaquin tapuicunata contestashpallachu ¿shuj ali cusata o shuj ali huarmita tarita ushapanchi? Na, na shina canllu. Internetpi churashca tapuicunatalla contestashpa shuj jarita o shuj huarmita cazarangapaj mascanaca na confiablechu can. Bibliapi consejocunahuanbash na igualanllu (Prov. 1:​7; 3:​5-7).

 Proverbios 14:15​pica: “Na yachajushca runaca, imata nijpipash tucuita crinllami. Ashtahuangarin ali yachajushca runaca, imata rurangapajpash aliguta yarinrami” nijunmi. Shinaca nara cazaranata dicidishpallatami shuj jari o shuj huarmi ali cusa o ali huarmi canataca yachanara can. Shuj personataca internetpillaca na ali rijsita usharinllu. Internetpi novio tucushpa rijsiringapaj ishcandimanda informacionda, fotocunata cacharishpapash shuj jari o shuj huarmi imashinapacha cajtaca na ali rijsi ushanllu. Huaquingunaca ñuca munashca jarita o ñuca munashca huarmitami tarishcani yashpami pensashca. Shinapash rijsishca jipaca manllarishcami quidashca.

Salmos librota escribij runaguca: “Mishqui shimi jayaj shungu runacunahuanga, na tiarircanichu. Ñavi ricuipilla ali tucushcacunahuambash, na tandanajurcanichu” nijunmi (Sal. 26:4). Cunanbica ashtaca gentecunami paicunapa perfilpica shuj gentecuna alicachishpa ricuchunlla shujpa fotocunata churan. Paicunaca paicunata ama rijsichunmi shina ruran. Chaimi mensajecunapipash imacunatapash nishpa llullan. Huaquingunaca testigo de Jehovacunami canchi ninmi. Shinapash Testigo cashpaca ¿ciertopachachu bautizarishca can? ¿Espiritualmente shinllichu can? ¿Jehová Dioshuanga ali amigochu can? ¿Congregacionmanda huauquipanicunapash paicunataca respetohuanllu ricun? O ¿congregacionbica shuj nali ejemplo, ‘nali cumbachu’ can? (1 Cor. 15:33, TNM ; 2 Tim. 2:20, 21). Cazarangapapash ¿librechu can? Cashna tapuicunapimi pensarina capanchi. Shinapash shuj persona imashinapacha cajtaca huauquipanicunahuan parlashpami yachaita ushapanchi (Prov. 15:22). Shinaca Jehovata shuj ali sirvijca shuj na bautizarishcahuanga nimamanda na ‘yugurinshnaca’ cazarangachu (2 Cor. 6:14; 1 Cor. 7:39).

Shinaca internetpi shuj jarita o shuj huarmita cazarangapaj mascanaca na segurochu can. Shinaca shuj ali cusata o shuj ali huarmita taringapaca ¿imatata rurai ushapanchi? Ña tandanajuicuna cutin tiai callarijpimi, soltero shuj huauquipanicunataca en persona rijsita ushapashun. Paicunataca tandanajuicunapi, asambleacunapimi rijsita ushapashun.

Cazarangapaj munajcunaca ishcandi ashtahuan tiempota yalishpami, cada uno imashinapacha cashcata ali rijsiri ushan.

Cunanbica cai COVID-19 ungui tiashcamandami tandanajuicunamanbash internetpi conectarinajupashcanchi. Shinaca cai tandanajuicunapimi shuj soltero huauquipanicunata rijsita ushapanchi. Paicunataca tandanajuicunapi imashina comentajta uyashpami ashtahuan rijsita ushapanchi (1 Tim. 6:11, 12). Tandanajui tucurishca jipapashmi shuj uchilla salagucunata rurajpi, paicunahuanga ashtahuan parlaita ushapanchi. Shinallata ashtahuanbash shuj huauquipanicuna imagutapash rurangapaj mediante internet conectarijpimi paicunataca ashtahuan rijsi ushapanchi. Chaipimi paicuna imashina comportarijta ricushpa, paicuna imashinapacha cashcata ashtahuan yachai ushapanchi (1 Ped. 3:4). Asha asha rijsirishpami cada uno imata rurangapaj munashcata ricushpa, ishcandi cazarangapaj ali o nali canatapash ricui ushanga.

Shuj persona cazarangapaj munajushpaca Bibliapa consejocunata catishpami cazarashpapash cushilla causaita ushanga. Proverbios libropi nishcashnami pactarita ushan. Chaipica: ‘Huarmiyuj [cusayuj] tucujcunaca, imapash aligutami tarin. Jehová Dios juyashpa carashcatami chasquin’ nijunmi (Prov. 18:22).